Ingolstadt: Moskee benoemd naar SS-Sturmbahnführer

Door: Michael Stürzenberger.

De “islamistenjager” Irfan Peci is bij zijn onderzoekingen m. b. t. problematische moskee-gemeenschappen in Beieren gestuit op de Bosnische “islamitische culturele gemeenschap Dozo e. V.” in Ingolstadt. Hij ontdekte, wat tot nu toe kennelijk noch niemand is opgevallen: Deze gemeenschap is in alle ernst naar Hoesein Dozo http://iz-ingolstadt.de/ benoemd, die in de 2de Wereldoorlog SS-Sturmbahnführer van de Kromzwaard-divisie was en daar ook werkte als militaire Imam.

Dozo was een enthousiaste Nationaal-Socialist en een grondig overtuigde Jodenhater. In december 1943 schreef Dozo in het Duits een brief aan Himmler, dat het “voor ons, Muzelmannen, een “eer” is, “om ons leven in te zetten in de strijd voor de grote Adolf Hitler en het Nieuwe Europa”.

De divisie-Imam Dozo stemde volkomen in met de doelstellingen van het Nationaal-Socialisme. In 1943 schreef hij in een bijdrage voor het “Kromzwaard”- tijdschrift, dat Europa met hulp van de SS moest worden bevrijd van zijn “vijanden”. Als deze “vijanden” benoemde hij concreet de Joden, Vrijmetselaars, kapitalisten en communisten. Dozo toonde zich ervan overtuigd dat de SS “voor Europa een betere toekomst zal bouwen”.

Hoesein Dozo leidde ook het Imam-instituut in het Brandenburgse Guben, dat door de SS was opgericht ter scholing van het geestelijk personeel. Bij de opening op 21 april 1944 sprak als eerste de beruchte Grootmoefti van Palestina, Amin al-Hoesseini, die tevens SS-Gruppenführer was, en vervolgens de militaire Imam Hoesein Dozo. Hij bekrachtigde, dat het instituut de “vriendschappelijke banden tussen de Islamitische Wereld en het Nationaal-Socialistische Duitsland verder zou versterken”. De Imams zouden bereid zijn, “om onze grootste inspanningen uit te breiden, teneinde de Nieuwe Orde te verwerkelijken”.

Deze Nieuwe Orde, die Dozo bepleitte, was het doopr de Nazi’s beheerste Europa. op de internet-site “Handzar.jimdofree https://handzar.jimdofree.com/drugi-svjetski-rat/slike/muftija-u-posjeti-sarajevo/”zijn veel foto’s te zien van Grootmoefti Al-Hoesseini en Hoesein Dozo in de SS-divisie Kromzwaard en tezamen met Nazi-functionarissen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Dozo tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens collaboratie met de Nazi’s. Zijn gezindheid leek echter, althans wat het antisemitisme betrof, nauwelijks te zijn veranderd. Dozo ontmoette bijvoorbeeld begin oktober 1968 op de vierde Islamitische Conferentie in Caïro zijn oude SS-kompaan, de vroegere Grootmoefti. Op deze conferentie, waaraan vertegenwoordigers uit 34 islamitische landen deelnamen, werd een oproep aanvaard, volgens welke Jeruzalem in de “Heilige Oorlog” moest worden “bevrijd” van de Joden. Dozo beloofde http://derfreiwilligen.blogspot.com/2009/09/hussein-djozo.html “in naam van de Joegoslavische Moslims” door vrijwilligers en door giften bij te dragen aan de “Overwinning van de Jihad in het Nabije Oosten.

