Corona-maskerade: Als kinderen op school worden gefolterd

Door: Redactie JouWatch.

Veel ouders strijden er met behulp van attesten tegen, dat hun kinderen op school het vrije ademen wordt verhinderd. Maar zelfs dan moeten ze zich voorbereiden op harde gedachtewisselingen met Merkel-getrouwe schooldirecteuren. Dit ouderpaar schrikt zelfs niet terug voor de gang naar het Gerechtshof. Met succes – De schooldirectie bindt in.

door Prof. Dr. Netwerk

“hier mijn bericht over het (niet-)begin van het schooljaar van mijn twaalfjarige dochter:

Reeds van tevoren hebben wij contact opgenomen met de klassenlerares en haar ervan in kennis gesteld, dat onze dochter is vrijgesteld van mondmaskerplicht en daarom geen masker zal dragen. De lerares was zeer openhartig en liet duidelijk merken, dat zijzelf ook haar aanzienlijke twijfels over deze maatregel heeft. Evenwel is zij immers ook onderworpen aan haar dienstrecht en heeft zij aldus geen eigen beslissingsbevoegdheid. Daarom zou zij het er met de directeur over hebben. Zondag was er een tweede telefoongesprek met de klassenlerares. Ze deelde ons mee, dat dat van de kant van de directie was vastgelegd, dat GEEN ENKEL kind ZONDER mond/neusbescherming de school in mag; als alternatief zou onze dochter dan maar een gezichtsschermpje moeten dragen. Dat hebben wij geweigerd, aangezien de vrijstelling immers betrekking heeft op elke vorm van mond/neusbescherming. De lerares was in eerste instantie radeloos, ook al had ze er persoonlijk het volste begrip voor. Ze verzocht ons daarom, maandagmorgen met de directeur te bellen en samen met hem naar een oplossing te zoeken.

In verband met deze achtergrond moesten wij natuurlijk voorzorgsmaatregelen nemen. Ik formuleerde een brief aan de school, in welke ik de school de stand van zaken en de eraan ten grondslag liggende rechtsoorzaak mededeelde. Om door de school niet te kunnen worden neergezet als onverantwoordelijke risicobrenger, wees ik hierbij meteen op de richtlijnen voor het juiste gebruik van mondmaskers van de Rijkscentrale voor gezondheidsvoorlichting, en heb ik de school verzocht, ons mee te delen, met welke maatregelen zij deze denkt om te zetten. Helaas volgde er van de kant van de school aanvankelijk geen enkele reactie.

Dus lieten wij onze dochter heel gewoon naar school gaan en probeerde ik, parallel de directeur telefonisch te bereiken. Deze liet zich echter slechts verloochenen door zijn secretaresse en was niet bereid, om uitleg te geven.
Hoewel de directeur van alles op de hoogte was, probeerde hij, onze dochter een mondmasker te geven en zei tegen haar, dat zij dat moest dragen. Overduidelijk een ongeoorloofde dwang! Onze dochter ging hierin niet mee en legde de directeur nogmaals uit, dat zij om gezondheidsredenen is vrijgesteld en daarom ook geen mondmasker zal dragen. Hierop moest zij als een uitgestotene voor de school op straat blijven staan, bewaakt door een leraar, zodat ze op geen enkele manier de school zou binnenglippen.

Van de school kregen wij hierop een telefoontje, waarin ons werd uitgelegd, dat er geen discussie mogelijk was, en wij onze dochten maar hadden op te halen.
Aldus bleef ons niets anders over, dan onze dochter van de school naar huis te halen. Hoe dan ook stond ik hierbij op een gesprek met de directeur. Deze wees ik er nog eens op, dat er geen sprake is van een wettelijke basis voor zijn handelen, en dat hij met deze manier van doen de gezondheid van mijn dochter in gevaar brengt. Dat maakte überhaupt geen indruk op hem, omdat hij van mening was, dat hij als particulier (dus niet in zijn hoedanigheid van schooldirecteur) beslissingen neemt(!) en m. b. t. deze beslissingen wettelijke bases voor hem irrelevant zijn.
Hij deed dan nog het voorstel, dat als wij dan bij voortduring stonden op vrijstelling van de mondmaskerplicht, onze dochter ’s middags – zogezegd in “quarantaine”- alleen les zou kunnen krijgen, als alternatief zou alleen “Homeschooling” mogelijk zijn. Beide wees ik af, aangezien dit uitsluitend een poging zou zijn tot onacceptabele discriminatie ter doorzetting van onrechtmatige maatregelen.
Ook het wijzen op de strafbaarheid van zijn handelen liet de directeur volkomen onverschillig.

Nadat ik dus mijn dochter weer naar huis gebracht had, heb ik via de gerechtelijke aangifte-afdeling van het kantongerecht eenmalig aangifte gedaan. Ik heb aangegeven, dat onze dochter op basis van wettelijke regelingen ook zonder mond/neusbescherming mag deelnemen aan het normale onderwijs.
Maar ook in verband hiermee had ik nog iets te leren: Aangezien scholen verantwoordelijken zijn, worden dergelijke maatregelen juridisch aangemerkt als ambtelijke beschikkingen, waarmee het niet meer gaat om een civilrechtelijk verschil van mening, en aldus ook geen gewoon kantongerecht verantwoordelijk is, maar de administratieve rechtbank. Over deze gang van zaken werd ik dus door de verantwoordelijke kantonrechter ingelicht en deze stuurde mijn aangifte nu door aan de verantwoordelijke administratieve rechtbank.
Thans – Dinsdagmorgen – vond ik vervolgens in mijn fax een brief van de school, waarin de directeur mij meedeelde, dat na gerechtelijke klaring in het ministerie onze dochter nu toch ZONDER mond/neusbescherming aan het onderwijs mag deelnemen.

Voor mij is deze ontwikkeling een zoveelste bewijs, dat het bij deze zogeheten “beschermingsmaatregelen” op de laatste plaats gaat om bescherming van de gezondheid, maar veel eerder om een bescherming tégen democratie en mondige mensen! Hoe dan ook is het tevens een bewijs, dat het altijd lonend is om ruggengraat te tonen en ons onze rechten niet eenvoudigweg te laten afnemen.”

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/08/13/corona-maskerade-wenn/