Het verheimelijken en goedpraten van misdaden -een links-ideologische strategie

Door: Michael Dunkel

Al in de jaren’80 tekende zich, beïnvloed door het denken van de Raf-terroristen, een links-liberale visie af, die zich als een parasiet invrat in onze samenleving. Het schoolsysteem werd verzacht, het onderwijs verwaarloosd en vervangen door gedeeltelijk verwrongen inzichten van nóg meer verwrongen onderwijzend personeel.

Justitie zag het als haar taak, misdaden in eerste instantie te laten veroordelen door psychologen, wier ceel door niemand ter nadere beschouwing werd gelicht, waardoor er vele willekeurige beoordelingen ontstonden, die er meestal op neerkwamen, dat een slachtoffer eerder schuld droeg dan welke dader dan ook.
Deze ontwikkeling leidde precies tot het resultaat, dat we thans dagelijks op straat beleven.

DE LINKS-GROENEN WAKKERDEN ANGSTEN AAN
Gebrek aan respect tegenover politie en ook justitie, het ontwikkelen van eigen regels onder elkaar en het uitlachen van het staatsgezag. De linkse structuren, de GROENEN in het bijzonder voorop, vernietigden met boosaardige systematiek alle gegroeide maatschappelijke waarden en stelden gezin, huwelijk en verantwoordelijkheid als achterhaald en bekrompen aan de kaak.

Vermengd met een doem-scenario, dat eveneens gedeeltelijk op valse berichtgevingen gebouwd was en het tegenwoordig immers gedeeltelijk opnieuw is. Zij wakkerden angsten aan, bespotten solide handwerkers, aangezien ze alles misprezen en slechts studie aanprezen als heilzaam middel.

VELE FAILLIETE STUDENTEN
Tegenwoordig lopen er nog steeds zogeheten “failliete” studenten rond, die zich daar door lieten leiden en vervolgens moesten erkennen, dat het niet genoeg is.
Die werden de gefrustreerde werkweigeraars, omdat ze zich “te goed” voelden voor solide werkzaamheden en te onnozel om het in de opleiding hogerop te zoeken.

In deze mengelmoes van ontbindende waarden vestigden zich, aanvankelijk onopgemerkt, vervolgens steeds nadrukkelijker, islamitische burgers met hun conservatieve religie in het verwaarloosde nest van het waardegevoel.
De vernietiging van ooit stabiele Arabische en islamitische staten, tevens door linkse structuren geforceerd en bevoorrecht, leidde daardoor vervolgens grotendeels tot de vernietiging van het nabije Oosten, die iedere bij ons bekende vluchtbeweging teniet deed.

Nu hadden de ideologisch opgewarmde waarden-verachters hun doel bijna bereikt en met alle middelen, ondersteund door links-geïndoctrineerde media, probeerden ze, hun concepten er dóór te drukken.

MES-AANVALLEN OF EER-MOORDEN GERELATIVEERD

Versluiering in onze moderne wereld, of mes-aanvallen of eer-moorden, alles werd gerelativeerd, psychologisch verbloemd, met humaniteit gevernist.
De al jaren geleden aangekweekte inzichten van een nieuw systeem van linkse logica bij de jongeren bleek te werken, het politieke verdraaien van de historische ontwikkeling van Duitsland deed de rest.

Mensen, voor wie een scala aan waarden nog van belang was, werden uitgesloten en hun inzichten gesmoord.
Critici en journalisten van naam, die consequente analyses aanvoerden en wezen op een maatschappelijke catastrofe, zagen zich geïsoleerd worden en uitgemaakt voor Nazi’s.

Deze linkse, vanuit geheel verschillende kanalen aangestuurde en met vaak levensgevaarlijke vervangende inzichten overgebrachte structuur, overvalt Duitsland momenteel en de indruk bestaat, dat een koerswijziging van het tot de ondergang gedreven schip niet meer mogelijk is.

CONDERVATIEVE KRACHTEN LAGEN TE LANG STIL – IN HET BIJZONDER OP HET VLAK VAN DE MEDIA

De conservatieve krachten in ons land hebben uit grootmoedigheid, maar ook vanuit een zekere mate van zelfverheerlijking, deze ontwikkelingen veel te lang en veel te soeverein toegelaten en niet erkend, dat de waarden-basis hen stuk voor stuk onder de voeten is weggezogen door middel van mediale- en tevens leugenachtige propaganda en door de tegenwoordig alles beheersende linkse structuur.

Tegenwoordig staan de mensen, die niet alleen het hunne ervan denken, maar deze ontwikkeling eerder machteloos gadeslaan, buitengesloten en vijandig bejegend in een door links boosaardig aangestuurde hoek en kunnen nog steeds niet geloven dat deze belasteringen metterdaad doel treffen.

DECENNIALANGE LINKSE HERSENSPOELING HEEFT ZIJN WERK GEDAAN.

Ik zou willen zeggen, dat de decennialange hersenspoeling door middel van links-liberale manipulatie zijn werk heeft gedaan. Kinderen zetten hun ouders voor schut, vrienden bestrijden elkaar, mensen leven in angst of onderwerpen zich, zodra het om statements gaat. Problemen worden niet opgelost maar zelfs geforceerd en gepropageerd als ontwikkeling. De Kanselier heeft gefaald en blijft falen, doordat ze het linkse gevaar in haar socialistische voor-bestempeling nooit heeft erkend. Daarvoor is ze destijds zelf te dicht bij het communistisch-socialistische systeem opgegroeid.

Wie het hier tegenwoordig voor het zeggen heeft, kan men bijvoorbeeld niet alleen in Keulen duidelijk zichtbaar zien. En Links heeft er geen probleem mee, om tegelijkertijd voor de Islam te stemmen en Erdogan naar de hel te wensen. Alleen al daaraan moest men herkennen, welke absurde denkpatronen er in hun hoofden werden geperst.

Door: Michael dunkel.
(Over de auteur: Michael Dunkel is Rijnlander, polyglotter, liberaal-conservatieve literator en schrijft voor CONSERVO, Waar deze bijdrage het eerst verscheen.)

vertaling: Theresa Geissler.

Bron: Philosophia Perennis.