Constitutionele rechter b. D. maakt Corona-balans op: Het vertrouwen in de staat is diep geschokt

Door: Redactie ZUERST!

Klare taal van iemand, die het kan weten: De voormalige rechter aan het Constitutioneel Gerechtshof Hans Jürgen Papier ziet een acuut gevaar voor de rechtsstaat met het oog op actuele uitdagingen zoals Corona – dringt bij de verantwoordelijken aan op een rigoureuze koerswijziging. Reeds nu, waarschuwt de prominente rechter b. D. in een interview met de “Welt”, is voor vele burgers de rechtsstaat alleen nog maar illusie.

De reden hiervan: Het onttrekken van de grondrechten tijdens de Coronacrisis was “intensief en veelvuldig”, en “hun rechtsstatelijke bewerking is bij lange na nog niet afgesloten.” De gerenommeerde jurist ziet hier in het bijzonder een verplichting voor de rechtbanken. Die zouden er vooral in spoedzittingen vonnissen hebben doorgedrukt, die evenwel uiteindelijk geen legitimiteit zouden hebben gehad.

De “erosie van onze vrijheidsrechten” is volgens hem reeds voor Corona begonnen. Ook waar het de toekomst betreft, waagt Papier een tamelijk pessimistische vooruitziende blik: “Het valt helaas niet uit te sluiten, dat wij het ook in de toekomst zullen moeten klaren met noodsituaties van de ene of andere aard.” Concreet noemde hij in dit verband de “voortschrijdende digitalisering en globalisering”.

Toekomstige Duitse regeringen mogen in vergelijkbare gevallen als de Coronacrisis de rechtsstaat niet opnieuw gedeeltelijk buiten werking stellen. Het dient “weer duidelijker te worden, dat het goede doel in een vrijheidslievende rechtsstaat niet ieder middel heiligt. ‘Nood kent geen gebod’, deze stelregel mag niet alomvattend zijn. Ook het algemeen legitieme doel, de gezondheid van de bevolking te beschermen,, rechtvaardigt niet elk ingrijpen in de grondrechten. Zwaarwegende vrijheidsbeperkingen, louter uit voorzorg mogen in de toekomst niet meer plaatsvinden. Wij dienen ons in rechtsstatelijk opzicht te wapenen – dat waren wij deze keer lange tijd niet.”

Ook het oordeel van Papier over de maatregelen in de achter ons liggende Coronacrisis valt vernietigend uit: “Het vertrouwen in de handelingsbekwaamheid van de staat en de rationaliteit van haar beslissingen is in de loop van de tijd geschokt. Er werd niet algemeen, maar toch gedeeltelijk tamelijk irrationeel, opportunistisch, hersenloos en buitenproportioneel gereageerd. Bepaalde besluiten waren welhaast absurd of niet of nauwelijks uitvoerbaar.”(rk)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2021/10/11/verfassungsrichter-a-d-papier-zieht-corona-bilanz-das-vertrauen-in-den-staat-ist-tief-erschuettert/