Keulse priester: Zonder mondkapje dreigt de hel

Door: David Berger.

In Keulen eist een priester van de gelovigen de mondkapjesplicht door ze religieus op te jutten. Gehoorzaamheid tegenover het hygiëneconcept zou geboden zijn “Omwille van de hogere Ere Gods en om het zielenheil van elk individu” te bewerkstelligen. Met de frase van de oude religie worden aldus de gelovigen aangespoord tot conversie ten opzichte van de religie van het “Nieuwe Normaal”.

Kort na Pasen berichtten wij dat één van de laatste Oasen in Keulen (Maria Hilf, onderhouden door de Broederschap van Petrus), waar op zondag een waardige kerkdienst kon worden bezocht zonder een “hygiënisch mondkapje” te dragen, werd vernietigd. De daarvoor verantwoordelijke priester P. James Mawdsley foto Screenshot YT) https://en.wikipedia.org/wiki/James_Mawdsley, die niet stond op de mondkapjesplicht en zich in zijn preken kritisch uitliet over de nieuwe Corona-surrogaatreligie en impliciet over de dwang tot vaccinatie werd door de overste van zijn orde teruggeroepen. En dit, terwijl zijn kerkdiensten druk bezocht werden en hij bij de gelovigen hoog in aanzien stond.

Waarheen de hoog-intelligente, vrome en dappere geestelijke, die vele jaren geleden in Burma zijn overtuigingen al met gevangenisstraf en foltering moest bekopen, is verdwenen, kon tot nu toe niet worden achterhaald.

De nieuwe religie doet zijn intrede

https://philosophia-perennis.com/wp-content/uploads/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-30-at-09.35.36-315×420.jpeg

Daarentegen heeft de nieuwe surrogaatreligie, waarvoor hij heeft gewaarschuwd, aldaar, zoals het er nu naar uitziet, succesvol zijn intrede gedaan. De tot dusverre plaatsvindende kerkdiensten werden behoorlijk gereduceerd. Staande voor de gesloten kerkdeur vond ik – naast aanplakbiljetten m. b. t. hygiënevoorschriften – recentelijk een affiche, waarop wordt vermeld dat men zich voor de zondagsdiensten op Internet en per telefoon dient aan te melden. En verder:

“De aanmelding hangt samen met de bereidheid, om van het hygiëneconcept van het Aartsdiocees Keulen niet alleen kennis te nemen, maar zich er ook aan te houden! Anders kan de aanmelding niet worden gehonoreerd.


Alle gelovigen worden er toe opgeroepen, “hun persoonlijke meningen en belangen ten opzichte van de voorschriften te beteugelen. Degene, bij wie da bereidheid hiertoe ontbreekt, stelt de verkeerde prioriteiten. Want alles heeft te geschieden omwille van de hogere Ere Gods en van het zielenheil van elk individu!”

Nu vraag je je af of de geestelijke, die deze tekst heeft bedacht zich realiseert, wat voor perfide geloofsafval er uiteindelijk achter zijn vroom klinkend , jezuïtisch geklets ets steekt?

Alleen met een mondkapje kom je in de Hemel

Uiteindelijk betekent het toch – eenvoudigweg en ontdaan van elk theologisch vakjargon: Wie weigert om bijvoorbeeld de mondkapjesplicht, die ook door jullie geestelijke vaders als zichtbare bekering tot het “Nieuwe Normaal” wordt beschouwd, te eerbiedigen, beledigt hiermee God en schept aldus de eerste voorwaarden om in de hel terecht te komen en de plaats van anderen in de Hemel in gevaar te brengen. Tegelijkertijd wordt de heiligende ondergeschiktheid van natuurlijke doeleinden (de fysieke gezondheid) aan de bovennatuurlijke doelstelling (de eeuwige gelukzaligheid, het bovennatuurlijke heil) afgedaan als “persoonlijke mening”.
https://philosophia-perennis.com/wp-content/uploads/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-30-at-09.35.53-225×300.jpeg

In de plaats van de Tien Geboden en de Leer van de kerk zijn thans het “hygiëneconcept” en het geloof in de epidemie resp. de Nieuwe Wereldorde gekomen: Kortom heeft de complete gelijkschakeling met een nieuwe religie plaatsgevonden en zal ze door de andere gelovigen in naam van de oude religie worden opgedrongen. In de plaats van dringend nodige spirituele en intellectuele hygiëne is thans de lichamelijke hygiëne-hysterie gekomen als einddoel van alle dingen.

Zonder mondkapje bij het Laatste Oordeel

En dat bij een priester die tot een Broederschap behoort, welke anders grote waarde hecht aan haar buitengewone trouw aan de traditie van de Katholieke Kerk. Bij een priester,, die heel goed weet, dat vele gelovigen,, die de kerkdiensten in Maria Hilf bezochten, de grootste gewetensproblemen hebben met de bekering tot de Nieuwe Wereldorde en juist daarom het misbezoek bij zijn voorganger zo hogelijk hebben gewaardeerd – als één van de laatste plekken, waar men nog niet de indruk heeft, in een van God verlaten gekkenhuis van een killervirus-horrorfilm gevangen te zitten.

Dat God hem genadig moge zijn, als hij ooit zonder mondkapje voor de hoogste Rechtersstoel staat!

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/05/30/koelner-priester-ohne-maske-droht-die-hoelle/