Wat is de politieke Islam?

Door: Michael Stürzenberger.

DERDE VIDEO VAN DE NIEUWE BPE-SERIE “ISLAM KOMPAKT”

In de derde aflevering van de nieuwe videoserie “Islam Kompakt” van de Burgerbewegung Pax Europa (BPE) wordt aangetoond, hoe de politieke Islam te definiëren is en welke betekenis hij heeft in de totale constructie Islam.

De Islam is op deze planeet de enige religie die een eigen rechtssysteem, de Sharia, bezit. Hierin is, op bevel van een God en vanuit het archaïsche perspectief van de Zevende Eeuw, het familie-, erf- en strafrecht geregeld.

In een democratische rechtsstaat mag een religie echter niet beslissen over wereldlijke wetten. Dit is de taak van gekozen afgevaardigden aan de hand van inhoudelijke debatten, feitelijke uitwerkingen in commissies en afstemmingen in parlementen.

Een religie mag ook niet bepalen, hoe de mensen met elkaar te leven hebben en hoe de verhouding tussen ma en vrouw is. Een religie mag evenmin mensen met een ander geloof of een andere instelling discrimineren.

En een religie mag al helemaal niet oproepen tot geweld, strijd, oorlog en doden. Exact dit alles is echter het geval bij de totale constructie Islam. Binnen hem is er geen sprake van scheiding van Staat en Religie. Zijn stichter Mohammed was niet alleen stichter van een religie, maar tegelijkertijd ook wereldlijk heerser, wetgever, opperrechter en veldheer in één persoon. Vandaar, dat zich onder de 57 islamitische staten dan ook geen enkele met werkelijke democratie en vrijheid van religie bevindt.

Al die elementen, waarbij de Islam zich in het wereldlijke gebeuren mengt, worden aangemerkt als politieke Islam. Hij representeert een aanzienlijk deel van de totale constructie Islam, maar heeft niets te maken met religie in de eigenlijke zin van het woord.

Als politieke ideologie kan hij dientengevolge voor zichzelf ook geen aanspraak maken op Artikel 4 van de Grondwet, waarin de vrijheid van Geloof en van het religieuze, zowel als wereldbeschouwelijke belijdenis worden gegarandeerd als zijnde onschendbaar.
Een totalitaire ideologie, die onder de dekmantel van een religie de absolute macht op Aarde opeist, alle mensen wil onderwerpen en daarnaast het aanwenden van geweld tot en met het doden legitimeert, kan uitvoerig worden bekritiseerd, ter discussie worden gesteld en uiteindelijk ook worden verboden.

Door: Michael Stürzenberger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/06/was-ist-der-politische-islam/

“De Joodse Nikker Lasalle”: Hoe staat het eigenlijk met alle standbeelden van Marx?

Door: David Berger.

Waarom valt de selectie van de bestormde gedenktekens zo eenzijdig uit? Waarom schelden in Parijs anti-blanke George Floyd- demonstranten conservatieve tegendemonstranten uit voor “smerige Joden”? Gaat het bij de culturele revolutie, die zich momenteel afspeelt misschien wel helemaal niet om racisme?

Zoals eerder reeds de vluchtelingen- en klimaatdebatten wordt het debat om het racisme gevoerd met een buitengewone religieuze repressie. En zoals wij weten uit de kerkgeschiedenis gaan uitbraken van religieus fanatisme altijd gepaard met beeldenstorm, boeken- en uiteindelijk heksenverbrandingen.

In tijden van globale bespoediging komt alles niet zelden op de één of andere manier tegelijk. De beeldenbestorming heeft reeds een hoogtepunt bereikt met de gewelddadige vernietiging van de monumenten van Columbus, Churchill en Bismarck https://philosophia-perennis.com/2020/06/16/denkmal-stuermungen-geschichtslos-hilflos-dumm/. Daarnaast bleven de standbeelden en gedenktekens voor één van de ergste racisten: Karl Marx https://philosophia-perennis.com/2018/01/05/sz-marx/ volledig onaangeroerd!

Haat tegen Joden en Zwarten

Marx haatte zowel Joden als zwarten op een niet te negeren openlijke manier en was verreweg meer een echte “racist” dan een Columbus (?) of Bismarck. Zijn gewelddadige agressie richtte zich vooral tegen deze beide groeperingen:

Het geweld is de vroedvrouw van elke oude samenleving, die zwanger raakt van een nieuwe.” – Karl Marx 1867 (Das Kapital. Band 1. zevende hoofdstuk: Het accumulatieproces van het kapitaal. MEW 23, blz. 779)

Over de Joden schrijft Marx: “Wat is de wereldlijke basis van het Jodendom? De praktische behoefte, het eigenbelang. Wat is de wereldlijke cultus van de Joden? Het gesjacher. Wat is hun wereldlijke God? Het geld.” – Klinkt ergens als een editie van het Schnellroda-handboekje “Sezession(=afscheiding)” – en zo iemand gaat door voor de grote denker der Duitsers en op de eerste plaats de Linksen, geëerd met gedenktekens zonder einde, die uiteraard tot nu toe onaangeroerd bleven.

