De politiek en de “kinderliefde”

Door: George Berben.

Je zult maar een gewone doorsnee burger zijn met het hart op de juiste plaats.
Naast je werk en je gezin heb je tijd over en zie je de sociale problematiek om je
heen in deze maatschappij en je besluit er iets aan te doen.
De jarenlange onbaatzuchtige inzet voor kinderen, ouderen en chronisch zieken
worden, totaal onverwacht, beloont met een “lintje” dat wordt opgespeld door de
burgemeester.

Vele burgers die zich als vrijwilliger hebben ingezet voor hun medemensen zullen
zich hierin herkennen, al is hun “lintje” meestal onbegrijpelijk, van een lage of
de laagste orde in dit systeem.
Het moet voor deze mensen toch een schok betekenen, anders kan ik het mij niet
Voorstellen, dat zij een dergelijke Koninklijke Onderscheiding moeten delen met
hen die zich schuldig hebben gemaakt aan een van de meest kwalijke misdrijven
die men kan bedenken, namelijk: het seksueel misbruiken van kinderen of daartoe aan derden de gelegenheid hebben gegeven.

Is het ongeoorloofd om de vraag te stellen waarom er een Koninklijke
onderscheiding wordt uitgereikt aan hen die gepoogd hebben een Wet in te voeren
waardoor seks met minderjarigen vanaf 12 jaar mogelijk zou worden, of aan hen die
dit Wetsvoorstel steunden of enthousiast begroet hebben?

Enige voorbeelden:
VVD ex-minister van Justitie Frits korthals-Altes. In 1985 poogde hij seks met
Jongeren vanaf 12 jaar te legaliseren. Met enige triomfantelijkheid meldde hij
dat zijn Wetsvoorstel zonder enige discussie zou zijn aangenomen in het parlement
als de kruisrakketten discussie geen roet in het eten hadden gestrooid!
Door de
massale protesten uit de bevolking diende F.Korthals-Altes het wetsvoorstel
niet in bij de Tweede Kamer. Het was voor hem ook pijnlijk toen aan het licht
kwam dat hij “vergeten” was een verbod op verspreiding en tentoonstelling van
kinderporno in de Wet op te nemen en hij moest dit inderhaast en op het laatste
moment nog inpassen.
Frits Korthals-Altes is benoemd tot Minister van Staat en tot Commandeur in de
Orde van Oranje-Nassau.

Edward Brongersma
PvdA Senator in de Eerste Kamer en voorvechter “KinderLiefde”
Ná zijn overlijden werd er een grote hoeveelheid kinderporno in zijn woning
Aangetroffen.
Op 8 juli 1950 was Brongersma gearresteerd i.v.m. seks met een 16/17 jarige
Jongen hetgeen bij Wetgeving verboden was. Zoals gebruikelijk was in die
tijd werd er verklaard dat hij al zijn functie had neergelegd vanwege zijn g
gezondheid. Het lekken van de ware omstandigheden door een bericht in een
dagblad werd de (hoofd)redactie zeer kwalijk genomen door hooggeplaatsten
in de politiek en het Bisdom Haarlem. Brongersma werd veroordeeld en zat zijn
straf uit in de Koepelgevangenis in Haarlem. Binnen het Brongersma pedo
Stichting was de stelling: Incestueuze relaties zouden op vrijwillige basis door het
kind worden aangegaan en baby’s zouden het vrijen met hen prettig vinden.
Op Youtube is een “lacherig interview te zien tussen Koos Postuma en Edward
Brongersma.
Brongersma is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Herman Meijer ( ook bekend als travestiet onder de naam Hermien Katendrecht
Ex-voorzitter van Groen/Links.
Uitspraken in 1985 over seks met minderjarigen: Ik sta hier te zwaaien met mijn
roze vlaggetje, ik ben er voor! In 1993: Ik kan wel op een knaapje vallen, men
gaat er van uit dat je met een kind geen erotische (seks?) Verhouding kunt hebben
dat is onzin! Meijer kreeg gedeeltelijk zijn zin in 1991. Het Parlement stemde in
met een voorstel dat seks met minderjarigen vanaf 12 jaar alleen nog maar
strafrechtelijk vervolgd zou worden als het kind, diens wettelijke
vertegenwoordiger of de kinderbescherming een klacht zou indienen.
Het voorstel werd met een overweldigende meerderheid door de Volks-
vertegenwoordigers aangenomen.
Herman Meijer werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau!

