De beschuldigende vinger naar Maassen stuit binnen de Unie op aanzienlijke weerstand

Door: Peter Helmes *)

Oh, Moedertje, niet alleen jij, ook je protégé AKK bedreigt ons. Wat heeft dat te betekenen!

“Hans-Georg Maassen was als president van de Duitse BVD na veel ge-touwtrek het afgelopen jaar met voorlopig pensioen gestuurd. Hij werd ervan beschuldigd, vreemdeling-vijandige ongeregeldheden te vergoeljken. Tevens had hij bij een internationale manifestatie gesproken van “linksradicale krachten” in de SPD. Maassen heeft zijn kritiek op de migratiepolitiek van kanselier Angela Merkel (CDU) en van de Duitse regering steeds opnieuw bekrachtigd”(citaat uit de “Welt”).

Geen “miskleun”

Met haar uitspraken m. b. t. ex-BVD-chef Hans-Georg Maassen en zijn houding naar de CDU toe berokkent Annegret Kramp Karrenbauer haar partij schade. Het is een zoveelste tactische domheid van de CDU-bazin in een keten van “miskleunen”.

Maar laten wij ons niets wijsmaken: DAT WAS GEEN “MISKLEUN”! “Miskleun” definieert het bedoelde sinds mensenheugenis als “fout; door gedachtenloos of onvoorzichtig handelen veroorzaakte tegenspoed…” Maar de onverholen afschuw tegen Maassen,die in het gehele gedrag van de CDU-leiding onmiskenbaar is, is duidelijk geen “tegenspoed”, maar bewust en gewild.

Dat onderstrepen ook de beide meningsuitingen uit de omgeving van de CDU-voorzitter. Twee citaten uit de WELT am SONNTAG (18. 8. 19):

“CDU- binnenlands politicus Armin Schuster zei: “Maassen irriteert met zijn zelfzuchtige helden-enscenering zelfs de conservatieven binnen de Unie, en van hen hebben enkelen in zware tijden lang aan zijn kant gestaan.” Hem eruit zetten is echter buitenproportioneel.”

“Peter Tauber, staatssecretaris van het Ministerie van Defensie, zei: “Deze man, die in functie zoveel schade heeft aangericht, geniet als gepensioneerde sowieso te veel aandacht.” ( Beide citaten uit: https://www.welt.de/politik/deutschland/article198685763/Moegliches-Ausschlussverfahren-Werteunion-der-CDU-solidarisiert-sich-mit-Maassen.html

Armin Schuster, Peter Tauber – onbetekenende namen. Maar beide heren houden ervan, rookgordijnen op te trekken Dat is maar al te duidelijk – en het zijn ongeleide projectielen. Nemen wij het citaat van de heer Schuster:

Dat Maassen “irriteert”, zal door de bank genomen wel kloppen. Maar hij irriteert niet de burgers, maar de entourage rondom de voormalige- en de nieuwe CDU-voorzitter. Dat heeft Schuster waarschijnlijk ook wel inde gaten, reden, waarom hij anonieme “tijdgetuigen” uit zijn koker opdiept: (Dat irriteert) “….zelfs conservatieven binnen de Unie, en van henhebben enkelen in zware tijden langaan zijn kant gestaan.”Wie, geachte meneer Schuster, zijn deze door u erbij gesleepte “conservatieven” dan wel?

Eigenaardig, ik beweeg mij dagelijks in de kringen der conservatieven binnen de Unie en ben er nog niet één tegengekomen, die niet aan de kant van Maassen staat (zie ook het onderstaande bericht uit de landelijke vergadering van de Waarden-unie van gisteren).

En dan de mislukte vroegere secretaris-generaal van de CDU, Peter Tauber:

“Deze man, die in zijn functie zoveel schade heeft aangericht, geniet als gepensioneerde sowieso te veel aandacht.”

Die moet Maassen wel bijna met zichzelf hebben verwisseld. Want Maassen heeft de functie geen schade berokkend – wat behalve Tauber ook niemand beweert – integendeel werd zijnambtsuitoefening juist erkend en veelvuldig geprezen. Hij moest vertrekken, omdat hij niet in het straatje van de heersende Merkel-lijn paste. ( En tussen haakjes: Ik zal mezelf maar de opsomming van de fouten tijdens de ambtsuitoefening van Tauber maar besparen; het zou de spuigaten uitlopen.)

Maassen heeft echter gelijk! Een president van de BVD (!) heeft de taak om te waarschuwen voor extremisten en de als zodanig bekend staanden te benoemen. Dat heeft Maassen ateeds weer gedaan.Hij is er daarbij echter “aan voorbij gegaan”, dat de politieke wind – door Merkel aangewakkerd – aanzienlijk is gedraaid. De nog steeds zittende regering-Merkel maakt zich klaarblijkelijk weinig zorgen om het links-radicalisme in ons land – hoewel dit een alarmerende omvang heeft aangenomen. Het rode licht staat momenteel op “rechts”, preciezer uitgedrukt: “tegen rechts”.

En dan de “ongehoordheid” van Maassen, om te spreken van “links-radicale krachten in de SPD. Iedereen weet, dat ze er zijn. En iedereen weet, dat antifa-activisten in de SPD, vooral bij de Jusos, worden ondersteund. ( Maar niet iedereen weet, dat de regering zulks niet wil horen, beste meneer Maassen.)

Dat Peter Tauber Maassen niet ondersteunt, is niet nieuw. Maar de uitlatingen van Tauber vallen niet alleen op hemzelf terug, maar zijn ook uitgesproken bekrompen en karakterloos. Typisch Tauber.

