“Waar is mijn vrouw, Mama Merkel?”

Door: Albrecht Künstle (gastbijdrage)

Over de verwachtingen van jonge islamitische migranten.

Ik moest de kleine lettertjes van het bericht twee maal bekijken https://www.badische-zeitung.de/suedwest-1/hochrisiko-gefaehrder-haben-prioritaet–163288550.html. Als reden voor de agressie van een jonge Pakistaan gaf deze op, dat de Duitse staat hem geen vrouw ter beschikking gesteld heeft om mee te trouwen. Een dergelijk verwachtings-gehalte is echter bij nader inzien geen uitzondering onder de gasten van Merkel. En waarom niet?

Ten eerste een blik geslagen in de islamitische landen van herkomst: Dat aldaar mannen, die het zich kunnen veroorloven, meer als één vrouw nemen, is bekend. Tot en met vier vrouwen gunde Mohammed in zijn Koran de “Heren van de schepping”, zichzelf natuurlijk meer, 13 – de ongelukkige! Omdat Allah echter nog steeds vergeet, ook bij de geboorten tekening te houden met deze grote behoefte aan vrouwen, ontbreekt het in islamitische landen aan het toereikende aantal “beschikbare” vrouwen.

…OF NOG BETER TWEE OF DRIE

Wanneer ook maar elke vijfde man zich een tweede vrouw veroorlooft, en elke tiende drie vrouwen, dan ‘innen’ twee van de tien mannen vijf vrouwen – meestal de mooiste. De resterende acht mannen hebben dan nog slechts de keuze uit vijf vrouwen, d. w. z. drie van de tien mannen blijven met lege handen achter.

Maar ook deze vijf vrouwen zijn voor die acht Moslims niet zo gemakkelijk te krijgen. Ten eerste omdat niet de jongemánnen op bruidsjacht gaan, maar dit vaak wordt gearrangeerd door de famílies. Ten tweede zijn de op die manier toebedeelde maagden niet voor niets te krijgen. Want de vaders van de bruiden doen zaken met de overdracht van hun dochtertjes. Alleen wie goed verdient, kan de bruidsschat opbrengen.

Deze “koehandel”, treffender uitgedrukt: mensenhandel, behoort blijkbaar onoverkomelijk tot de islamitische cultuurkring volgens de Koran en de Soenna https://islamfatwa.de/soziale-angelegenheiten/87-verlobung-a-ehe/verlobung-a-eheschliessung/1483-die-brautgabe-mahr-sadaaq.

BAMF LOKT VOOR DE VERHUIZING MET BLONDINES IN UNIFORM.

Wát een teringzooi toch, denkt dan ook menige jonge Moslim. De Koran is weliswaar oké, alleen zijn gebruiksaanwijzing is sub-optimaal. Je zou toch met de Duivel in zee gaan, als er geen alternatieven voorhanden zouden zijn. Vervolgens wordt er een blik op de smartphone geslagen om na te gaan of het klopt, dat de bruidsjacht in het buitenland eenvoudiger is. Duitsland moet op dit gebied zeer ruimhartig zijn, wordt er gefluisterd.

En inderdaad: Daar staat het zwart op wit, meteen links bovenaan op de homepage van het Duitse Bureau voor Migratie: “Migratie naar Duitsland” en dan meteen daarnaast “Welkom in Duitsland http://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite-node.html”.

Dat is toch een aanbod, dat men slecht kan afslaan. Men is echter nog steeds wat wantrouwend, of het ook zo bedoeld wordt. En jawel, onder da ambtelijke welkom-heters bevindt zich zelfs een blondine, zij het dan ook nog in uniform https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm
-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html?wtrid=socialmedia.email.sharebutton .