De “Joodse nikker Lasalle”

Het belangrijkste citaat uit zijn werk zouden daarnaast de uitspraken over de “Joodse nikker Lasalle” en zijn schoonzoon Paul Lafargue (half-Cubaan) zijn.

“De Joodse nikker Lasalle: Het is mij volledig duidelijk, dat hij, zoals tevens de vorm van zijn hoofd en zijn haarstructuur bewijzen, afstamt van de negers, die zich aansloten bij de uittocht van Moses uit Egypte. Welnu, deze verbinding van Jodendom en Germanendom met de negerachtige basissubstantie moeten wel een eigenaardig product voortbrengen. De opdringerigheid van die knaap is ook nikkerachtig.” Marx aan Engels, 1862 (MEW 30, blz. 257)

Wolfram Weimer vult aan: “Zelfs zijn eigen schoonzoon Paul Lafargue, wiens moeder een Cubaanse Creoolse was, zette hij in een brief aan zijn dochter Jenny weg als “Negrillo” en “afstammeling van een gorilla”. Toen Marx zich weer eens opwond over zijn niet-blanke schoonzoon, schreef hij aan Engels: “Lafargue heeft het slechte kenmerk van de negerstam: geen schaamtegevoel.” (https://www.n-tv.de/politik/politik_person_der_woche/Karl-Marx-war-einer-der-uebelsten-Rassisten-article21848678.html)

100 miljoen mensen op zijn geweten

Al in 2015 merkte Harald Martenstein http://www.zeit.de/zeit-magazin/2015/10/karl-marx-denker-harald-martenstein daarom in de “Zeit” op:

“In Berlijn is er voortdurend sprake van debatten om straatnamen. Straten, die vernoemd zijn naar mensen, die zich tijdens hun leven antisemitisch, racistisch of pro-kolonialistisch hebben uitgelaten, moeten andere namen krijgen. Wat dat betreft zou de Karl-Marx-Straat dan wel het eerste aan de beurt zijn. Ik denk niet, dat de uitlating “Joodse nikker” in puncto racisme nog toelaatbaar is. Maar de Linkse Partij maakt geen enkele aanstalten om een om-benoeming van de Karl-Marx-Straat te eisen. Als Marx niet toevallig marxist was geweest, zouden ze elke dag drie verzoeken indienen voor om-benoeming.”

De boeken en gedachten van Marx bleven niet zonder gevolgen: Volgens het “Zwartboek Communisme” uit 2015 zijn tot nu toe 100 miljoen mensen direct of in direct door het Communisme gedood!

Gaat het hier helemaal niet om racisme?

Zo rijst ten opzichte van de momentele opstanden, die plaatsvinden onder het motto “Blacklivesmatter”, steeds weer de vraag: Gaat het hier helemaal niet om racisme, maar om iets heel anders?

Als in Parijs anti-blanke George Floyd-demonstranten conservatieve tegendemonstranten uitschelden voor “smerige Joden en de “Islamitische Staat” zich demonstratief opstelt aan de kant van de momentele revolutionaire beweging, die wederom door de Antifa niet alleen wordt ondersteund, maar ook heel wezenlijk wordt gestuurd, zou het antwoord op deze vraag duidelijk moeten zijn.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/06/18/der-juedische-nigger-lassalle-was-ist-eigentlich-mit-den-ganzen-karl-marx-statuen/

Bewijzen tegen de leugenpers – Voordracht van Billy Six in Den Haag

Door: Redactie JouWatch.

Corona bood een perfect excuus voor het uitstel van drie maanden van het moordproces inzake de MH17, maar had in werkelijkheid niets daarmee te maken. De Nederlandse rechtbank gaf alleen maar de verdediging de tijd om zich in te lezen in de sinds kort toegankelijke 36.- resp. 40.000 bladzijden, die in de bijna 6 voorafgaande jaren waren aangelegd.

Samen met de professor in de politiek Kees van der Pijl en de journalisten Eric van de Beek – beiden Nederlanders – en de digitaal ingeschakelde Russische journaliste Yana Yerlashova pakt Billy Six het onopgeloste raadsel weer op – zonder contact-angst. Zijn bijdrage: De macht van de media, hun belangen – en de verstoorde verhouding tot de waarheid.

Yerlashova presenteert nieuwe getuigen voor de inzet van gevechtsvliegtuigen op 17 Juli 2014 boven de plaats van het ongeluk en vindt duidelijke woorden: “De media zouden moeten worden aangeklaagd”. Prof. van der Pijl maakt zich zorgen, dat “het stempel der geschiedenis” door succesvolle propaganda-vooraf door SBU en CIA reeds is gezet, zonder dat het verloop van de gebeurtenis tot op heden is vastgesteld.

Uitgenodigd door de Oekraïens-Hongaarse buitenparlementaire organisatie was “Globale rechten van vrijheidslievende mensen”, die refereert aan het Odessa-bloedbad van 2 mei 2014, alsook het vrije journalisten-platform “Bonanza Media”.

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/06/17/beweise-luegenpresse-vortrag/

Argumentaties van antiracisme-demonstranten in Alkmaar en hoe ik er persoonlijk over denk

Door: Theresa Geissler.

