Longread: Onze grondwet is een fopspeen geworden

Door: George Berben.

Artikel 1: Gelijke behandeling en discriminatieverbod.

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Graag wil ik hier wat kanttekeningen maken m.b.t. de onderstaande artikelen,maar deze allemaal onder de loep nemen is een haast onmogelijke opgave,want over ieder punt valt wel iets te zeggen. Echter voor elk hier onder genoemd artikel heeft de Wetgever wel een ontsnappingsroute aangelegd!

1. Gelijke behande­ling en discriminatie­verbod

Van gelijke behandeling mag men nog slechts dromen. Nederland is opgedeeld in een klassenmaatschappij: de elite, de middenklasse en zij die aan de onderkant van de maatschappij moeten leven. Het onderling discrimineren betreft niet alleen ras, wit,bruin of zwart,maar ook rijk, arm,afkomst en geslacht etc. Helaas is discriminatie onder de jeugd ook al een feit waarbij het dragen van wel of geen merkkleding al reden genoeg is om te treiteren en pesten. Ook geaardheid is een issue om buiten de groep geplaatst te worden.

2. Nederlander­schap; vreemdeling; uitlevering; recht tot verlaten van het land

3. Gelijke benoembaarheid Dit recht hebben is één, maar het verkrijgen van dit recht wordt beïnvloed door hen die over een benoeming mogen beslissen. Vele malen is al aangetoond dat niet de beste man of vrouw wordt benoemd, maar hij of zij die de voorkeur krijgt van degene die daar over beslist.

4.Kiesrecht

5.Petitierecht

Vele burgers die de moeite namen om een petitie in te dienen bij leden van het parlement zagen een rijtje volksvertegenwoordigers voor zich staan die “aandachtig luisterend en soms bewogen” de petitie in ontvangst namen. Bemoedigende woorden spraken tegen de indieners, daarna overgingen tot de orde van de dag en er weinig tot niets tot stand kwam waarop de indieners van een petitie hoopten. Dat was zeker het geval bij een petitie,aangeboden in april 2014 m.b.t. aanbevelingen aan het parlement om seksueel misbruik en mishandeling van kinderen een halt toe te roepen. Het bleef tot op heden oorverdovend stil
6.Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
Dit artikel staat onder grote druk en dit is altijd al zo geweest. Zij die dit niet willen erkennen leven onder een grote steen. Uit “religieuze”overtuigingen zijn er oorlogen gevoerd in het verleden en in de huidige tijd worden er terroristische aanslagen gepleegd om een bepaalde “overtuiging” duidelijk te maken aan wat zij de ongelovigen plegen te noemen. Jihadisten gaan met vlaggen de straten op, roepen leuzen die voor andere burgers tot vervolging zouden leiden en roepen op tot een heilige oorlog waarbij politie en Overheid niet durven of willen ingrijpen en de andere kant op kijken.

7.Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod Ook dit grondrecht is onderhevig aan het vergrootglas van de Overheid en uitspraken of schriftelijke meningsuitingen zijn afhankelijk van de persoon en/of zijn politieke of godsdienstige achtergrond.

9.Vrijheid van vergadering en betoging
Het houden van betogingen is toenemende mate afhankelijk van de beslissingen van burgemeesters en/of rechters waarbij nauwlettend in de gaten wordt gehouden wie er wenst te betogen en waartegen. Het is geen geheim meer dat kleine minderheden in de gelegenheid worden gesteld te betogen tegen de waarden en normen en tradities die een groot deel van onze bevolking in stand wensen te houden. Het is ook een feit dat de mate van agressie en de manier waarop men wenst te betogen de verhoudingen in de samenleving ernstig schade toebrengt. De overheid weet gezien haar optreden geen raad met deze situatie.
10. Privacy

