De Kinderkruistocht tegen de “Klimaatverandering”

Door Hans Schöpper.

De klimaatverandering bestaat al, zolang als de Aarde er is.

En als er 12000 jaar geleden geen warme periode was gegweest, zouden er nu nog grote delen van Duitsland en Scandinanië bedekt liggen onder een pantser van ijs.

En zelfs na het smelten van de gletsjers in deze delen was er steeds weer sprake van fasen, waarin het wezenlijk warmer dan tegenwoordig- of juist kouder dan tegenwoordig was.

In de Romeinse tijd, ca. 2000 jaar geleden,was het bv. warmer, en in de Mddeleeuwen waren er koude periodes. Gedeeltelijk ook afhankelijk van vulkaan-uitbarstingen. Vergeten wordt bv. het jaar 1540, waarin het in Midden-Europa 11 maanden niet had geregend. De oogst verdorde, vele mensen en dieren verhongerden. De grote rivieren waren zo uitgedroogd, dat men ze te voet kon doorwaden. Maar er was een Eeuw-wijn. Een fles daarvan is vandaag de dag te bewonderen in het Bürgerspital bij Würzburg, achter gepantserd glas.

En de tegenwoordige “stortbuien” waren er in de voorgaande eeuwen ook al, hoewel er in 1342 nog GEEN AUTO en geen FABRIEKEN het thans veelgesmade CO-2 uitstootten, was er in jul 1342 in Würzburg sprake van het sindsdien hoogste waterpeil van meer dan 10 meter. Tegenover latere, in elke eeuw meermalen bereikte maximale metingen van hooguit 8 meter 20. Allemaal na te lezen aan de hoogwaterpeilingen aan het Raadhuis van Würzburg. Of in andere steden, zoals bv. in Hann-Münden. Waar Fulda en Werra bij de Weser samenkomen!

Wij dienen zeer zorgvuldig onderscheid te maken tussen milieubescherming en de “zogenaamd door de mensen veroorzaakte klimaatverandering”, die als instrument ter afleiding van de regeringen over de hele wereld wordt misbruikt om de burgers SCHULD AAN TE PRATEN, teneinde ze vervolgens doeltreffend te kunnen aftroeven en chikaneren. Regeringen over de hele wereld willen daarmee de aandacht afleiden van hun misdaden (Het aanzwengelen van oorlogen en burgeroorlogen met miljoenen doden, verminkte, vernietigde infrastructuur en juist daardoor miljoenen “geproduceerde vluchtelingen” en andere wantoestanden – miserabele gezondheids-en pensioenpolitiek enz.)

En nu misbruiken deze chaos-politici ook nog kinderen daarvoor.

En Greta voert deze KINDERKRUISTOCHT aan.

Er wás ooit al eens een “kinderkruistocht”. Im juli 1212 trokken 7-25.000 kinderen vanuit Keulen onbewapend er op uit om Jeruzalem vreedzaam “terug te veroveren”. Toen liepen deze opgehitste kinderen hun ondergang tegemoet en velen van hen werden afgemaakt of verkocht op Noord-Afrikaanse slavenmarkten.

OOK DE KINDEREN, DIE NU GRETA VOLGEN ( die volgens mij maar één doel heeft: de Nobelprijs voor de Vrede te krijgen en daarmee op gelijke hoogte te komen met haar grootvader, die in 1903 de Nobelprijs voor de Fysica ontving voor het “ontdekken van de klimaatverandering” en die een vriend van Nobel was. Tezamen met de daaraan verbonden GELDPRIJS ter hoogte van 860.000 Euro!)EN DIE HAAR HYSTERISCH BEJUBELEN, ZAL “DE SLAVERNIJ TEN DEEL VALLEN”. Die ziet er tegenwoordig even anders uit, dan ten tijde van de middeleeuwse kinderkruistocht. ZIJ, DIE NU ACHTER GRETA AANLOPEN (en helaas ook zij, die niet achter haar aanlopen) zullen door een dictatoriale EU-polit-commissariaats-heerschappij in de toekomst totaal bevoogd, aangestuurd en IN DE GATEN GEHOUDEN WORDEN.