Nou, we hebben ‘m afgelopen zondag, 14 juni 2020, dan toch gehad hoor, in mijn stad Alkmaar: De eerste antiracisme-demonstratie van betekenis, hier in de Kop van Noord-Holland!

Nee, ik was er niet bij. Bij de eerdere grote demo’s zoals die in Amsterdam (U weet wel: die, welke sprookjesfee-burgemeester Halsema van meer belang vond dan de Corona-maatregelen) ben ik ook niet geweest. Om zulke manifestaties te bezoeken, moet je het met de boodschap 100 procent eens zijn, anders verloochen je niet alleen het integriteitsprincipe, maar op de eerste plaats jezèlf. Dus: Geen sprake van, wat mij betreft.

De feiten, voor zover ze tot nu toe bekend zijn: Black-Lives-Matter-icoon George Floyd is metterdaad het slachtoffer geworden van extreem politiegeweld, maar was privé bepaald geen lieverdje en de politie-agent, die, zeer ongeoorloofd, dat zeker, zijn dood op zijn geweten heeft, schijnt vooral gedreven geweest te zijn door een niet-vereffende oude rekening, afkomstig uit het gemeenschappelijke verleden van Floyd en hem. Absoluut géén verzachtende omstandigheid, laat staan een rechtvaardiging voor het gebeurde, maar wèl een reden om je af te vragen, in hoeverre de voltallige blanke gemeenschap over de hele wereld hierop aangesproken dient te worden, c. q. hiervoor deemoedig het boetekleed heeft aan te trekken. Ik, althans, zet daar mijn vraagtekens bij.

Nu, deze maandagmorgen, Staat er in de Alkmaarsche Courant een tamelijk uitvoerig verslag van de betreffende manifestatie, voor een groot deel gestoeld op uitlatingen van de diverse deelnemers. Bijzonder geschikt om je eigen mening in dit opzicht aan te toetsen. Al lezende vernam ik aldus het volgende, en kwam daarbij voor mezelf tot de volgende conclusies:

“MOE VAN DIT DECENNIALANGE GEVECHT” luidde de kop, met iets van smartelijk verwijt. Nog voor de lezer zich kon afvragen. waartegen dit bittere gevecht decennialang dan wel tegen gevoerd was, had de subtitel vlak daarboven al verbeten en aanzienlijk cryptisch uitsluitsel gegeven: “Een vuist tegen racisme in Alkmaar”.

Een vuist nog wel. Zozo. Maar natuurlijk: De toon, die in de grote steden al gezet was, móet hier in de provincie onverkort weergalmen, anders kun je het evengoed laten. Goed: Op naar de persoonlijke ervaringen van de deelnemers:

De twaalfjarige Zahir Kider, hoewel in Nederland geboren, heeft reeds nu en dan het dringende verzoek “Ga terug naar je eigen land” moeten incasseren, evenals het n-woord, of de kwalificatie ‘aap’. Onwellevend, natuurlijk. Onvermeld blijft, of deze onheuse verwensingen hem vanuit het niets, door volslagen onbekenden, werden toegevoegd, of bijvoorbeeld door klasgenoten tijdens het een of andere verschil van mening om iets heel anders, bij gebrek aan deugdelijke argumentatie. Niet, dat de bejegening er minder onheus door zou worden, maar als lezer is men nu eenmaal het meest gebaat bij een zo gedetailleerd mogelijke achtergrondinformatie. Enfin, de lengte van het artikel zal ook wel aan limits gebonden geweest zijn…

(Tegelijkertijd schoot mij nu een zo’n kleine halve eeuw geleden in het vrouwenblad ‘Libelle’ gepubliceerd artikel over discriminatie van “Rijksgenoten”) te binnen, waarin o.m. de Surinaamse Etha nog manmoedig verklaarde: “Natuurlijk maak ik wel mee, dat vooral kinderen me op straat naroepen van: ‘Dag, Chinees’, of: ‘Mammie, is dát nou een neger?’ maar dat is geen discrimineren: Het is hetzelfde als dat ze ‘schele’ hadden geroepen”. – Een analyse, die destijds getuigde van een gezond gevoel voor objectiviteit, hoewel het aan de andere kant ook wel weer zo kan zijn, dat het s-woord intussen al evenzeer als laakbaar wordt beschouwd als het n-woord en dus eveneens als ‘discriminerend’. Ook al betreft het niet de ‘getinte’ medemens.)

Goed, de demonstratie verloopt gemoedelijk , vervolgt het artikel: Er zijn sprekers, er klinkt een rap-song – voor zover vermeld zónder het dreigement, deze of gene vol in zijn gezicht te trappen, in navolging van rapper Akwasi in Amsterdam – maar zie:: Voor wie zich al begon af te vragen, Waar ze bleven: “De groepen ‘Alkmaar Kan Het’, Heerhugowaard Kan Het’ en ‘We Promise’ uit Hoorn zijn de organisatoren van het protest. Vorig jaar maakten zij zich al sterk voor sinterklaasintochten zonder Zwarte Piet. “Wij zwarte mannen en vrouwen zijn klaar met dit decennialange gevecht”, aldus een spreker (Aha: de herkomst van de smartelijke ‘kop’!) “Anno 2020 is het nog steeds zo, dat Zwarte Piet elk jaar in Alkmaar wordt onthaald. Er was een tegenprotest, maar dat trok zelfs een knokploeg. Alkmaar, schaam je…!”