Onze privacy is niet meer gewaarborgd. De Overheid wenst alles van en over ons te weten. Beveiligingscamera’s volgen ons overal en leggen alles vast. Wat er wel en wat niet opgeslagen wordt en voor hoe lang bepaalt diezelfde overheid en de uitleg daarover moeten we maar als zoet koek slikken. Overal, in steden,dorpen,wijken en straten hangen beveiligingscamera’s. Soms zijn beveiligingscamera’s nuttig en noodzakelijk zijn voor onze veiligheid en bestrijding van de criminaliteit. Echter het koppelen van allerlei bestanden heeft ook nadelen en te vaak komen onze gegevens op straat te liggen waarbij onbevoegden lekken veroorzaken en/of inzage hebben in de opgeslagen dossiers/documenten. Wij burgers plaatsen veel te gemakkelijk onze berichten op de sociale media en vergeten mogelijk dat ook de Overheid daar toegang weet te vinden. We weten niet eens met zekerheid hoe lang onze berichten op het internet blijven bestaan en wie er misbruik van kunnen maken. De feiten spreken voor zich.

11.Onaantastbaar­heid lichaam

Dit is wel,althans voor de schrijver, een grondrecht dat mogelijk het meest wordt geschonden in dit land, waarbij de Overheid aangemerkt moet worden als de grootste medeschuldige. Al decennialang, zo niet langer,misschien wel van alle tijden, worden kinderen en (jong)volwassenen geconfronteerd met het gegeven dat de ontastbaarheid van lichaam en geest bij de Overheid en de criminele daders die deze ontastbaarheid blijven schenden geen issue is. Hoe is het mogelijk dat slachtoffers van verkrachting zelf op zoek moeten gaan naar de dader(s), de politie aangiften weigert en het OM PV’s seponeert? Nederland is het walhalla voor pedoseksuelen en verkrachters. Vele malen zijn er pogingen ondernomen om een wet in te voeren waardoor verjaring van seksueel misbruik en verkrachting niet meer mogelijk is. Zo supersnel als de wetgever en het parlement wetten weten in te voeren die gunstig zijn voor de schatkist en de groei van de economie, zo traag werkt de Overheid om een wet in te voeren die burgers beschermt tegen deze zware en misselijkmakende misdrijven die soms een levenslange impact hebben voor de slachtoffers. Daar waar in andere landen wel wordt opgetreden en streng gestraft, blijft Nederland ver achter. Mede door rechters die daders met fluwelen handschoenen aanpakken tot verbijstering van heel veel burgers die de strafmaat nauwelijks begrijpen en waarbij bepaalde rechters ook nog eens proberen de wet te omzeilen. Veroordeelde pedoseksuelen kunnen nog steeds vanuit Nederland ongehinderd op vakantie gaan naar ons bekende landen om daar kinderen te misbruiken. Een simpele aantekening in hun paspoort, zoals in enige andere landen gebruikelijk is, is voor de Nederlandse Overheid een brug te ver. Hoe gevaarlijk deze “Roofdieren” ook zijn, als ze hun straf hebben uitgezeten zijn ze vrij te gaan en te staan waar ze willen. Om weer te kunnen toeslaan,zelfs de recidivisten onder hen. Over de redenen van dit beleid is meer dan genoeg bekend,ook met betrekking tot de bescherming van deze criminelen. Waaraan zelfs Overheidsinstanties en ambassadepersoneel medewerking verlenen als deze criminelen in het buitenland worden opgepakt door justitie/Politie. Nederland loopt Internationaal graag voorop als het braafste jongetje uit de klas, zeker op het gebied van seksueel misbruik en kinderpornografie loopt Nederland voorop – maar dan in omgekeerde zin, waardoor 130.000 kinderen jaarlijks in dit land slachtoffer worden van misbruik en mishandeling.