De indoctrinatie begint immers hu al, bv. met de GENDER-WAANZIN en op de scholen, waar ze geen werekelijke tolerantie, maar onderworpenheid aan een van BOVENAF gedicteerde MENING met de paplepel ingegoten krijgen. Alles, wat te maken heeft met de het behoud van de nationae soevereiniteit van de Europese volkeren, wordt in diskrediet gebracht en weggezet als “volks”, “populistisch”, als “vreemdelingenvijandig” of zelfs als “racistisch”.

Kenmerkend voor de toekomsige “meningsdictatuur”is de VN-migratie-overeenkomst, waarin meer dan 80 maal te lezen valt: “Wij verplichten ons”. En één van deze verplichtingen, die door de EU binnenkort waarschijnlijk met uiterste hardheid zal worden doorgezet, is, dat IEDEREEN, DIE KRITIEK UIT OP DIT VERDRAG EN OP DE PRAKTISERING ERVAN, ZICH STAFBAAR MAAKT TOT AAN DE GEVANGENIS AAN TOE!

Wat verwacht de “kinderkruisvaarder van nu nog? Men zal ze het contante geld afnemen – wat ze in eerste instantie zullen opvatten als een STAP VOORWAARTS. De ZWEDEN doen immers veel als eerste, wat vervolgens in de hele EU IN PRAKTIJK WORDT GEBRACHT. Een bankautoriteit zei ooit tegen mij: “De afschaffing van het contante geld heeft als doel, lastige mensen eenvoudigweg te kunnen UITSCHAKELEN door hen hun bankrekening te ontnemen”. In China is immers al sprake van de totale BEWAKINg op openbare wegen, in openbare verkeersmiddelen en openbare gebouwen. Wie daar niet “in het plaatje past” wordt gesanctioneerd! In een straf- of heropvoedingskamp gestopt! Krijt geen woning, enz., enz. De lijst van mogelijke GRUWELIJKHEDEN tegen het EIGEN VOLK is lang. Zoals wij heel goed weten door de dictaturen gedurende de laatste honderd jaar.

Ik ben absoluut voor MILIEUBESCHERMING. D. w. z. voor schoon water, schone grond en natuurlijk ook voor schone lucht! En die stroom van plastic-afval-verpakkingen en plastic tassen, werd die niet ingevoerd door de GROENEN?? Stapsgewijs??

Ik kan me nog precies herinneren, dat het in1989, na het oversteken van de grens BRD-DDR meteen rook naar zwavel en Trabi-stank. Om blind van te worden – en toch had men trefzeker kunnenzeggen: nu zijn we in de boeren- en arbeidersstaat.
Eén van de grootste smeerlapperijen van West-Duitse politiek-weigeraars was immers tot 1989, dat zeconcerns toestonden, het BRD-gif-afval “gunstig”te verkopen aan de DDR, waar het simpelweg werd “verwerkt”. En vervolgens mochten wij, domme belastingbetalers het na de hereniging op kosten van de samenleving weer opgraven.

En precies dit SMERIGE SPELLETJE WORDT TOT OP HEDEN GESPEELD. Alleen wordt het afval tegenwoordig “VERKOCHT”aan Afrika of Azië, nadat het vooraf “trouw-onnozel”door de verbruikers in Europa werd gescheiden en in de verschillende tonnen gedeponeerd. Een deel ervan wordt bij ons echter ook verbrand, wat immers ook al niet de bedoeling is in de omgang met deze (waardevolle) grondstoffen.

En dan hebben we het nog niet gehad over Glyfosaat en andere gifstoffen, die door mMilieubescherming decennialang zonder gewetensbezwaren in oude huizen worden ingebouwd en overgeverfd werden en de de mensen ziek maakten! Of de dwaasheid, om huizen met uit ruw materiaal gewonnen “kunststofplaten” te bekleden, die de huizen niet alleen ruïneerden, maar ook nog in geval van brand de dood van de bewoners konden veroorzaken.

Door: Hans Schöpper.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/03/23/der-kinder-kreuzzug-gegen-den-klima-wandel/