(KNOKPLOEG? Tijd voor een getuigenis uit de eerste hand: Ik was het vorige jaar zèlf aanwezig bij de hier bedoelde intocht. KOZP had van de gemeente een riante plek langs de route toegewezen gekregen voor hun “tegenprotest”. De Pro-Pietenbeweging had geen contra-demonstratie aangekondigd, of zelfs maar kunnen organiseren, doordat de toenmalige woordvoerder halverwege last had gekregen van plankenkoorts en/of slappe knieën; alleen enkele loslopende pro-Piet-gezinden, waaronder ik, waren geheel op eigen houtje en zonder b. v. via Facebook iets te hebben afgesproken naar de bewuste locatie gekomen, om te zien, of het bij gelegenheid nog mogelijk zou zijn om iets als een eigen stemgeluid te laten horen. Die individuele passanten werden vervolgens op een gegeven ogenblik nog versterkt door een groep jonge AZ-supporters, van wie twee in Zwarte Piet-outfit, die pepernoten uitdeelden; die groep vormde enigszins een ‘substantie’, een ‘bindmiddel’ voor het als los zand aan elkaar hangende ‘pro’- publiek, dat was echt alles. Toen even later het voltallige politiecordon zich opmaakte om een ‘buffer’ te vormen tussen de partijen en het pro-publiek met zachte hand achteruit dreef, was er niemand, ook niet van de groep supporters, die daartegen in verzet kwam! Geen KOZP-deelnemer, die bij die gelegenheid één haar gekrenkt werd, of zich zelfs maar bedreigd hoefde te voelen!
‘Knokploeg…’ Ook hier was de behoefte aan onversneden dramatiek duidelijk groot!)

Een zwarte, want Senegalese, leraar Frans aan het Alkmaarse Willem Blaeu College verklaart nadrukkelijk, dat zijn vader hem destijds al waarschuwde, dat hij “twee of drie keer zo hard zou moeten werken om iets te bereiken.” En dat ‘bleek de realiteit’, zoals hij hier nu verzekert, hoewel hij zijn begeerde aanstelling inmiddels wèl heeft, en er niet bij vermeld wordt, welke extra obstakels hij dan wel heeft moeten overwinnen om dit doel te behalen. Wat dat betreft geloof je hem als lezer dan maar op zijn woord. Schrijnender is zijn verhaal over de conciërge van het flatgebouw, waar hij in zijn jeugd woonde, die hem verbood, de lift naar 11-hoog(!) te nemen. “En wij dachten toen, dat zoiets normaal was.”
Ja, dat gaat inderdaad te ver, dat is een onbegrijpelijke, onnodige, in-gemene manier van doen. Maar zodra je als lezer van de eerste verbijstering bekomen bent, rijst de vraag: ‘Maar waaróm? En waarom lieten met name zijn ouders dat gebeuren, wat vonden ze er zo normaal aan? Iedereen, die de Nederlandse samenleving ook maar voor een fractie doorgrondt, beseft, dat dergelijk willekeurig – en inderdaad: discriminerend – gedrag door één individu, en zonder geldige reden niet wordt getolereerd, en dat doorgaans één keer reclameren bij de woningbouwvereniging zou moeten volstaan om aan deze onverkwikkelijke- en tevens onrechtmatige situatie een einde te maken! Als deze Senegalese familie dit onvoldoende heeft beseft, is dat triest genoeg, maar het gaat te ver om te suggereren, dat dergelijke praktijken in Nederland schering en inslag zouden zijn.
Toch is dat kennelijk, wat er tijdens deze demo plaatsvond. In alle ernst.

En dat niet alleen: Het artikel vermeldt vervolgens, hoe andere sprekers voorbeelden aanhaalden van blanke passagiers in het Openbaar vervoer, die opstaan, zodra een ‘zwarte’ naast hen plaatsneemt (zelf maakte ik tot voor kort aan de lopende band gebruik van het OV, tot mijn afkeer van mondkapjes me wat dat betreft voorlopig pas op de plaats deed maken, maar ik kan me totaal niet herinneren, van zoiets ooit getuige te zijn geweest). Tevens was er sprake van de klacht, aldus het artikel, dat vele ‘getinten’ de indruk hebben, in winkels extra in de gaten te worden gehouden. Zoiets kan zowel op gevoel, als op feiten berusten; in beide gevallen zou toch op z’n minst de achterliggende reden moeten worden achterhaald…

Toch deed één geciteerd voorbeeld mij opveren; als het ware door een schok van herkenning:

Spreekster ‘Audrey’ maakte gewag van het feit, dat ze telkens weer een bepaald soort tenenkrommende opmerkingen naar haar hoofd krijgt, waarbij de personen die ze maakten kennelijk dachten, dat ze juist vréselijk goed, invoelend en medelevend bezig waren. Opmerkingen, die volgens haar variëren van: “Wat ben je exotisch” en “Wat spreek je goed Nederlands” tot “werkt je vader eigenlijk wel?” Want dat het veelvuldig spuien van dergelijke domme, lompe, kortzichtige opmerkingen tot de tweede natuur van -te- veel Nederlanders behoort, is tevens de ervaring van ondergetekende!

