De maat is vol…

Door: J. E. Rasch

Gezindheidsfeodalisme

…de grenzen van het toelaatbare zijn allang overschreden: Dit land is onherkenbaar geworden. De Merkelse Nomenclatura in Berlijn zit echter volledig onaangeroerd op haar ministersposten en laat het land, dat ze zou moeten regeren – wat ze echter zonder meer nooit heeft gedaan – eenvoudigweg en aangrijpend ten onder gaan, in plaats van het onverwijld te bevrijden van een totaal ongesocialiseerde, vaak criminele, hoe dan ook parasitaire toevloed van Arabische, Turkse, Afrikaanse en Oost-Europese gelegenheidsvluchtelingen. In principe vanzelfsprekende, zelfs al verlate uitwijzingen van klaarblijkelijke misbruikers van de Duitse sociale netwerken verzanden in twijfelachtige juristische touwtrekkerijen, of de delinquenten duiken eenvoudigweg onder, worden voornamelijk door evangelische- en pseudo-ecologische, “initiatiefnemende” kliekjes uit het welhaast afschuw-wekkende ‘groeninnen-milieu’ verborgen, en bedrijven ongegeneerd verder drugshandel in het migranten-milieu.

Vele Duitse steden – ook de vroeger “Duitse hoofdstad” Berlijn grotendeels – worden in toenemende mate verwaarloosd, hele stadsdelen zijn verworden tot islamitische kolonies en/of worden geterroriseerd door Arabische, Turkse en Albanese familieclans.

In het bijzonder vele steden in Noordrijn-Westfalen hebben zogezegd ingeboet aan Rijnlands-Waestfaalse identiteit en dienen zowel cultureel als m.b.t. het dagelijks leven als “verloren”, dus geoccupeerd te worden beschouwd. Dit zijn geen Duitse, ook geen Midden-Europese steden meer. De Duitse uitvoerende macht heeft aldaar nagenoeg geen toegang meer. Zij het dan door middel van groots opgezette razzia’s. Integendeel, clanhoofden, bijvoorbeeld uit Albanië en Libanon, en hun handlangers, drijven de spot met politie en Justitie naar believen. Zelfs als nu en dan één van deze zwaar criminele bendehoofden wordt gearresteerd en uitgewezen, verandert dit weinig aan de desastreuze toestanden in deze verworden “” stadswijken”.

De Duitse politiekorpsen in land en deelstaat worden intussen niet zelden misbruikt om zowel links- als rechts-fascistische “demonstranten” tegen de andere terroristen-kliek wederzijds te beschermen. Daarnaast wordt door zowel de meeste politieke partijen als door het merendeel van de bij voorbaat gehoorzame en dus partijdige “vrije” media, vooral de openlijk-rechtschapen TV-zenders, bewust gebagatelliseerd, wat allang tot een kolossale protestkreet had moeten leiden: meer dan 80 procent van de nu al bijna dagelijks plaatsvindende verkrachtingen en dodings-delicten in dit verband worden begaan door asielzoekers, zowel gedoogd als afgewezen, resp. migranten van elke denkbare afkomst uit niet-Europese “culturele” kringen.

Sinds 2015 zijn er in Duitsland reeds meer Duitse staatsburgers (meestal vrouwen) om het leven gekomen door strafbare delicten van seksuele aard, begaan door zogenaamde vluchtelingen en andere “immigranten”uit Syrië, Irak, Afghanistan en Afrika, dan vluchtende DDR-burgers aan de binnen-Duitse Doodsgrens in 40 jaar.

Dat dienen de desbetreffende autoriteiten op bevel “van bovenaf” hoe dan ook te verzwijgen, want er zou immers eens de indruk gewekt kunnen worden, dat bepaalde etnische minderheden zouden worden gediscrimineerd.

Zelfs het escalerende, maar niettemin evenzeer onverdraaglijke antisemitisme van de Moslims, hetwelk toch nagenoeg in de “natuur” der islamitische theocratie besloten liegt, wordt geheel en al verzwegen of bewust gebagatelliseerd.

Het wordt in plaats daarvan door een uiterst geradicaliseerde, anoniem aangetreden schare van moralisten uit het linksgroene spectrum maar al te graag een zogenaamde “rechts-conservatieve samenleving tot ver in het midden” in de schoenen geschoven, die vanzelfsprekend ook meteen nog “latent” antisemitisch zou zijn.