15. Vrijheidsontne­ming

Door toedoen van de Overheid en de onder de Overheid vallende instanties worden duizenden kinderen van hun vrijheid beroofd. Soms is het ingrijpen van de Overheid of deze instanties noodzakelijk voor de veiligheid van kinderen. Echter wordt er ook onterecht ingegrepen waardoor kinderen van de drup in de stortbui terechtkomen. Leugens worden als waarheid gebracht en andersom. Kinderen worden als speelbal gezien tussen strijdende partijen. Kinderen hebben nauwelijks recht van spreken en bij bepaalde instanties die daar baat bij hebben schroomt men niet om ondeugdelijke rapportage te maken en onbevoegden aan te stellen als gezinsvoogd(es). Gefundeerde klachten bij daarvoor bedoelde instanties zoals de kinderombudsman(vrouw)worden niet serieus genomen, terzijde geschoven of niet eens beantwoord. Het zijn de kinderen van de rekening die de prijs betalen.
Volwassenen krijgen ook te maken met onterechte vrijheidontneming en hier speelt de rechterlijke organisatie een rol. Uit de diverse zaken die de media bereiken of bereikten hebben we moeten constateren dat burgers een jarenlange gevangenisstraf hebben moeten uitzitten terwijl zij volledig onschuldig waren. Zij zijn gerehabiliteerd,maar dragen nog de geestelijke schade met zich mee. Hoeveel burgers die niet het `geluk` hebben dat hun zaak opnieuw wordt bekeken of de media halen zitten er door toedoen van ondeskundige rechters achter de tralies? Mij staat nog steeds het beeld van een slapende rechter voor ogen in een ernstige strafzaak. Rechters worden voor het leven benoemd en ik denk niet dat zij onrustig slapen.

18. Rechtsbijstand
Kort en krachtig! Door bezuinigingen en op andere wijze ingrijpen van de Overheid is het verkrijgen van rechtsbijstand voor de niet bijzonder draagkrachtige burger een utopie geworden. De stap naar de rechter isgeen stap meer maar een sprong over een te brede sloot waardoor je al van te voren weet dat je nat gaat worden!

19. Werkgelegenheid; rechtspositie werknemers; arbeid

De schendig van dit grondrecht is eveneens een feit. De gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen wordt nog steeds niet erkend en salarissen niet gelijkwaardig toegekend. Daarnaast moet men vaststellen dat ouderen gediscrimineerd worden bij het zoeken naar een baan,terwijl de overheid wel eist dat men doorwerkt tot aan het 67ste levensjaar. Dat zij eist dat ouderen blijven solliciteren zonder, in vele gevallen,metterdaad kans te maken op de arbeidsmarkt. Via een ontsnappingsroute, ook opgenomen in dit grondrecht, heeft de Overheid de mogelijkheid, burgers verplicht te laten werken onder hun opleidingsniveau en financiële kortingen op te leggen als men dit weigert.
Burgers, zeker jongeren, met een fysiek of mentale arbeidsbeperking werden zoet gehouden met valse beloften van een staatssecretaris die beloofde dat voor deze burgers een arbeidsplaats zou worden verzorgd binnen de “normale” arbeidsmarkt. Deze staatssecretaris krikte in het eigen belang en dat van de Overheid de plaatsingcijfers op,maar de werkelijkheid was dat veel van deze mensen uit beschermde werkplekken,werkeloos thuis zaten of elders tegen een lagere uitkering moesten gaan werken.

20. Bestaanszeker­heid; welvaart; sociale zekerheid

De bestaanszekerheid van de burgers en de spreiding van de welvaart zijn de zorg van de Overheid. Mark Rutte,de Minister-president van dit land heeft van bestaanszekerheid en de verdeling van de welvaart geen kaas gegeten. Hij regeert zoals de middeleeuwse Prins/King John van Engeland dat deed. Rutte steelt van de armen om de rijken te bevoordelen. De zwakste schouders mogen de zwaarste lasten dragen. Zijn kabinet verhoogt de btw op de eerste levensbehoeften zoals Gas. elektriciteit, water en voedsel .Hij verklaart dat er in Nederland geen armoede bestaat en er geen arme kinderen zijn. We hebben wel kleding en voedselbanken en in de grote steden leeft 1 op de vijf kinderen onder de armoedegrens, naar Nederlandse maatstaven. Ouderen met slechts AOW delen al jaren niet mee in de. kleine groei van de economie. Burgers die ongewild hun baan verliezen en een gezin moeten onderhouden en hun financiële verplichtingen moeten nakomen komen in moeilijkheden omdat zij weken moeten wachten op een uitkering. Daar, waar bepaalde groepen buitenlanders die in Nederlands slechts een paar dagen gewerkt hebben maanden en soms jarenlang mochten genieten van een uitkering waarvan de Overheid wist dat dit een onterechte en frauduleuze gang van zaken was.

