Laschet: “Erediensten worden niet door de staat, maar door de kerken-zelf verboden

Door: David Berger*)

Hoe meer de onevenredigheid van de Corona-maatregelen wordt aangetoond, des te meer proberen politici zich aan hun verantwoordelijkheid te onttrekken. Na een bericht in de krant “Tagespost” heeft minister-president van oordrijn-Westfalen Armin Laschet thans bestreden, dat de deelstaatregering in NRW met het oog op de Corona-crisis erediensten verboden zou hebben.

Het initiatief voor een deelnemingsverbod voor gelovigen zou uitgegaan zijn van de gelovigen-zelf: “De religieuze gemeenschappen-zelf hebben verklaard, dat zij ervan afzien, wij als staat hebben dit voor kennisgeving aangenomen.”

“Dat hebben wij nooit gedaan…”

Dit is een belangrijk detail, want het laat zich nauwelijks voorstellen, dat de staat kerken of Synagogen zou sluiten. Vandaar, dat de verboden van de kerken de staat goed te pas gekomen zijn. Maar uitgesproken heeft de staat een dergelijk verbod nooit: “Dat hebben wij nooit gedaan en de concepten, die vervolgens zijn ontwikkeld, in het bijzonder door de Aartsbisschop van Keulen, zijn immers in heel Duitsland standaard.”

Bovendien heeft het verbod de pandemie voor de gelovigen een gezicht gegeven. Hiervoor hebben de kerken een extreem hoge prijs betaald. Zelfs in tijden van grootste nood, bv. van oorlog en van andere epidemieën, is er voor de gelovigen juist pas sprake geweest van erediensten:

Dat wij dat dit jaar niet hadden, dat men op het St. Pietersplein een eenzame paus ziet, heeft de wereldwijde dimensie van deze pandemie al zichtbaar gemaakt”.

…aldus Laschet, die in toenemende mate vanwege zijn gematigde Corona-politiek doorgaat voor kandidaat met de meeste kans op het voorzitterschap van de CDU.

Nog veel erger dan gedacht

Deze uitspraken van Laschet, als ze al mochten kloppen, zetten de verantwoordelijken van de Katholieke Kerk in Duitsland in een nog meer duister licht dan tot nu toe.

Ging men er tot nu toe van uit, dat de systeemgetrouwe bisschoppen zich eenvoudigweg gevoegd hadden onder de druk van het systeem van Merkel, nu schijnen zij helemaal in vooruitsnellende gehoorzaamheid de toch al dunne twijg waarop zij met het oog op hun geloofwaardigheid zitten, te hebben doorgezaagd.

“Groter dan de inhoud van het complete heelal”

Dit gedrag openbaart een gigantisch verlies van geloof in hun eigen zaak, in de Majesteit van het bovennatuurlijke. Diegenen, die de schat aan genade van de kerk in trouw aan de Here te besturen zouden hebben, lijken te hebben vergeten, dat “de inhoud van de genade oneindig veel groter is, dan de inhoud van het complete heelal”(Thomas v. Aquino, Sth Ia-IIae q.113 a.9).

“Civitas sancti tui facta est deserta. Sion deserta factaest, Jerusalem desolata est.”(Jesaja 64, 9)

——————-

Uitgelichte reactie

Met toestemming van Dr. Dieter Fasen publiceer ik hier de volgende lezersbrief:

“Zeer geachte Heer Berger,

De uitspraak van de heer Laschet “De erediensten werden niet door de staat, maar door de kerk verboden” klopt jammer genoeg. Als ik mij goed herinner, heeft Paus Franciscus als eerste op 12. 03. 2020 een verbod op erediensten als mogelijkheid geopperd.

Op 13. 03. 2020, dus op de verjaardag van zijn verkiezing heeft hij dit voor Romme beschikt. Nadien hebben de Duitse bisschoppen deze beschikking voor de kerken van het diocees uitgesproken en tot nu toe slechts gedeeltelijk opgeheven. Aan geen van deze beschikkingen lag een hygiënische planning van een deskundige, die de noodzakelijke maatregelen zou hebben onderbouwd, ten grondslag. Vanuit mij actieve verleden als tandarts weet ik, dat de in hygiënische planningen voor ziekenhuizen beschreven noodzakelijke maatregelen heel andere zijn, dan die, welke door niet-specialisten voor noodzakelijk gehouden worden. Ik wil hier slechts twee punten ui vele aanvoeren. Welke bisschop of welke bisschoppelijke autoriteit weet, wat een Aerosol is en hoe dit zich onderscheidt van een druppeltje bij de druppel-infectie. Wie weet eigenlijk, hoe lang een virus in de Aerosol resp. in het druppeltje levens- of zelfs besmettelijk is en hoevele besmettelijke virussen moeten worden overgedragen voor het uitbreken van een ziekte. Aangezien deze medische vragen evenwel door de bisschoppelijke autoriteiten incompetent worden beoordeeld en de maatregelen evenzeer incompetent werden gedecreteerd, moetenerediensten, vooral Heilige Missen, in de toekomst verworden tot liturgische magere kost.

Zonder gezang is er tevens geen sprake meer van “Grote God, wij loven U”. Ik vrees evenwel, dat dit voor vele bisschoppen de ware doelstelling is.”

(Origineel: https://philosophia-perennis.com/2020/05/31/laschet-gottesdienste-wurden-nicht-vom-staat-sondern-von-den-kirchen-selbst-verboten/)

*)De Berlijnse filosoof en theoloog David Berger (geb. 1968) was na zijn promotie (Dr. fil.) en habilitatie (Dr. theol.) vele jaren professor in het Vaticaan. In 2010 uit de kast: Het tot bestseller geworden boek “De heilige schijn” over zijn werk als homoseksuele man in het Vaticaan verschijnt. In aansluiting twee jaar hoofdredacteur van een homo-magazine, ontslag vanwege te openlijke islamkritiek. Sinds 2016 blogger (Philosophia Perennis) en free-lance journalist (o. a. voor Die Zeit, Junge Freiheit, The European). Zijn bibliografie wetenschappelijke geschriften omvat ca. 1.000 titels.

Dr. David. Berger beheert het blog PHILOSOPHIA PERENNIS, waarmee conservo regelmatig artikelen uitwisselt.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/05/31/laschet-gottesdienste-wurden-nicht-vom-staat-sondern-von-den-kirchen-selbst-verboten/