Alleen niet, omdat ik ‘zwart’, ‘getint’, ‘exotisch’ of whatever zou zijn, want dat speelt hier niet. In mijn geval worden dergelijke opmerkingen uitgelokt door mijn aangeboren, en helaas bepaald niet onzichtbare motorische beperking, wat regelmatig aan met name -inderdaad: Néderlanders dit soort hemeltergende vragen en opmerkingen ontlokt, die je door merg en been gaan! Ik heb inmiddels geleerd, op mijn hoede te zijn voor een, op vaak over-vriendelijke toon gedaan verzoek als: “Mag ik je iets vragen?” omdat ik inmiddels vermoed, wat er kan volgen:
“Heb je een hersenbloeding gehad?” “Heb je polio gehad?”
Of een ongevraagde, zogeheten goedbedoelde ‘sympathiebetuiging’: “Hé, ik neem je, zoals je bent, hoor! Je mankeert dan misschien wel wat….” Enzovoort.

Een schok van herkenning dus. Die anderzijds echter weer aanleiding geeft om, hetzij tegenover spreekster Audrey, hetzij tegenover welke getinte ‘medelander’ dan ook, nuchter en waarheidsgetrouw op te merken: “Ook ‘witte’ mensen hebben hun eigen problemen, ook ‘witte’ mensen lopen tegen beperkingen, vooroordelen, onheus gedrag op. Jullie beweren, dat ‘wij’ “geprivilegeerd” zijn, maar de ‘witte’ pechvogels in deze samenleving – en die zijn er legio – ervaren dat allesbehalve. Wat hen betreft heeft het al helemaal geen zin om ze een slavernijverleden van eeuwen terug in de schoenen te schuiven, om berouw van ze te eisen voor iets, waaraan ze part noch deel hebben – nooit gehad ook. Om van ze te eisen, dat ze op jullie verzoek afstand doen van oude tradities, die voor hun gevoel niets met slavernij te maken hebben, ook als dat voor jullie gevoel wel zo mocht zijn: Zij hebben, evenals jullie, hun eigen problemen, voorkeuren en antipathieën, en door dat te pas en te onpas uit te leggen al ‘wit privilege’ en ‘racisme’ komen de partijen in geen geval nader tot elkaar….
Maar, ook al zeggen ZIJ, dat WIJ niet naar ze luisteren, persoonlijk heb ik omgekeerd eveneens dat idee. Die éne, zeer aanwezige minderheid in elk geval niet.

Tot slot nog even dit:

Het artikel van vandaag sloot af met een korte gedachtewisseling met Shanna Zwart, van wie in een voorbeschouwing in de krant van Zaterdag jl. ook al sprake was geweest: Deze Alkmaarse vrouw had namelijk een week eerder de bal voor deze demo aan het rollen gebracht door er op Facebook toe op te roepen. Maar… de reeds bovengenoemde organisaties waren er onmiddellijk bij om haar zéér dringend te adviseren, van haar plannen af te zien.. om prompt het stokje over te nemen. De officiële reden: “Dit lag voor haar, als ‘witte vrouw’, niet op haar weg!” “Zwarte mensen hebben geen witte mensen nodig, die voor ze opkomen”, gaf Shanna nu op haar beurt toe tegenover de pers, deemoedig en op de koop toe schuldbewust over de ‘fouten’, die “ze in het verleden zelf óók had gemaakt.” Gelukkig, besloot ze, kun je die ook afleren…

In gedachten zág je bijna haar neiging van nederige, schuldbewuste witte vrouw, om hen, die haar het idee voor de demo onder zware druk hadden ontroofd, dankbaar de voeten te kussen. Ter meerdere eer en glorie van het ‘Zwarte Protest’ en zijn nieuwe ‘stijlicoon George Floyd.’

Ik weet uiteraard niet, lezer, hoe U over dit alles denkt.

I k denk er, om eerlijk te zijn, het mijne van.

Door: Theresa Geissler.

Hamburger professor roept op tot het omverhalen van Bismarck-monumenten

Door: RIMBERT

OOK STANDBEELD VAN WILHELM !! EN HET BERLIJNSE SLOT MOETEN ER AAN GELOVEN

Donderdag berichtte PI-NEWS-auteur Peter Bartels over de monumentenbestormers in Amerika en drukte hierbij zijn zorg uit, dat het slechts een kwestie van tijd is, tot de 30 meter hoge bronzen Bismarck in de haven van Hamburg aan de beurt is.

Dat ging sneller dan verwacht:

De Hamburgse genocide-onderzoeker Jürgen Zimmerer verlangde vrijdagmorgen in het ZDF-Morgenmagazin https://www.ardmediathek.de/ard/video/morgenmagazin/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL21vcmdlbm1hZ2F6aW4vYjRiZjRmM2QtZTU0MC00M2I4LTg2YzctOTExYWFhMjNiOGFl/ onder andere gedenktekens van Bismarck en van Wilhelm II omver te halen of ze op hun kop te zetten.