Deze feiten over Hoesein Dozo waren uiterlijk sinds eind 2010 ook bekend bij de Penzbergse Imam Bajrambejamin Idriz,, toen het blad Focus hem er mee confronteerde. Idriz had Dozo op de homepage van het Islamitisch Forum Penzberg een pionier van islamitische hervormingen in Bosnië en Herzegowina” genoemd. Dozo zou in de Moslimwereld “een voortrekker voor een geprononceerd en consequent hervormingsschema” zijn. Door de door Dozo opgerichte eerste islamitische Wetenschappelijke faculteit in Bosnië zouden “de hervormingsideeën ver en effectief” worden verbreid. in het mede door Idriz uitgebrachte verzamelde werk “Islam met Europees gezicht” heeft Idriz zich opnieuw beroepen op Dozo, wiens werken, wat hem betrof, “de weg wijzend”zouden zijn voor de “progressieve krachten”. Ook in zijn boek “Gruss Gott, Herr Imam” prees Idriz Dozo.

Tegenover Focus https://www.focus.de/magazin/archiv/hitler-ach-so-gesellschaft_id_2532742.html beweerde Idriz destijds, dat hij met het duistere verleden van SS-Sturmbahnführer Dozo “niet bekend” geweest zou zijn.

Maar sinds 12 jaar weet Idriz het nu met zekerheid. Dat weerhield hem er echter niet van, om in de Bosnische Moskeegemeenschap in Ingolstadt, die naar deze SS-Surmbahnführer is benoemd, deel te nemen aan manifestaties en conferenties. Achter hem prijkte het opschrift “Hoesein Dozo”, wat voor hem overduidelijk geen probleem vormde. Deze foto is, net als de overige foto’s in dit artikel, ontfutseld aan de Facebook-pagina “Dzemat Ingolstadt”, die wordt gevormd door de “Islamitische Culturele Gemeenschap Dozo e. V.”:
https://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2022/05/Facebook-Dzemat-Ingolstadt-11b.jpg

Irfan Peci, die de Bosnische èn de Arabische taal beheerst, heeft door zijn omvangrijke navorsingen ontdekt, welke gedeeltelijk radicale posities achter de muren van deze Islam-gemeenschap worden vertegenwoordigd. De Imam van deze gemeenschap Muamer Catic (uiterst rechts op de foto hierboven), Verkondigde bijvoorbeeld in een voordracht over islamitische martelaren:

“een van hen heeft zijn leven gegeven in een slag, hij is gevallen als Shahid (..) en wij weten hoe groot de beloning is (..) gegarandeerd en vastgelegd in de Koran voor diegenen, die hun leven offeren in de Strijd op de Weg van Allah.”

“De Strijd op de weg van Allah” is volgens Peci het synoniem voor de gewapende Jihad en “Shahid” is een martelaar in de strijd. Hier pleit de Imam uit Ingolstadt naar de beoordeling van Irfan Peci heel duidelijk voor de gewapende Jihad en een verheerlijking van Martelaren.

Op dezelfde wijze klinkt een Bosnisch-nationalistisch Krijgslied, de in de Ingolstadtse Moskee-gemeenschap uit volle borst werd gezonden, ook door de in de mainstream als “gematigd” en “modern” ingestelde Imam Bajrambejamin Idriz, die er bewogen bij stond en uit volle borst meezong. Het lied heet: “Ja Sin sam tvoj”(Ik ben je zoon). Hierin wordt onder andere gescandeerd:

“Bosnië op een bloederig land (..) Val de vijand aan (..) Zo zal hij op martelaren stuiten (..) die, voor deze bergen, hun bloed zullen vergieten!”
https://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2022/05/Facebook-Dzemat-Ingolstadt-18.jpg

Twee plaatsen verwijderd van Idriz is Suat Arnautovic te zien, die in zijn toespraak het belang benadrukte van de deelname van, ook, de Bosniërs in de Diaspora aan de verkiezingen in Bosnië, zodat de “Cetniks” waarmee geringschattend de Serven worden bedoeld, niet winnen aan macht. Hij sprak over het belang voor de gemeenschap, om in de moskee bij elkaar te komen, ook om een “politieke factor” te zijn en “niet alleen maar een religieuze gemeenschap.” “Anders zou “iemand anders over ons beslissen, in plaats van wijzelf”.

Er wordt in de moskee dus ook duidelijk politiek bedreven, en niet alleen maar, zoals het openlijk wordt voorgesteld, beperkt tot religieuze en culturele activiteiten. Ergo lijkt de politieke Islam in deze gemeenschap stevig geworteld te zijn.

