Een openbaring voor de Duitse klimaatpolitiek

Door: Widergänger.

Het Bureau voor milieuvraagstuken in Dessau heeft een bom laten barsten – het aldaar pas gepubliceerde onderzoek toont de volstrekte waanzin van de Duitse klimaatpolitiek aan. Niettemin zou men daar tegelijk dankbaar voor moeten zijn.

Op enkele bladzijden heeft de aan de Minister van Milieu ondergeschikte autoriteit enkele eisen gepubliceerd, die geen enkele politicus met gezond verstand ooit ook maar zou willen horen. Deze publicatie kan maar het beste worden beschouwd als een papier van de waanzin, want niets meer of minder dan een onmiddellijk uitstappen uit de kolen, een verbod op oliestook en verbrandingsmotoren eisen de auteurs, teneinde de actuele, zelf opgeroepen klimaatdoeleinden te realiseren. Nog eens ter herhaling: Om de doeleinden in de klimaatsector in 2030 te bereiken, zou men van vandaag op morgen elke verbranding van fossiele brandstoffen moeten verhinderen, omdat anders de doeleinden rekenkundig niet realiseerbaar zouden zijn (ironisch genoeg eist men immers in sommige kringen zelfs nog, deze doeleinden een volgende keer aanzienlijk te verhogen). Zelfs tabak of de gezellige barbecue-avonden in de zomer zouden hiermee dan worden verboden.

Ook de autofabrieken zouden al vanaf 2025 quasi moeten afzien van verbrandingsmotoren en zich concentreren op E-auto’s – een nu al zeer kwetsbaar geworden industrie zou volgens de auteurs dus nog meer moeten bloeden.
Autosnelwegen zouden door het hele land in een recordtijd moeten worden geëlectrificeerd (ja, men eist dat in een land, dat niet eens vluchthavens of metrostations kan bouwen), van alle subventies voor mobiliteit zou moeten worden afgezien. Vooral automobilisten zouden volgens de UBA meer moeten gaan betalen – maar alleen, wie geen E-auto rijdt (natuurlijk als aanvulling op de nu al bestaande belastingen zoals KFZ-belasting. Verwarmingsolie en motorbrandstof zouden dus al quasi onbetaalbaar worden, zodat er een sturend effect ontstaat.

Op 32 bladzijden heeft het Bondsbureau voor milieu de burger dus twee signalen gegven. Ten eerste – het is onmogelijk, de klimaat-doeleinden te bereiken (behalve als men een eco-dictatuur in het leven roept – wat de auteurs van het inderzoek zelf toegeven, want ze schrijven zelf, dat de vereiste maatregelen politiek niet om te zetten zoden zijn). Ten tweede: De Duitse industrie en de burgers worden voor totaal niets belast en afgezet. Volgens Prof. Dr. Hans von Storch doet het er zelfs niet toe, wat de duitse politiek doet, omdat het resultaat te gering is. Desondanks licht men de duitse autoconcerns beentje, tast de burger dieper in de geldbuidel en worden meer verboden overwogen, hoewel het eigenlijk nergens goed voor is (tenminste niet zo veel, dat het de belastingen ook maar bij benadering zou kunnen rechtvaardigen). Conclusie: De Duitse politiek doet op dit moment aan feel-good-politiek. Het dient voor het goede geweten en voor de moraal, maar het milieu dient het níet.

Link naar het onderzoek van het UBA:
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/klimawand-in-deutschland-neuer-monitoringbericht

Door: Widergänger
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://younggerman.com/2019/12/06/eine-offenbarung-fuer-die-deutsche-klimapolitik/