Het herbouwde Berlijnse Slot moet bijvoorbeeld worden omwikkeld met prikkeldraad (!) teneinde zijn historische betekenis te “breken”.

Blijft de vraag: Hoezo mogen dergelijke historici, die jonge studenten hersenspoelen met links-radicaal vergif, ongestraft colleges geven aan Duitse universiteiten?

Door: RIMBERT.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/06/hamburger-professor-fordert-umsturz-von-bismarck-denkmaelern/

Gisterochtend bij de bakker, of hoe de pandemie ons allemaal stapelgek maakt

Door: Redactie Jouwatch.

Deze scène zou zó afkomstig kunnen zijn uit een film van Otto (Waalkes; Duits komiek en komisch filmacteur – vert.). Ze laat zien, wat politici en bureaucraten in hun Corona-paniek allemaal hebben aangericht.

Ik: “Ik zie, dat hier weer tafels en stoelen staan om koffie te drinken?”
“Koffie met melk en suiker?”
Ik: “Twee alstublieft, allebei met alleen melk.”
Bakkerij-werkneemster ontdekt, dat ik geen mondkapje op heb: “Zitten mag alleen met een mondkapje!”
Ik (wil juist een mondkapje opzetten en bedenk me): “Hoe moet ik drinken met een mondkapje op?”
Werkneemster: “Aan de tafel mag U het mondkapje afdoen.”
Ze schuift me een kartonnen beker met deksel toe.
Ik rol met mijn ogen, draai me om en wil gaan zitten met de beker.
Professionele brooddeegverkoopster: “U moet de vragenlijst nog invullen!”
“Vragenlijst?”
Werkneemster: “DE vragenlijst!” Ze wijst op een DINA4 blaadje.
Ik zie meer dan 16 kolommen op het blad, alles wordt nagevraagd, naam, adres, telefoonnummer, E-mail, naam van de begeleidende persoon enz.
Ik: “En DAT moet worden ingevuld om hier in de winkel koffie te drinken?”
Werkneemster(lichtelijk nerveus): Ja, dat is verplicht!”
Ik: “En DAAR houdt iedereen zich aan?” Ik ben stomverbaasd.
“DAT IS VERPLICHT! DAT MOET.” Zo langzamerhand klinkt ze lichtelijk ontstemd.
“Oké, dan drinken we de koffie wel uit de hand op – buiten in mijn auto.”
“DAT FORMULIER MOET U EVENGOED INVULLEN!” Weer schuift ze me het formulier toe.
Ik schuif het formulier weer terug. “Nee, dat gaat tegen mijn principes in.”
“Dan kunt U hier geen koffie drinken!”
Intussen heb ik de koffie nog steeds in de hand.
“Dat wil ik ook niet eens meer. Ik drink hem wel ergens anders.”
Zij (vertwijfeld): “U moet het formulier invullen.”
Ik: “Maar ik wil niet, dat iedereen weet, waar ik woon en ook nog mijn gegevens heeft.
Broodspecialiste: “Maar dat is verplicht. Dat moet.”
“Mag ik nu alstublieft de koffie afrekenen, die U me al gegeven heeft?
“Maar het formulier…”
“Dat kunt U wat mij betreft zelf invullen, bedenk maar wat, word creatief.”
Ze staart naar de lege vragenlijst en vraagt zich duidelijk af, wát te doen.
Aangezien zij geen sjoege geeft, rekent haar jongere collega naast haar mijn koffie af. Ik bedank en ga naar buiten.

Vijf minuten later zit ik naast mijn auto op een schommel (een heerlijke schommel, waar ik altijd graag op zit), en daar staat opeens de professionele gistdeegkneedster naast me en vraagt mij en mijn begeleiding: “Ik moet nog weten, of U tot één huishouden behoort?”
“U weet toch helemaal niet, wie ik ben?!”
Onder haar mondkapje zuigt ze hoorbaar lucht op.
“Dat gaat zomaar niet, dat is verplicht!”
Nu had ik er genoeg van. Ik deelde de broodjes bakkende vrouw mee, dat ze van mij geen gegevens krijgt, aangezien ze mij vanaf nu als klant heeft verloren.

In aansluiting zijn mijn moeder en ik daarop naar een café in Nederland gereden. Daar konden wij zitten als altijd – zonder mondkapje, zonder vragenlijst en zonder pesterige werknemers, die gewillig de bevelen van de Kanselier-voor-eeuwig uitvoeren.

Het is gewoonweg gekkenwerk, wat er in Duitsland plaatsvindt.

