Trump-impeachment? Veel kabaal om niets

Door: Helmut Roewer*)

De matadors van de Democratische Partij doen sinds twee maanden luidkeels van zich spreken. Hun doel wordt in alle duidelijkheid uiteengezet: De neergang van de zittende president. Verrassend is dat niet. Nochtans kan met redelijke zekerheid worden gesteld, dat de zogenaamd nabije neergang van de president niet zal worden bereikt, als de feitelijke situatie blijft, zoals ze al een goede twee jaar in principe bekend is en sindsdien detail na detail bevestiging vindt. Bekijkt men de uitlatingen van de voormannen uit de anti-Trump-hoek nauwkeuriger, dan valt op, dat de story van de Trump-Rusland-verstrengeling, waarop zogenaamd Trumps verkiezingszege gebaseerd zou zijn, aan het verwelken is. Derhalve is men omgeschakeld: Van Moskou naar New York. Het nieuwe liedje heet: Trump, de slechte vinger.

Over de Rusland-verstrengeling: Nog deze maand zal de buitengewoon onderzoeker Robert Mueller III zijn bericht ter afsluiting voorleggen. Sinds januari ligt dit ontwerp in het ministerie van Justitie. Opmonterend is, dat het bericht reeds aangeschaft kan worden, namelijk bij Amazon, waar het bij twee met elkaar concurrerende uitgeverijen in boekvorm kan worden besteld. De ene is de uitgeverij van Schuster & Schuster, men zou ook kunnen zeggen de New York Times. De andere is de uitgeverij van de Washington Post . Men zou kunnen zeggen dat men direct koopt bij Jeff Bezos, want hem behoren zowel de Washington Post als Amazon toe.

Leest men de inleidingen van deze beide boeken, wier inhoud eigenlijk identiek zou moeten zijn, namelijk de tekst van Mueller III, dan dringt de verdenking zich op, dat het op deze tekst in het geheel niet aankomt, maar op de betreffende begeleidende tekst, waarvoor beide uitgevershuizen top-auteurs hebben aangetrokken. Later dit jaar, wanneer er in het land voldoende tijd overheen gegaan is om dit te bewijzen en ik mij van tevoren uitvoerig met de tekst van Mueller bezig gehouden heb, zal ik hierover nader berichten.

Zo lang wilde politiek Washington niet wachten. Vandaar dat reeds een maand geleden het platform Buzzfeed uitblèrde, dat er zich in de Mueller-papieren de bewijsstukken voor het onderzoek tegen Trump bevonden, omdat deze zijn voormalige advocaat Michael Cohen ertoe zou hebben aangezet, voor het Congres een valse verklarig af te leggen. Deze boodschap veroorzaakte het maximaal mogelijke publieke gekrakeel, in hetwelk in Duitsland vanzelfsprekend alle kwaliteits-Prawda’s invielen. Het impeachment tegen Trump was nu eens te meer nog slechts een kwestie van dagen. Slechts één ding had bijna geen Duitse media-consument door: Waarom in ’s hemelsnaam het voor de hand liggende niet plaatsvond. Dat lag hieraan, dat in al het gezwelg over die rotkerel één detail de mist in ging: Robert Mueller III liet kort en bondig logenstraffen: Niks bewijsstukken over de aanstichter Trump.

Daarmee kennen we een belangrijk detail uit het tot nog toe niet bekende bericht. Het andere ligt voor de hand, als men het doen en laten van de Mueller-troep in ogenschouw neemt. Er ligt een serie aanklachten tegen voormalige Trump-medewerkers, de meeste zijn belasting- of geld-delicten. Niets van dat alles heeft te maken met een zogeheten Trump-Rusland-verstrengeling. Daarnaast is er sprake van om en nabij een dozijn aanklachten tegen Russische individuele personen of Russische firma’s vanwege de poging tot illegale verkiezingsbeïnvloeding. Deze processen hebben de charme, dat ze niet plaatsvinden, omdat de beschuldigden zich in Rusland bevinden. Maar ook hier is reeds publiek geworden: Een verband met Trump is er niet.

Bij deze stand van zaken valt het te begrijpen, dat de helden van de Rusland-verstrengeling één voor één het speelveld verlaten en koers zetten naar het volgende doel. Dat heet Trump, de slechte vinger. Het uitschot voor inspectie-aangelegenheden heeft nu dankzij de nieuwe meerderheidsverhoudingen in het Huis van Afgevaardigden deze kwestie aanvaard en aan een niet nader gedefinieerde veelvuldigheid van personen en instituties zowel vragenlijsten als uitnodigingen, uit te geven documenten verzonden.Hierbij is het geheel duidelijk, dat het is, en om datgene gaat, wat men in Duitsland een verboden verdenkingsonderzoek noemt, dus een onderzoekingszaak, die ertoe dient om een verdenking te verkrijgen (“iets in die richting zal het wel zijn”).