De Münchense Imam Izet Bibic,drie plaatsen verwierd van Idriz, liet zich emotioneel heftig uit:
“Ik zou me ervoor schhamem, naar Srebrenica te gaan, maar niet te hebben gestemd en zo dee macht in handen van welke Wlachen, Cetniks dan ook te geven, die zich vervolgens vrolijk maakt over onze slachtoffers daar…”
“Wlachen” en “Cetniks” zijn allebei scheldwoorden voor Serven. In deze Bosnische gemeenschap in Ingolstadt lijkt dus de oude Burgeroorlog ideologisch verder te worden opgerakeld.

Avdo Hoeseinovic, vier plaatsen verwijderd van Idriz, gaf een zeer sterk Bosnisch nationalisme te kennen. Hij benadrukte, dat “ons enig vaderland Bosnië & Herzegowina is”, wat het tegendeel van integratie-bevorderend is De Duitse openbaarheid presenteert deze Bosnische gemeenschap natuurlijk volkomen anders.

In deze Ingolstadtse Islam-gemeenschap kwamen hoog-problematische Islam-functionarissen bij elkaar, die voor een deel banden onderhouden met radicale organisaties en personen. Op de foto hieronder is schuin tegenover Imam Idriz, die in de rij links als vierde van links zit, bijvoorbeeld Imam Sulejman Colakovic (lichtblauw hemd, baard) van de door Salafisme beïnvloede Ikre-Moskee in München te zien. Ook deze foto werd gepubliceerd op de FB-pagina van “Dzemat Ingolstadt”:
https://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2022/05/Colakovic-2016-Medina.jpg

Colakovic was in 2016 bij een bijeenkomst, samen met de volgens Peci “salafistische primaire rots” Mohammed Porca, wiens moskee in Wenen na de aanslag aldaar werd gesloten, aangezien ook de dader daar aanwezig was.

Volgens de conclusie van Islam-deskundige Irfan Peci wordt binnen deze gemeenschap een zeer radicaal en agressief Bosnisch nationalisme bedreven, dat gepaard gaat met een aarts-conservatieve Islam met sympathieën voor de politieke Islam, dus een soort Bosnische “Grijze Wolven”, die een soortgelijke mengeling van radicaal nationalisme en aarts-conservatieve Islam vertegenwoordigen.

Evenwel had en heeft deze moskee-gemeenschap met het stadsbestuur van Ingolstad opperbeste betrekkingen. Via een vertegenwoordiger in de migratieraad houdt men nauw contact, zoals deze foto, met de in 2017 in functie zijnde Burgemeester Christian Lösel (CSU, links) en de integratie-afgevaardigde Ingrid Gumplinger (rechts) laat zien, die eveneens werd gepubliceerd op de FB-pagina van Dzemat Ingolstadt. De migratie-adviseur Reuf Acdic van de islamitische culturele gemeenschap DOZO e. V. staat (in lichtblauw hemd) trots in het midden:
https://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2022/05/Facebook-Dzemat-Ingolstadt-6b-2b.jpg

Deze Reuf Avdic had er in Maart 2017 kritiek op, dat bij een informatieve manifestatie van het Beierse ministerie van Binnenlandse Zaken de Milli Görüs (IGMG) werd beschreven als “extreme groepering” Deze vergoelijking van Milli Görus wijst op een radicale instelling van deze Migratie-adviseur- en medelid van de Dozo-gemeenschap.