Nee, nee, waarde dames en heren van de CDU-leiding, komt u tevoorschijn uit uw ivoren toren, en luistert u eens naar wat de “basis” van de partij zegt!

Ik heb zaterdag deelgenomen aan de landelijke vergadering van de Waarden-unie in Koblenz. Aldaar werd – met algemene instemming – de volgende Resolutie aangenomen:

Onbegrip over nonchalante bediscussiëring van een uitsluiten uit de partij van Dr. Hans-Georg Maassen

“De Waarden-unie verzoekt de partijtop van de CDU dringend, om de interparlementaire vrijheid van meningsuiting op alle vlakken van de partij te verzekeren, de ontstane conflctspiraal met de heer Maassen terug te draaien en de dialoog te zoeken met interne bekritiseerders binnen de partij.

De omstandigheden rond de voorlopige pensionering van Dr. Maassen waren reeds uiterst problematisch. Het openlijke betwijfelen van ophitsing, met welke na onderzoek ook de regeringswoordvoerder door wijziging van de woordkeuze instemde, vond duidelijk plaats conform zijn ambtelijke verplichtigen. Een disciplinair vooronderzoek heeft niet eens een beginnende verdenking voor ook maar één dienstvergrijp aan het licht gebracht. Hem met voorlopig pensioen te sturen geschiedde -zoals altijd in dergelijke gevallen – zonder opgave van redenen, maar laat zich niettemin verklaren uit de pertinente eis van zijn uittreden uit zijn functie van de kant van de SPD ter voortzetting van de coalitie.

De rol van de partijleiding in dit verband was meer dan twijfelachtig.

In plaats hiervan wordt door de partijleidster thans zonder coalitie-interne noodzaak uitgesproken, dat zij als voormalige minister van binnenlandse zaken van het Saarland blij is, dat de heer Maassen geen verantwoording meer draagt voor de Duitse beveiliging.

Hier wordt uitgerekend vanuit de prominente politieke positie als partijvoorzitter naar een sedert decennia onberispelijke – thans gepensioneerde- ambtenaar nagetrapt, die zich in deze positie niet met gelijkwaardige middelen kan verdedigen. Dit moet – naar het schijnt – tegelijkertijd een signaal zijn binnen de Duitse krijgsmacht, waarbij vergeten wordt, dat het credo van de staatsburger in uniform niet eidigt bij de korporaal.

Zo brengt men niet de cultuur der openlijke uitspraken tot stand, die de partijvoorzitter beweert, te willen koesteren.

Dr. Maassens toespraken op manifestaties in de actuele verkiezingscampagnes, die door grote getalen van burgers werden bezocht, zijn buitengewoon goed aangekomen. Dit ligt hieraan, dat men in hem de vakman ziet, die zonder schuim op de lippen en zonder de politieke tegenstander generaliserend te belasteren de nalatigheden ter sprake brengt, die de burgers bezighouden.

Twee weken voor de statenverkiezingen in Saksen en Brandenburg een debat er doorheen te drukken over de uitsluiting van Maassen uit de partij en hem hiermee tot een tweede “Sarrazin” te maken, is al duidelijk een méér dan twijfeachtige manoeuvre.

Dr. Maassen treedt in Saksen in de verkiezingsstrijd op als een van de weinige CDU-politici, die AfD-twijfelaars magisch aantrekt. Dat is precies datgene, wat de CDU eigenlijk nodig heeft, om AfD-kiezers terug te winnen! Hij toont daarmee aan, dat delen van de CDU precies datgene doen, waar partijen voor zijn, namelijk te reageren op onderwerpen van de bevolking, in plaats van het telkens weer goedpraten van nalatigheden te herhalen.

Samen met de partijvoorzitter en de gevolmachtigden van de CDU in de verkiezingscampagnes in Saksen en Brandenburg laat hij zien, dat de CDU-politicus kritiek ter harte kan nemen, in plaats van hem van zich af te laten glijden, of de mensen stilzwijgend het signaal te geven, dat hun zorgen eerder aan de AfD zouden moeten worden gericht. Hij is daarmee een man, die staat voor CDU-inhoud, ondanks dat delen van de partijleiding de discussie graag beëindigd zouden zien. Over het einde van de discussie in een democratie beslissen alléén de burgers.

De beschuldiging jegns Dr. Maassen, onder de dekmantel van de CDU een politiek te bedrijven, die de politieke tegenstanders vooral in de kaart speelt,is al sinds zijn zijninzet voor de CDU in het Oosten (vert.: Oost-Duitsland) niet gerechtvaardigd.

Bovendien demoniseert Maassen de “linkse CDU” niet, hij bekritiseert uitsluitend met recht de ruk naar links van de partij in de laatste 15 jaar. De CDU heeft op één van haar kernterreinen, namelijk de binnen- en buitenlandse veiligheid, met willekeur en opportunisme geageerd.

(…) Het zou veel eerder tijd zijn, om de conservatieven in de CDU aan zich te binden, in plaats van ze geringschattend te behandelen.”

( Einde van de resolutie)

De kans op een vrije ontplooiïng van de Waarden-unie zie ik echter pas dan als veelbelovend, als de huidige CDU-leiding asiel in de Sahara aanvraagt. (PH)

*) De auteur is mede-oprichter van de “Aktion Linkstrend stoppen” en was de initiator van de “FKA (“Freiheitlich Konservativen Aufbruchs” in de CSU), uit welke ( en uit de Berlijnse afdeling) de latere “Waarden-unie” voortgekomen is.

Door: Peter Helmes.
Vertaling: TheresaGeissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/08/19/die-hatz-auf-maassen-stoesst-auf-erheblichen-widerstand-in-der-union/