Dus, de koffer gepakt en daar gaat-ie. Maar Duitsland is ver weg en het duurt lang, eer men er is. Een lang traject, maar ook een traject ter lessing van de sexuele dorst? Neen, antwoordt iemand, die hier reeds is, hem. Reeds onderweg zijn er vrouwen genoeg. De in de migranten-stoet meereizende vrouwen eigent men zich eenvoudig toe. Weliswaar heeft Mohammed zijn Moslims toestemming gegeven, zijn vrouwen te gebruiken, zoals boeren hun akker, “wanneer en waar gij wilt”(Soera 2, 223) – maar andere vrouwen níet.

Maar regels met dergelijke vrijbrieven worden niet graag tot het einde gelezen. In elk geval stoppen de berichten over onderweg verkrachte vrouwen niet. Het feit, dat alleenreizende vrouwen, die maandenlang onderweg waren hier aankomen met baby’s of die kort na aankomst baren, bevestigt de berichten.

ZEER JONGE VROUWEN I HET HULPVERLENINGSTRAJECT – ENKELEN OVERLEEFDEN HET NIET

Eenmaal hieraangekomen, bekommeren niet alleen betaalde hulpverleners van Charitas, Diaconie en het Rode Kruis zich om de uitgenodigde migranten. Daarenboven is er bijna overal sprake van edelachtbare hulpverleningstrajecten. En de meesten èn meest actieven onder hen zijn vrouwen. Enkelen maen zich niet alleen verdienstelijk met taallessen, maar verlenen ook anderssoortige diensten. De grootmoedigheid van enkele hulpverleensters kent geen grenzen, want die lieve mensen waren zóóó lang onderweg – uitgehongerd? Maar met het trouwen gaat het desondanks zelden zoals het zou moeten.

Deze opofferingsbereidheid gaat echter verder. Hulpverleningstrajecten organiseren “multiculturele ontmoetingen”tussen hun eigen dochters en die van anderen met de gasten van Merkel. van de laatsten werd dat begrepen, of ook niet begrepen. Uit georganiseerde contacten ontstonden privé-betrekkingen. En niet alle jonge vrouwen die dergelijke betrekkingen aangingen en er weer vanaf wilden, overleefden dat.

Maar de vraagtekens bij een dergelijk verloop worden verdrongen, aangezien twijfelaars en treurenden, wanneer er weer een slachtoffer van welgemeend cosmopolitisme te beklagen valt, worden weggezet als racisten.

HUWELIJKSBEMIDDELING VOOR SCHIJNHUWELIJKEN

Er bestaat echter ook georganiseerde huwelijksbemiddeling, die minder gevaarlijk is. Ik was getuige van een palaver (vert.: Afrikaanse vergadering van inlanders) van migranten, waarvan elkeen met de smartphone in de hand wilde weten, waar er trouwbeluste vrouwen gevonden konden worden. En wonder boven wonder, ook dat is mogelijk.

Sommigen noemen het doelgerichte huwelijken, anderen een symbiose tussen mensen. Het vrouwelijk deel ontvangt het belastingvoordeel van het van het splintertarief, als ze meer verdient dan de schijn-echtgenoot. Het mannelijk deel belooft zichzelf, eenmaal getrouwd een vaste verblijfsstatus in de wacht te kunnen slepen.

DOMINEE STIMULEERT GRATIS BORDEELBEZOEKEN

Maar totdat er een passende vrouw is gevonden, duurt het enkele maanden. Veel te lang, naar de mening van enige goedmenschen. Of het was een groene politica, of een evangelische dominee, dieer in alle ernst over begonnen was, voor de gaten van Merkel bordeel-bezoeken te betalen. Zo’n “genotshuwelijk”is streng-gelovige Moslims toegestaan, tenminste is het voor shi’itische Moslims “halal’.

Het “uur-huwelijk”(Mut’A-huwelijk) wordt in islamitische kring en ook anderszins “wetenschappelijk” uitvoerig besproken http://www.eslam.de/begriffe/z/zeitehe.htm. Uiteindelijk o9ok bepleit. Wanneer het de dominee was, die het genot van de islamitische mannen wilde bevredigen, waarom stelde hij zijn eigen vrouw dan niet voor om deze arme mannen praktische naastenliefde te bewijzen?