21. Milieu

Kort en krachtig,ook hier moeten de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen en worden door dit kabinet de multinationals en de grote vervuilers ontzien. Burgers worden door de millieumaffia gedwongen tot te dure investeringen, waarvoor zij gedwongen worden leningen af te sluiten terwijl de Overheid de burgers via TV spotjes laat weten “dat geld lenen geld kost”

22. Volksgezond­heid; woonge­le­gen­heid; ontplooiing

Het privatiseren van de gezondheidszorg heeft alleen maar voor rampspoed gezorgd. De gezondheidszorg is vele malen duurder geworden en het einde is nog niet in zicht, premies worden steeds verhoogd en de aangeboden zorg wordt minder en minder. Zorgverzekeraars zijn op de stoel van medisch specialisten, huisartsen en andere zorgverleners gaan zitten en bepalen wat de patiënt aan zorg mag kosten. Een te dure patiënt wordt zorg geweigerd, zelfs als hij/zij de dood ziet naderen,maar helaas de benodigde medicatie te duur is in de ogen van de verzekeraar. Een aantal zeer ernstig zieke mensen probeert via familie,bekenden,sociale media en de publieke media een oproep te doen om zodoende geld in te zamelen om behandeld te kunnen worden in het buitenland, waar nog wel mogelijkheden zijn als deze mensen hier zijn afgeschreven. Ziekenhuizen en spoedeisende klinieken worden gesloten en de reistijden voor zieke burgers worden langer en duurder, de wachttijden en wachtlijsten langer. Deskundigen vrezen voor het verlies van mensenleven door de langere aanrij tijden van ambulances in bepaalde delen van ons land. De minister en staatssecretaris van volksgezondheid slapen de slaap der onschuldige terwijl oudere en demente bejaarden wachten op meer menselijk zorg waar ze recht op hebben,maar die niet krijgen door een tekort aan handen aan het bed,handen die opgescheept worden met een teveel aan overbodige administratieve rompslomp.

23. Het openbaar en bijzonder onderwijs

Hoe “goed” het in het onderwijs in het algemeen gaat en in het bijzonder onderwijs in het bijzonder weet inmiddels iedere weldenkende burger. Een tekort aan leerkrachten,te volle klassen,te hoge werkdruk,onbevoegde leerkrachten staan voor de klas. Klassen worden samengevoegd of de leerlingen worden naar huis gestuurd,waar ze voor een dichte deur staan omdat de ouders moeten werken. Kinderen die niet meekunnen met het reguliere onderwijs zitten te vaak thuis doordat er geen geld is voor een extra leerkracht. In het bijzonder onderwijs is het niet anders. Kinderen met een rugzakje zijn de dupe van dit regeringsbeleid en zo krijgen we kinderen met een leerachterstand.

Het bovenstaande is een privé opvatting over wat er allemaal mis is in dit land waarbij het teveel is om alles te benoemen. Ik geen pessimist maar een realist die de vinger legt op regeringsbeleid dat graag door dit kabinet, geleid door de Liegende Hollander, anders wordt uitgelegd.
Het bovenstaande is tot stand gekomen voor een deel uit eigen ervaringen,zeker als kind,maar vooral door goed te luisteren naar de onvrede onder mijn medeburgers zowel door te horen als door te lezen in berichten van diverse kanten.

George Berben
Auteur: kind van de rekening,een verboden bestaan