Nu werd pas weer door minister van Binnenlandse Zaken Seehofer – niet zonder reden – bepaald met vuur geproclameerd, dat men het groeiende rechts-extremisme weer met “alle hardheid” tegemoet zou moeten treden. Dat is ongetwijfeld juist, alleen al omdat de wettelijke vervolging van Neo-Nazisten, m.b. t. hun zowel ergerlijke als criminele praktijken niet weinig is verwaarloosd. Van iedere relativering van de monsterachtige misdrijven van NSDAP, SS en al hun uitvoerders moet algemeen nota worden genomen en het moet bijtijds worden bestraft. Holocaust-verloochenaars zowel als terroristen en moordenaars horen vanzelfsprekend achter de tralies.

Voor allen, die zich retorisch en operatief in de nabijheid van het bruine uitschot begeven, mag in de Duitse politiek, evenals op elk ander maatschappelijk gebied, geen plaats zijn.

Dit moet echter zonder uitzondering in gelijke mate en onbeperkt gelden voor de protagonisten van het Salafisme, de Sharia en in principe voor alle islamitische verschijningsvormen en dogma’s.

De Islam is niets anders dan religieus verpakt Fascisme. De analogie van islamitische doctrines m.b.t. het Nationaal-Socialisme tot in al zijn facetten is evident.

De onverbloemde discriminering van de vrouw binnen de Islam in het algemeen, zogenaamd “religieuze” hoofddoeken, überhaupt religieus gemotiveerde verhullingen van welke aard dan ook, met daarnaast hoe dan ook religieus gemotiveerd geweld, religieus en traditioneel gelegitimeerde dominantie van de man over de vrouw, gedwongen- en kind-huwelijken, polygame huwelijken, zogeheten “eermoorden” en alle overige met de constitutie van de Bondsrepubliek Duitsland in strijd zijnde “tradities” binnen de Islam moeten in deze verlichte, onmiskenbaar laïcistische samenleving eindelijk onbeperkt worden verworpen en wettelijk worden verboden resp. afgestraft.

Een navenant-consequente uitwijzingspolitiek zóu niet alleen, maar ís daarom onontbeerlijk.

In plaats daarvan bekommert een grotendeels naar harmonie hengelende pret-pers zich liever met krokodillentranen in de allang vertroebelde ogen om de sidder-aanvallen van Angela Merkel, om zogenaamde mensenredders als Carolin Rackete en, omdat het toch allemaal zo mooi is, om de even dillettantistische als vage Europa-visioenen van Ursula von der Leyen.

Alles, wat zich daarbij rechts van het Groenen-‘Trio Infernale’Habeck-Goring-Eckardt-Hofreiter afspeelt, wordt even snel als luidkeels weggezet als “rechts-populistisch”.

Het gedeeltelijk reeds in praktijk gebrachte gezindheidsfeodalisme van Robert Habeck….

en zijn verbeten medestrijdster Anna-Lena maakt ook voor zelfstandig denkende en logisch handelende partijvrienden zoals Boris Palmer uit Tübingen geen pas op de plaats.

Op de rug van een verdacht van veraf aangestuurde “jeugd” beweging “Fridays for Future”en een radicaal linksdragende, semi-terroristische groep gepeuel, “EndeGelände” generen Merkel c.s. zich niet om met een tamelijk sukkelachtige poging hun klimaat-politieke disaster een CO2 belasting van de grond te krijgen.

Ondertussen demonteren geborneerde oude knarren in het Britse Hogerhuis met behulp van een sociopathische dwaas genaamd Boris Johnson het restant van hun imperium, want ze wensen zich liever onder de twijfelachtige hoede van Donald Trump te begeven.

Deze is echter net bezig met het versnipperen van de Europese, speciaal de Duitse Automobielen-industrie…

De komende herfst zullen de nachten onrustig en dus niet goed zijn.

Want de maat is allang vol.

————

Over de auteur:

Joseph-Emich Rasch – jaargang 1953 – is linguïst, dramaturg en essayïst, schreef en ensceneerde diverse theaterstukken zowel als talloze satire-progamma’s, en hield zich het afgelopen decennium in toenemende mate aan de analytische filosofie bezig. Hij is docent Communicatie, Retoriek en dialectiek.

Door: J. E. Rasch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/07/16/das-mass-ist-voll/#more-24864