Met de mainstream-pers onderhoudt de Bosnische gemeenschap eveneens de beste betrekkingen. De Donaukoerier verzamelde https://www.donaukurier.de/lokales/ingolstadt/Ingolstadt-parisattacks_lokal-Terrorismus-hat-keine-Religion;art599,3148925 na der terroristische aanslagen in Parijs in november 2015 vertegenwoordigers van Milli Görüs, DITIB, een Arabische moskee en de Bosnische Doze-gemeenschap,, om gemeenschappelijk vast te stellen, dat deze aanslagen natuurlijk “niets met de Islam te maken hadden: “Terrorisme heeft geen religie”. Migratie-adviseur Reuf Avdic mocht verkondigen dat radicale Moslims ‘misschien 0,001 procent zouden uitmaken van alle Moslims. “99,999 procent behoort niet tot IS.” Daarmee waren vervolgens de nasporingen naar de oorzaak van de terreur wederom beëindigd.

Na de terroristische aanslagen van Oostenrijk en Frankrijk in november 2020 herhaalde zich de lippendienst van deze Islam-gemeenschappen, opnieuw getransporteerd via de Donaukoerier https://www.donaukurier.de/lokales/ingolstadt/Diese-Taten-duerfen-unsere-Gesellschaft-nicht-spalten;art599,4711382

Kerkfunctionarissen zijn er natuurlijk ook binnen Ingolstadt als de kippen bij, als het gaat om appeasement met de politieke Islam. Zo bewerkstelligde het Bisdom Eichstätt op 9 mei 2020 reeds voor de derde maal tijdens de Coronatijd in Ingolstadt een “Interreligieus Gebed” https://www.kirchenzeitung-eichstaett.de/serien/lebensfragen-lebenshilfe/details/news/drittes-interreligises-gebet-in-der-coronazeit0/, waaraan in de Evangelische kerk St. Lukas naast een katholieke priester en een evangelische diaken ook de Imam Muamer Catic van de Dozo-gemeenschap deelnam.

Men moet zich eens voorstellen wat het in Duitsland teweeg zou brengen, als een kerk zou worden benoemd naar een SS-Sturmbahnführer met een dergelijke instelling. Er zouden elk uur speciale TV-uitzendingen zijn, verslaggeversscharen bij de Gemeente, eisen om terugtreding aan de lopende band, principiële verzoeken om de opheffing van de kerk etc., etc.

Maar omdat het hier immers gaat om de Islam en om een moskee, zal met zekerheid van alle kanten worden geprobeerd, het probleem onder tafel te vegen. Een desbetreffend verzoek van de AfD in het Beierse deelstaatparlement, via het PI-NEWS in korte berichten werd eveneens sussend beantwoord.

Iedere opmerkzame burger kan echter in Ingolstadt navraag doen, hoe men tegenover deze naamgeving en tegenover de ideologische instelling van deze Bosnische Islam-gemeenschap staat en wat men denkt, hieraan te doen. Bijvoorbeeld bij de Ingolstadtse burgemeester Christian Scharpf (SPD) onder het e-mail adres:
oberbuergermeister@ingolstat.de

Bij de Donaukoerier, die meerdere malen vertegenwoordigers van de Dozo-gemeenschap uitnodigde in zijn redactionele vertrekken voor Islam-vergoelijkende conferenties, kan men navraag doen, hoe men dit nu met het oog op actuele feiten beoordeelt en of men bereid is, over deze schandalige feiten te berichten:
ingolstadt.redaktion@donaukurier.de

Het Aartsbisdom Eichstätt, dat minstens drie maal samen met de Imam van de Dozo-gemeenschap “Interreligieuze Gebeden” organiseerde, kan men verzoeken de islamitische gemeenschap nu eindelijk eens kritische vragen te stellen:
info@bistum-eichstaett.de

De kerkkrant van het Bisdom Eichstätt kan worden geprikkeld, deze opschudding veroorzakende feiten te publiceren:
redaktion@kirchenzeitung-eichstaett.de

De BPE PI-NEWS en Irfan Peci blijven bij het onderwerp betrokken. Hierbij zij nogmaals verwezen naar het telegram-kanaal van Peci https://t.me/Islamistenjaeger, waarop hij dagelijks belangrijke inlichtingen levert over de islamisering. Tot nu toe is er sprake van een kleine 12.000 abonnementen.

Door: Michael Stürzenberger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/05/ingolstadt-moschee-nach-ss-sturmbannfuehrer-benannt/