Vergeet Greta eindelijk eens!

PATRIOTTEN ZOUDEN ZICH OP WERKELIJK BELANGRIJKE ONDERWERPEN MOETEN CONCENTREREN!

Door: Wolfgang Hübner

Ik moet bekennen: Zowel de positieve als de negatieve cultus rondom de Zweedse permanente spijbelaarster genaamd Greta staat me tegen. Niet alleen, dat mij als media-benutter dagelijks alleen al de aanblik van dit paniekschepsel kwelt en langzaamaan zelfs agressies tegen Abba-hits, Zarah Leander en Ikea-rekken oproept: Elke nog zelfstandig denkende tijdgenoot moet intussen toch doorzien hebben, dat het Noordse Greetje het doelgericht uitgekozen gezicht van een hoogprofessioneel-doorgevoerde campagne is, wier politieke, ideologische en economische profijttrekkers maar één ding in de zin hebben, namelijk maximale profits.
Nu is er niets aan te veranderen, hoe goed deze profit-maximalisatie, althans in de gedesoriënteerde Merkel-democratuur, tot nu toe slaagt. Maar waarom moeten wij, hier te lande verwijlende democraten en patriotten in publicaties en op fora ons óók nog voortdurend met een moedwillig veroorzaakt geval van retardatie bezighouden, ook al is het dan op kritisch-negatieve manier? Doordat wij dit doen, zij het met de beste bedoelingen en argumenten, doen wij precies datgene, wat de mannen en vrouwen achter Greetje willen: Ons concentreren op hun schepping in plaats van op hun belangen.

Die belangen zijn geenszins gericht op de redding van het wereldklimaat. Dat weet niemand beter, dan degenen, die beweren, deze redding als doelstelling te hebben. Want vanzelfsprekend is het Greta’s scheppers duidelijk, hoe onmogelijk het is, om een van zoveel menselijk beïnvloedbare factoren afhankelijk natuurfenomeen als het klimaat te “beschermen” of te “redden”. Dat is daarnaast daarom onmogelijk, omdat de verschillen in levenswijzen en in consumptiegedrag op de wereld zo extreem verschillend zijn, al helemaal afgezien van het evenzeer extreem verschillende menselijke voortplantingsgedrag.

Bij de klimaatcampagne gaat het veel eerder om geenszins ondoorzichtige politieke belangen, universeel- globalistisch georganiseerde “elites”, die gegroeide naties, culturen en sociale structuren als hindernissen beschouwen voor hun almachts-doeleinden, en die dus uit de weg moeten worden geruimd. Het onderwerp-klimaat is uiterst geschikt om nader tot die doeleinden te komen. Want wat kan uiteindelijk beter succes beloven, dan kwade bedoelingen te camoufleren met het nobele doel van het redden van de wereld van een “klimaatcatastrofe”? Zeer nauw zijn de politiek-ideologische doeleinden verbonden met economische belangen. Want door een uitrusting op vermeende “klimaat-neutrale” technieken kunnen althans verschillende industrieën en concernen zichzelf geheel nieuwe toegevoegde waarde-ketens en winsten beloven.

Dat zal echter onafzienbaar negatieve gevolgen hebben voor de staatsfinanciën zowel als voor de massa van werkende mensen in loondienst. Weliswaar is dat geen buitengewone zorg van puberende scholieren en klimaat-verwarde loonzwendelaars van de conformistische media. Maar deze gevolgen zullen leiden tot sociale en maatschappelijke verschuivingen, die zelfs burgeroorlogen kunnen provoceren.

In Duitsland zal hoe dan ook al spoedig worden aangetoond, hoezeer de kosten en matschappelijke consequenties van een werkelijk geambiëerde “klimaatbescherming” zullen stranden op de reële financiële mogelijkheden van zowel de staat als van de bevolking. Daaraan zal ook de te verwachten, sinds de belachelijke preventieve toekenning aan Obama zonder meer volledig ont-waarde Nobelprijs voor de Vrede aan Greetje niets veranderen. Reeds de aanwendingen voor de maatregelen, die voor de aanpassing aan te verwachten klimatorische veranderingen doorgaans noodzakelijk zijn, zullen de publieke rekeningen in Bond en gemeenschappen zeer overbelasten.

Dit alles is des te meer brisant,omdat het na een lange bloeiperiode thans met de Duitse economie bergafwaarts gaat. Hoe diep bergafwaarts moet nog worden afgewacht en hangt voor de over-gedimensioneerde Duitse export-economie in beslissende mate tevens af van niet-beïnvloedbare internationale factoren. Maar alleen al het feit, dat het niet altijd meer bergopwaarts gaat, dus integendeel de belasting-inkomsten zinken, de sociale kosten daarentegen zullen stijgen, zorgt voor heel andere realiteiten.

Zich hiermee bezig te houden, de hieruit resulterende politieke mogelijkheden te erkennen en te gebruiken, is voor de Duitse patriotten 1000 keer belangrijker dan het zich afreageren op het luxueus naar Amerika zeilende vollemaansgezicht uit Zweden.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2019/08/vergesst-endlich-greta/