Ik zou nog vele namen en feiten kunnen noemen van politici en politieke
Partijen, maar ook, in het heden en verleden van Rechters, mensen binnen het OM,
Kardinalen en bisschoppen ,Academici, artsen etc. Ook zij die destijds voorstander
waren m.b.t vrije niet strafbare seks tussen volwassenen en minderjarigen. Het
was een grote groep onder de intellectuele elite, waarbij door hen graag de vieze
man in de gore regenjas, verborgen achter een boom bij een schoolplein,
als een echte pedoseksueel werd neergezet.
o.a. de NVSH en een werkgroep binnen de partij van de Arbeid waarin Aad Kosto
en Eric Jurgens zaten. Het PvdA partijbestuur stelde voor kinderen vanaf 12 jaar
zelf te laten beslissen of de van hen gemaakte kinderporno strafbaar zou zijn.
Kinderpornografie zou slechts te vervolgen zijn als klachtdelict
Eric Jurgens werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje- Nassau.
Aad Kosto bracht het tot Minister van Justitie!!

Ed Nijpels;
Tot slot ook maar even deze VVD politicus onder de loep nemen.
Deze VVD coryfee en milieufanaat wenst zich te bemoeien met ons dagelijks
Stukje vlees op het bord. Echter als jong politicus bemoeide hij zich met de
Andere vleselijke lusten. Nijpels kreeg de wind destijds van voren van Prof.
J. van Hulst ,de voorzitter van de CDA fractie in de Eerste kamer.
De suggestie van het Tweede kamerlid van de VVD Edje (raketje) Nijpels
om “Seksuele contacten” met minderjarigen uit de sfeer van het strafrecht
te halen stuitte op scherpe kritiek van deze CDA politicus.
Nijpels wilde niet alleen de 16 jaar grens uit de Wet hebben,maar wilde ook
Het schrappen van de 12 jaar grens heel serieus bestuderen. Nijpels gaf
aan voorstander te zijn van de regel om een minderjarig kind zelf te laten
beslissen of zij/hij een seksuele relatie wilde aangaan met een volwassene!
Ed Nijpels is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en
tot Commandeur in de orde van Oranje Nassau.

Al deze bovengenoemde personen die hun voorliefde uitspraken of uitspreken
voor het hebben of bevorderen van seksueel contact tussen volwassen en
minderjarigen vanaf 12 jaar bevinden zich in het goede gezelschap van een aantal
vooraanstaande leiders van de Rk kerk en andere kerkgenootschappen met een of
meerdere Nederlandse of buitenlandse (Koninklijke) onderscheidingen.
Blijkbaar is het een pre in deze om voorstander te zijn van de “kinderliefde”.

Echter de affaire Dutroux ,de witte mars en de massale burgerprotesten
waren helaas nodig om de ogen van politici te openen dacht men.
In 2002 werd het klachtvereiste afgeschaft tot treurnis van Senator Jurgens
die nog een poging ondernam om de nieuwe Wet tegen te houden.
Volgens de nieuwe Wet zou het OM weer de doorslaggevende stem hebben
bij de vervolging van pedoseksuelen en de kinderpornowet werd aangescherpt.
Opmerkelijk is het te noemen dat zelfs in 2002 er nog politici te vinden waren
In de Eerste Kamer die TEGEN de nieuwe Wet stemden.

Veel is er in 2019 niet veranderd. Seksueel misbruik van kinderen komt nog
dagelijks voor en de opgelegde straffen die aan daders en mededaders door
softe rechters worden opgelegd ongeloofwaardig en misdadig laag!

Het is intens triest om te moeten constateren dat burgers die een Koninklijke
Onderscheiding kregen uitgereikt of in de toekomst een “Lintje”krijgen
opgespeld deze “eer” moeten delen met hen die voorstander waren voor het
invoeren of het politiek wijze bevorderen van het seksueel “gebruiken” van
minderjarigen vanaf 12 jaar.

George Berben
Auteur kind van de rekening, een verboden bestaan.
Een autobiografisch boek,zonder winstoogmerk, waarin beschreven wordt
op welke wijze de rechten van kinderen worden geschonden zowel fysiek,
psychisch als op het recht van kennis omtrent je afkomst.