En om dat niet al te openlijk uit te spreken,zegt men, dat Trump Justitie de voet heeft dwars gezet, toen hij kort na zijn ambtsaanvaarding FBI-directeur Comey de laan uitstuurde. Wat met betrekking tot deze kwestie hoe dan ook onderzoekingen binnen Trumps familie en firma’s moeten bijdragen, blijft een raadsel. Ik denk dat de zaak zal uitgaan als het Hornberger schot, dat, zoals bekend, ook slechts diende om de blaadjes te laten bewegen. Dat zal de president nauwelijks ernstig in de verdrukking brengen, want hij schijnt door dik en dun over stalen zenuwen te beschikken. Als iets hem ten val brengt, dan zal het het doelgerichte gebruik van vuurwapens zijn. Na de talrijke publieke uitnodigingen uit de mond van prominenten van het gehalte Hollywood & Co. houd ik dit gevaar voor zeer reëel. De dader zal zeggen: Iemand moest het tenslotte toch doen.

Wat er verder nog was: Forbes publiceerde weer eens de lijst van de rijksten der superrijken. Met aan de top eens te meer de eigenaar van Amazon, Jeff Bezos. In samenwerking met de met enkele miljarden verarmde eigenaars van Facebook ondernamen hun firma’s wederom enkele censuur-maatregelen tegen mensen met onaangename denkbeelden. Zo werd de prominente Islam-bekritiseerder Tommy Robinson (werkelijke naam: Stephen Yaxley-Lennon) getroffen. Samen met Peter McLoughlin had die de bestseller ‘Mohammed’s Koran. Why Muslim kill for Islam’ geschreven. De titel werd als ‘not available’ uit het rogramma geschrapt. Anderen, zoals de Duitse uitgeverij Antaios, kunnen een lied zingen over deze censuur-praktijk.

Uit het Huis Facebook kwamen vervolgens met betrekking daartoe enkele berichten, die een optreden van zijn baas voor het congres, waar hij het afgelopen jaar een verklaring af te leggen had, in een merkwaardig licht zetten. Want van daaruit weten wij heel zeker: Facebook oefent geen censuur uit over de bijdragen van zijn gebruikers. Dat harmonieert niet al te best met wat het onthullingsplatform ‘Project Veritas’ recent heeft gepubliceerd. Dat legde interne documenten van de firma’s voor, waarin werd aangespoord tot- en aangestuurd op ‘Red-Pilling’. Dit begrip dient ter verdoezeling van een te verloochenen stand van zaken. ‘Pilling’ is oorspronkelijk een beschrijving voor de (ongewenste) knobbeltjesvorming aan de bovenkant van textiel. Met red-pilling omschrijven de fake-bookers de opzettelijke, voor de gebruikers onbekend blijvende reikwijdte-verkorting van de inhoud en het voorwenden van technische storingen tegenover gebruikers, die in Huize Zuckerberg gelden als ongewenst. Daarvoor dienen de thans ontmaskerde interne gebruiksaanwijzingen van de firma. Ter herinnering: De medewerkers, die de praktijk van de censuur bedrijven, Zijn volgens hun eigen oordeel in meerderheid ‘left leaning’.

Tenslotte nog kort aandacht voor het “Project Veritas” (Project Waarheid). Het gaat om een groep personen, die vanuit hun hoofdkwartier in Washington D. C. ‘under cover’ onderzoeken bedrijft. Tot hun ‘modus operandi’ behoren heimelijke beeld- en geluids-flarden van gesprekken, die door de als quasi-sympathisanten overkomende onderzoekers van Veritas worden gevoerd met functionarissen van partijen en met autoriteiten. Op deze manier komen door de nietsvermoedende gesprekspartners ten hemel schreiende details aan het licht over sabotage van de Trump-administratie. Het zou mij niet verbazen, als het Project Veritas zijn geld ontving uit de Trump Foundation.

En dan definitief tot slot nog een opmerking om misverstanden te voorkomen, ik ben een blindelingse Trump-aanhanger. Die actueel, in zeer concrete vormgeving bezig met de As Washington-Warschau, herinnert aan een noodlottig gebeuren uit de jaren 1938/39.

*)Dr. Helmut Roewer werd na zijn eind-examen Pantser-officier, uiteindelijk Eerste Luitenant. Vervolgens volgde hij de studies Rechtswetenschappen, Volkseconomie en Geschiedenis. Na het tweede juridische staatsexamen advocaat en promotie tot Dr.iur. over een rechts-historisch onderwerp. Later ambtenaar op het beveiligingsgebied van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Bonn en Berlijn, tenslotte Ministerieel Raadgever. Voorjaar 1994 tot herfst 2000 president van een orgaan van de BVD. Na het ingaan van de voorlopige pensionering fre-lanceschrijver en auteur bij conservo. Hij woont en werkt in Weimar en Italië.

Door: Dr. Helmut Roewer.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/03/10/trump-impeachment-viel-laerm-um-nichts/#more-23758