“Grote Transformatie” – Alarm voor Duitsland: Het afschaffen van onze nationale staat komt eraan!

Door: Peter Helmes.

Een waarschuwing voor de geplande verandering van onze samenleving

Enige tijd geleden bekritiseerde de filosoof Peter Sloterdijk in het tijdschrift “Cicero” het “afstand doen van soevereiniteit” van Merkel, en waarschuwde ervoor, dat het tot een “overrompeling van Duitsland” zal komen, als deze politiek niet wordt gewijzigd.

Argumenten tegen de beweringen van Sloterdijk kunnen in de verste verte niet worden gevonden, er is immers ook geen sprake van tegenargumenten. Dus gaat men door met de laster. De pers is volgens Sloterdijk niet alleen omkoopbaar, ze liegt ook nog. “De leugen-ether is zo dicht, als ze sinds de dagen van de Koude Oorlog niet meer geweest is”.

De filosoof legt in het bijzonder de nadruk op de noodzakelijkheid van grenzen en nationale staat.

De nationale staat ziet hij als een bestendige instelling, aangezien het de enige min of meer functionerende politieke grootstructuur is. “De Europeanen zullen vroeg of laat een efficiënte gemeenschappelijke grenspolitiek ontwikkelen. Op den duur zet het territoriale imperatief door. Tenslotte is er geen sprake meer van morele plicht tot zelfvernietiging.”( Zie https://conservo.wordpress.com/2016/01/30/sloterdijk-ueberrollung-luegenaether-zaimoglu-saustall/)

Ter gelegenheid van de verjaardag van de grote filosoof Johann Gottlieb Fichte (19.5.) schreef ik o. a.: Fichte spreekt zich in zijn “Toespraken tot de Duitse Natie” uit voor een nationale opvoeding, die de menselijke verhouding tot vrijheid in de verstands- en waardenopvoeding dient te verankeren.
Hoofdgedachte van deze “opvoeding” is “een morele vorming tot vrijheid, tot zelfstandigheid, tot veredeling”. En deze vorming heeft – in tegenstelling tot de Islam – een buitengewoon doel: te leren, zijn medemensen, “hun vrijheid en grootheid” te respecteren.

Bij deze achterliggende gedachte bewijst Fichte zich als indringende waarschuwer voor de huidige Duitse situatie: De Islam is een oorlogsverklaring aan onze waarden, onze vrijheid en onze levenswijze.

Vrijheid evenwel is de Islam wezensvreemd. Zij behoort tot de basiswaarden van ons, door de Verlichting en het Christendom gevormde, wereldbeeld; zij is een integraal bestanddeel van onze cultuur. En precies daarom zou Fichte deze vrijheid ook thans verdedigen.

In Duitsland en West-Europa (ver)branden de grondslagen van onze cultuur. Meer dan duizend jaar waren onze volkeren christelijk – dan weer vreedzaam, dan weer oorlogszuchtig. Maar altijd ging het om de verdediging van het Christendom.

Nu komen de “modernisten”, die ons willen aanpraten, dat wij “open” dienen te zijn – moeten openstaan voor nieuwe culturen, openstaan voor nieuwe “religies” (bedoeld worden hier socialistische geluks-beloftes), openstaan voor het opheffen van onze tradities en waarden. Tolerantie prediken ze ons, eisen echter het exacte tegendeel: Tolerantie ten opzichte van hun waarden, maar verbeten afwijzing van onze traditionele overtuigingen. Hun mantra heet multiculti – één van de belangrijkste voorwaarden voor de door Links geplande “Grote Transformatie”. Zouden wij ons echter in plaats daarvan bezinnen op onze traditionele waarden en daar naar leven, dan zouden noch de Islam, noch een “transformatie van de samenleving” bij ons een kans maken.


Het volk, basis voor een cultuurnatie

Iets anders, geheel in de lijn van Fichte: De basis voor een cultuurnatie is een “volk” in de zin van een “afstammingsgemeenschap”. Een cultuurnatie omvat een volk als drager van een volkerendom, onafhankelijk van in welke staat, binnen welke grenzen en onder welke heerschappij het leeft. Een cultuurnatie is dus een vanuit zichzelf bepaalde samenleving. Vanzelfsprekend is ze niet afgesloten. Ze kan zichzelf openen voor elkeen, wanneer hij bereid is, de basisregels van de gegroeide samenleving te erkennen.

Een gegroeide samenleving definieert zichzelf door haar cultuur, haar tradities, haar waarden. Voor haar bestaan is zij daarop aangewezen. Zonder gemeenschappelijke cultuur geen natie, geen samenleving! Van generatie op generatie dienen haar waarden, haar praktijken, haar normen, haar taal, haar basisovertuigingen – hoe zij zich b. v. uitdrukken in haar religie – worden doorgegeven aan de volgende generaties. Dat is het basisprincipe voor een samenleving – een archaïsche- evenzeer als een verlichte samenleving. Dat behelst het begrip traditie, namelijk een duurzame culturele constructie van de eigen identiteit.

Met de (ongestuurde) opening van ons vaderland voor elkeen werd deze verplichting onder de voet gelopen, ad absurdum geleid. En precies hier begint het misverstand, dat door de linksen in onze samenleving zo met graagte tegen ons wordt ingezet. ((https://conservo.wordpress.com/2016/05/19/bekenntnis-zum-nationalstaat-zu-j-g-fichtes-heutigem-geburtstag/).

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/12/10/grosse-transformation-alarm-fuer-deutschland-die-abschaffung-des-nationalstaates-steht-bevor/