VROUWEN EN SLAVEN IN DE ISLAM

Hoe dan ook werd het Mut’A- huwelijk in IS-kringen op ruime schaal benut, omdat ten eerste veel te weinnig vrouwen uit Europa hun gehoor gaven aan hun oproep, om hen bij de verwerkelijking van hun islamitische staat van dienst te zijn. Veel strijders moesten weinig vrouwen met elkaar delen – reden, waarom ze naast uur-vrouwen ook sex-slavinnen hielden. Hun mannen werden mgebracht, opdat dezen niet ook nog hun aanspraken zouden kunnen laten gelden – dat zou immers nog mooier geworden zijn. De Koran beschrijft slaven nog steeds als deel van Allahs ordening http://derprophet.info/inhalt/sklaven-im-islam-htm/.

En nadat het aan het front bergafwaarts ging, gingen velen van deze strenggelovigen (alweer) op weg naar ons. Ook dat wirdt geregistreerd in de scene. Weliswaar weten deze knapenj, dat hen hier geen slavinnen ter beschikking staan. Maar…

PROTECTIEGELD BETALEN ZOALS BIJ DE MAFIA

Waarmee ik op de dhimmitude kom. Mohammed erkende, dat ongelovigen, Joden en christenen slechts één maal omgebracht konden worden. Nadat hun bezittingen “rechtmatig”waren verdeeld (20 procent voor de profeet, de rest voor zijn krijgers) en de buit was opgebruikt, waren de doden niet langer van nut. Daarom verordende hij, dat de ongelovigen mochten blijven leven tegen voeldoening van een duurzame hoofdelijke belasting – dan kon de koe verder worden uitgemolken.

Deze “Dzjizja” – bij de Mafia wordt het protectiegeld genoemd – werd in de Koran beschreven en is een bestanddeel van de Sharia. De “protectieheerschappij” van de Islam over de gedulde overlevende ‘Boek-gelovigen’ (Joden en Christenen) wordt dhimmitude genoemd. Goedwillenden noemen dat vreedzame co-existentie met de Islam, ik noem het een heerschappij-systeem over religieuze minderheden.

OOK NIET-MOSLIMS IN DUITSLAND GELDEN ALS DHIMMI’S

Klaarblijkelijk zijn er niet weinig Moslims, die zelfs geloven, dat de in de Koran schriftelijk vastgelegde onderwerping van niet-Moslims zich niet slechts beperkt tot de islamitische landen. Want de Islam maakt aanspraak op de ideologisch globale alleenheerschappij.

Derhalve ligt het voor de hand, dat wij, mensen van Duitsland reeds nu als dhimmi’s worden beschouwd. En dat wij door Allah zijn voorbestemd, om de Moslims te dienen, ongeacht op welke manier. Als bewijs zou gelden, dat wij het immers reeds doen. Ja, wij bieden ze hier een leven, waarvan ze thuis alleen maar kunnen dromen. Wij stan hen strafbare daden toe, die ze in menig land van herkomst al hun kop zou hebben gekost.

HET LAATSTE ANTWOORD: ALLAH WIL HET ZO…

Slotbeschouwing: Ik stelde aan vuchtelingen-hulpverleners (m/v) meerdere malen de vraag, of wie dan ook van hun cliëntèle al eens heeft gevraagd, “Waarom doen jullie dit voor ons?” Maar nee, deze gasten stellen die vraag niet, omdat de in de waan verkeren, dat Allah dit zo wil.

Allah wil, datwij hen van dienst zijn, wij mannen als (hoofdelijke) belastingbetalers, waar zij van leven, de vrouwen ook als belastigbetalers- en hulpverleensters – maar dat niet alleen. Kan in een islamitisch brein de aanspraak-houding ontstaan, dat de staat hen vrouwen bezorgt, als hun charme niet toereikend is om dezen zelf te bemachtigen?

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/01/06/wo-ist-meine-frau-mama-merkel/