Door: Redactie Jouwatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/06/11/gestern-morgen-baecker/

Als politieagenten bij ons ooit eveneens zullen doordraaien

Door: Albrecht Künstle

Denken over de dood van een zwarte man in Minneapolis en over wat ons te wachten kan staan

De dood van een zwarte man door een groep Amerikaanse ‘cops’ leidde inde VS tot burgeroorlog-achtige toestanden zoals men in de media te zien krijgt. En als er ergens op de wereld herrie is, slaat dat al gauw ook naar Duitsland over. Met de strijdkreet, Bestrijd het racisme vinden duizenden elkaar telkens weer, teneinde niet alleen een gezindheid of groepering tot vijand te verklaren, maar ook met genoegen op de politie in te beuken – niet slechts verbaal, maar met massief geweld. Dit veelvuldige geweld wordt echter gretig gelegitimeerd, door de media zelfs gepropageerd ter ondersteuning, doordat geplande samenscholingen in ieder nieuwsbericht kenbaar maken, in welke steden het “er op los” zal gaan.

Ik was er verrast over, dat dergelijke overtredingen in de VS, zij het ook zelden, nog voorkomen. In de Badische Zeitung was er sprake van een speciale pagina, waarop meer dan 100 jaar moest worden teruggegrepen om één pagina met dodelijke gevallen te vullen. Uit een rapport van 2014: “De samenstelling van de politie representeert niet de bevolking . Terwijl in Cleveland 53 procent van de burgers zwart is, zijn slechts 25 procent van de agenten Afro-Amerikaans. Een onevenredige verhouding, zoals men in vele Amerikaanse steden tegenkomt. In Ferguson waren in augustus, toen Michael Brown stierf, zelfs slechts drie van de 53 agenten zwart, hoewel het percentage zwarten onder de bevolking iets van 75 procent bedraagt.”

Maar dat is niet typisch. In New York was het percentage zwarte cops met een krappe 17 procent maar weinig lager dan het bevolkingspercentage van 22,6 procent. En in de overige staten is de politie bijna in handen van de zwarten. De blanken vormen 60 procent van de bevolking, maar slechts30 procent van de politie-krachten. Sinds Obama zijn de zwarten binnen de Amerikaanse politie oververtegenwoordigd en men vraagt zich af, waarom de individuele cordons niet gemengd zijn. De vier doorgeslagen cops waren allemaal blank.

De politie wordt in de openbare waarneming – aangebracht door de media – gebrandmerkt als bolwerk van geweld, hoewel zij deze in de regel gebiedt, zich in te houden. Zo ziet het dodelijke geweld in de VS (uit het Crime report 2013 van de FBI) er uit : Allereerst richt het geweld zich eens niet tegen andere “rassen”, maar blijft binnen de groepering der zwarten. Per miljoen doodden 54 zwarten hun eigen mensen. Hetzelfde onder de blanke bevolking. Per miljoen vielen om en nabij de 10 blanken ten prooi aan blanken. 9,83 blanken uit één miljoen werden vermoord door zwarten; omgekeerd werden 0,77 zwarten per miljoen gedood door blanken, dus om en nabij 13 keer zo weinig.

Ook bij het dodelijke politiegeweld sinds 2015 ziet het er zo uit: 2.412 blanken kwamen om het leven door toedoen van cops, bij de zwarten waren het er 1.262. Nota bene zijn de blanken bij de politie in de minderheid, overwegend zwarte cops zouden de trekker overgehaald kunnen hebben. Als moord en doodslag de meest extreme vormen van racisme zijn, wie waren dan de racisten? In elk geval zijn uitsluitend de dodingen van zwarten door blanken regelmatig een kwestie van “rassenonlusten”. Het doden van blanken door zwarten wordt buiten het gezichtsveld voltrokken, blanken gaan voor hun eigen mensen niet de straat op.

Eén van mijn lezers uit Noord Carolina schreef me: “Ja, het is beangstigend. Niemand weet, hoe het verder zal gaan. De angst is tastbaar. Als men al eens een persoonlijk gesprek kan voeren, drukken deze gesprekken allemaal angst uit. Deze zinloosheid leidt bij iedereen tot angst.”

En bijna alles waait over enkele jaren van de VS over naar ons, gedeeltelijk des te heviger. Dat zou ook zo kunnen zijn bij de relatie politie – burger, want daarbij is bij ons sprake van eigenaardigheden. In tegenstelling tot de VS met een percentage Afrikanen van 13,5 hebben wij weliswaar “slechts” een percentage van 5,5 procent van het zwarte continent. Maar: Anders dan in de VS hebben wij in Duitsland b. v. bijna drie miljoen inwoners van Turkse afkomst. Zij maken meer dan drie procent uit van de bevolking, onder hen met migratie-achtergrond een kwart. En het aandeel met een Turkse achtergrond in de bevolking is b. v. in de Berlijnse politie tien keer zo hoog.

Het probleem daarbij: Turken en zwarten mogen elkaar niet erg. Dit wordt niet alleen aangetoond, doordat deze clans steeds weer opnieuw de drugszônes afbakenen en opdelen. Of in bepaalde etablissementen en wijken het alleenzeggenschap willen hebben. Dat is echter niet het enige. Wie op dit punt stelt, dat de criminaliteitsscene bij ons niet als maatstaf kan worden genomen:

Dan werpen wij een blik op Turkije, om te zien of er daar sprake is van problemen tussen Turken en zwarten. Allereerst de goede boodschap, dat er geen problemen zijn – omdat er daar bijna geen Afrikanen zijn. Als erkende minderheden in Turkije noemt Wikipedia als volksgroeperingen de Armeniërs, Grieken en Joden, daarnaast komen dan zes niet-erkende minderheden. Wordt het zoekwoord “Afrikanen” of “zwarten” ingetikt, dan verschijnt rood – niets gevonden. Dit bewijst, dat de beweerde onverdraaglijkheid tussen Turken en zwartengeen subjectieve natuur is, maar boekdelen spreekt. Daarnaast: Christenen gelden noch als niet-erkende, noch als erkende minderheid.

