Farizeeërs

Door: George Berben.

“Wij zijn slachtoffer” liet de farizeeër Franciscus vanuit Rome weten. Zij die het seksuele misbruik, gepleegd door kardinalen, bisschoppen, priesters en religieuzen onvrijwillig hebben moeten ondergaan zullen niet verbaasd zijn geweest bij het horen van die uitspraak.

Wereldwijd zullen er weinigen zijn die er vertrouwen in hadden dat de opstelling van de leiders van de RK kerk, na deze conferentie, ook maar een beetje in de goede richting zou gaan waarbij er een echt Mea Culpa zou worden uitgesproken.
Slechts zalvende woorden van een paus die, om de uitspraak van de voormalige bisschop van Roermond nog maar eens aan te halen, ”Niet zijn eigen huis in brand wenst te steken”

Was het ook niet deze paus die slachtoffers van seksueel misbruik door RK geestelijken in Chili bedriegers en leugenaars noemde, om kort daarna door de ontstane ophef toch maar zijn excuses aan te bieden.
Deze paus voelde blijkbaar ook geen enkele noodzaak om Francesco Zanardie van Rete L’abuso uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. Arrogantie of een misinschatting van de eerste orde?
Zanardi kreeg wel een onderhoud met enige kardinalen,maar gaf te kennen dat dit gesprek niets heeft opgeleverd. Als van de vijf kardinalen en vier zich niet houden aan hun gelofte van kuisheid die door hen moet worden afgelegd waren er dus minimaal twee van hen bij dit gesprek met Zanardi aanwezig!!
Dat de paus durfde te beweren dat de RK kerk slachtoffer is vindt Zanardi niet te verteren. De RK Kerk is schuldig aan seksueel misbruik en zeker geen slachtoffer!

De paus handelde zoals Frans Wiertz, de voormalige bisschop van Roermond, die in een interview kenbaar maakte dat hij geen aangifte wenste te doen bij het OM als een van zijn “werknemers” zich schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik. Wiertz gaf aan “dat aangifte doen het voorrecht was van het slachtoffer!” Ook deze paus riep zijn “werknemers” niet op om bij seksueel misbruik dit te melden bij Justitie. Hij liet dit over aan de Wetgever in Italië. De eigen verantwoordelijkheid van de RK kerk ging hij hierdoor uit de weg.
Slachtoffers die mogelijk in de veronderstelling verkeerden dat deze paus (hoge) geestelijken zou ontslaan of uit het priesterambt zou zetten komen bedrogen uit. In het gesprek met Zanardi gaf één van de kardinalen aan dat de dossiers met de namen van daders van seksueel misbruik zijn vernietigd of nooit zijn aangelegd.

Was ook de afgetreden Duitse paus Ratzinger als kardinaal niet belast met het onderzoek naar seksueel misbruik binnen de RK Kerk? Zijn voortijdig aftreden komt wel in een heel vreemd daglicht te staan. Kreeg hij als paus een ingeving of zag hij de bui al veel eerder hangen en koos hij daarom voor de vlucht. Het komt zelden voor dat een paus bij leven zijn witte zijden kalotje aan de wilgen hangt.

Deze paus durft niet op te treden tegen de machtige kardinalen in de Curie maar laat het over aan de Goddelijke macht die hij zegt te vertegenwoordigen op aarde. In zijn slottoespraak liet hij weten “ Dat de daders door de toorn van god zouden worden gestraft”
Deze uitspraak zal de boosheid van de slachtoffers van deze RK pedosekte niet wegnemen.
Door niet daadkrachtig te handelen en daders vrijuit te laten gaan geeft deze paus het signaal af dat wereldwijd seksueel misbruiken van kinderen ongestraft kan blijven.
Hij laat het vervolgen van daders over aan het “Aardse gezag” wetende dat in heel veel landen “het wettelijke gezag” geen prioriteit stelt aan het vervolgen van Kardinalen en bisschoppen.
De Nederlandse Overheid en het OM zijn bekend met een lijst waarop de naam voorkomt van 20 kardinalen c.q. bisschoppen die dader of mededader zijn van het seksueel misbruiken van kinderen.
Soms wordt er een kapelaan, pastoor of een religieus door het OM vervolgd omdat men er niet langer omheen kan. De hoofdschuldigen worden voorzien van een Koninklijke onderscheiding en met alle egards behandeld en komen weg met het “Wir haben es nicht gewusst”.

In een door een voormalig slachtoffer aangespannen rechtszaak tegen Simonis, overigens achter gesloten deuren, werd deze prelaat door het OM ontslagen van rechtsvervolging.
Bij het OM was men de mening toegedaan dat Simonis “Onopzettelijk niet de waarheid had gesproken” Hoe verzin je het!

Gelukkig heb ik mij al heel vroeg al gerealiseerd dat het in de slachtofferrol zitten niets zou opleveren en het bestrijden van deze misdaden meer resultaat zou opleveren.
Helaas, het bestrijden van seksueel misbruik waar kinderen slachtoffer van zijn geworden en nog zullen worden is gelijk aan het steeds maar tegen een betonnen muur aan lopen, met dank aan hen die deze misdaden in stand willen houden.
Niet alleen voor de eigen verderfelijke lusten, maar ook voor het financiële gewin van tal van(criminele)organisaties.

George Berben (auteur)