Het Duitse machtsblok: Ongeneeslijk ziek

Door: Wolfgang Hübner.

Wat komt er allemaal boven water, als de “hoogste beslissers in rang” in de Duitse leidinggevende regionen van de Duitse politiek, economie en bestuur, dus de zogeheten elite, naar hun mening wordt gevraagd over de momentele situatie? Dan omzwermt de grote meerderheid de groene ministers Habeck en Baerbock, ziet de Groenen de verkeerslicht-coalitie domineren, houdt Scholz voor een zwakke kanselier, is voor het onderhouden resp. het aanscherpen van de sancties tegen Rusland, vreest noodtoestanden m. b. t. de energie, houdt in de winter rekening met tekorten in de verzorging en verwacht een ineenstorting van de conjunctuur.

Is dat voldoende om duidelijk te maken, dat deze elite, die tezamen met de beslissers in de media het Duitse machtsblok vormt , ongeneeslijk ziek is, en niet op te kalefateren? Wie metterdaad die, de grote massa onder de Duitsers schadende sancties goedpraat, de groene ideologen en oorlogsvoerders ophemelt, maar de economische gevolgen beschouwt als onafwendbare natuurcatastrofen, waaraan het land zich maar te onderwerpen heeft, die leidt Duitsland bewust in het slop, waarachter de afgrond reeds kan worden waargenomen.

Het Allensbach-instituut heeft in opdracht van FEZ en het tijdschrift “Capital” weer eens 467 leidende figuren uit de politiek, economie en bestuur geënquêteerd. Het valt te vrezen, dat ondanks het relatief geringe aantal deelnemers het resultaat door de bank genomen representatief is. Ook het tienvoudige aantal geënquêteerden uit de meer uitgebreide kring van ‘hoogste beslissers in rang’ zou nauwelijks een andere opinie opleveren. Daarvoor is de conformiteitsdruk, net als de bereidheid tot conformeren, in Duitsland veel te hoog. Wie nog steeds hoop vestigt op bezinning of zelfs verzet vanuit de kring van deze elite koestert zich in illusies. Daarvoor is echter geen tijd meer.

Het falen van de Bondsrepubliek

Veel eerder is het tijd, om zich bewust te worden, dat deze ‘beslissers’ beslissend zullen bijdragen aan het falen van de reëel existerende Bondsrepubliek – met alle daaraan verbonden consequenties voor de mensen in ons land. Deze conclusie zal voor velen nog onaangenaam radicaal en alarmistisch klinken. Maar nog voor de verkeerslicht-coalitie, alsook de gebeurtenissen in en om de Oekraïne heeft de sociale wetenschapper Manfred Kleine-Hartlage in zijn onverminderd leeswaardige boek “Systemfrage” van de uitgeverij Antaios https://antaios.de/gesamtverzeichnis-antaios/einzeltitel/134854/systemfrage.-vom-scheitern-der-republik-und-dem-tag-danach uiterst zorgvuldig geanalyseerd, waarom het tot dit falen moet kommen.

De gebeurtenissen en ontwikkeling van de laatste maanden hebben zijn analyse volledig bevestigd. Natuurlijk komt nu de vraag: “Wat te doen?”. Moeten wij machteloos en hulpeloos toekijken, hoe ons schip ten onder gaat en ons alleen nog maar in de laatste zwemvesten wringen? In volle zee hebben die eigenlijk ook geen zin, want wie moet ons daar redden? Kleine-Hartlage heeft volgens mij gelijk, als hij aanbeveelt, ons bijtijds op dit falen voor te bereiden. Daarbij hoort het afscheid van alle dromen, Het noodlot van Duitsland zou zich nog parlementair-helend ten goede kunnen keren.

Dit kan, tezamen met grote buitenparlementaire acties, in Frankrijk of Italië misschien lukken. Hier te lande dient de gifbeker echter kennelijk tot de laatste slok te worden geledigd. Maar reeds nu kunnen overal kleine en grotere eilanden van constructief verzet ont staan. De noodzakelijke massa aan mensen, die niet blind en bereidwillig willen meelopen in het nieuwe nationale verderf, ís er, door de bank genomen, zij het, dat het nog geen miljoenen beloopt. Reeds elk radicaal boerenprotest is in feite meer waard dan de beste AfD-toespraak in het parlement.

Dat doet niets af aan het belang van dergelijke toespraken,,, maar relativeert hun reëel-politieke betekenis. Wanneer nu de “hoogste beslissers” met blind enthousiasme voor Habeck en Baerbock het doodvriezen omwille van de groene ideologie tezamen met financiële verarming van ontelbare modale Duitsers arrogant willen slikken, moet hen de komende maanden op de straten en pleinen een niet te negeren luider commentaar worden gegeven. Ik denk, dat dat precies is, wat er zou kunnen gebeuren. En het moet duidelijk zijn: Elites kunnen worden vervangen, desnoods kwaadschiks.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/07/der-deutsche-machtblock-unheilbar-krank/