En stel je nu eens voor, dat over jaren het percentage aan zwarte gasten van Merkel en haar hulptroep Carola Rackete en Co. tien procent bedraagt – en een derde van de politie van Turkse afkomst is. En dat er vervolgens een politie-eenheid moet uitrukken vanwege iemand, die niet alleen “zwart’ hier is, maar er ook zo uitziet. En dat de politieagent van Duitse afkomst ter plaatse ziek wordt en moet worden vervangen door een tweede collega met migratie-achtergrond. Dan zou ik niet in de schoenen van welke zwarte dan ook willen staan. De cop en zijn slachtoffer in Minneapolis schijnen als vroegere werknemers in een bar een persoonlijke rekening te vereffenen hebben gehad. Ik verwed er wat op, dat de overbruggingsperiodes tussen de politie-inmengingen geen jaren zullen duren, zoals in de VS. Bij ons is het “agenten rammen” bijna een Groen-linkse volkssport geworden, ooit, wanneer dan ook, zullen ze terugslaan.

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/06/10/wenn-polizisten-einmal-auch-bei-uns-ausrasten-werden/

De Zwarte boze burger

Door: Alex Cryso.

Hetzelfde model, verschillende uitvoeringen? Volgens de definitie van Google is de “boze burger” een persoon, die, teleurgesteld over bepaalde politieke beslissingen, op zeer heftig protesterende en demonstratieve manier optreedt.

Tenslotte viel de uitdrukking steeds weer met betrekking tot de nieuwe patriotten – op de allereerste plaats de mensen uit het Oosten, om het geheel nog te completeren met een spottend “druiloor”: Voor elke soort jammeraar, die zich oneerlijk behandeld voelt – of het nu door het noodlot, door de staat, of door de eigen landgenoten is. Voor de tientallen jaren in de DDR-gevangenis, maar ook de zogenaamde jaloezie op vluchtelingen en buitenlanders, die zoveel meer geld, aandacht en privileges krijgen dan de broeder der Wessi’s uit het Oosten. Inspirator van de druiloor is naar het schijnt waarschijnlijk een figuur uit de Muppet Show: Genaamd Beaker (van het Engelse “beak”= snavel, bek), de stuntelige assistent van Dr. Bunsen Honeydew. Beaker heeft geen plan, wordt snel hysterisch, stoot met hoge stem voortdurend dezelfde klanken uit en exact als een dergelijke schertsfiguur worden Duitse benadeelden en dienovereenkomstig woedende mensen eveneens beschouwd. Sinds de dood van George Floyd duikt er evenwel een heel nieuw soort Boze Burger op, die over het algemeen helaas ál te veel begrip en navolging vindt: Het is de herrie schoppende, moordende en plunderende zwarte, die als een dolle om zich heen slaat en alles neermaait, wat hem in de weg staat.
Interessant genoeg werden juist deze mensen alle mogelijkheden ter beschikking gesteld, die de blanke Amerikanen eveneens ter beschikking stonden: Scholing, carriëre, vrije persoonlijke ontplooiïng, politieke medezeggenschap enz. Dat het sprookje van het anti-zwarten-racisme desondanks tot op heden overeind blijft, heeft verschillende oorzaken: Enerzijds de mythe van de eeuwig uitgebuite en onderdrukte neger – en hier mag de druiloor, respectievelijk de zwartepiet, met genoegen aan de donkergekleurden worden doorgespeeld. Anderzijds natuurlijk, dat zeer veel zwarten crimineel worden, geen werk hebben, getto’s vormen en qua sociaal gedrag te wensen overlaten. in Links jargon wordt uiteraard het geheel compleet anders voorgesteld: Eindelijk staan de zwakkeren op tegen het blanke heersersras, Altoos de vuist ten Hemel geheven, om daarbij de fatale ondersteuning te krijgen van blanke linksen, welvaarszieken en gefrustreerden. En de ene Boze burger is nu eenmaal niet de andere boze burger: Hier de Ossi met tennissokken, petje en rimpelige kop aan de ene kant, daar de gespierde, gracieuze Afrikaanse strijder uit glanzend ebbenhout aan de andere kant. Allemaal een kwestie van interpretatie en van overbrenging.

Blijft het in dit verband en in het teken van de globale dagelijkse chaos nog maar awachten, hoe de nieuw-opgerichte migrantifa zich ontwikkelt: Deze aaneensluiting van Antifa en voornamelijk Afrikaanse vluchtelingen, waarvan niet weinigen bekend zijn met de omgang met wapens en die in feitelijke crisis-gebieden hebben gediend.
Natuurlijk fungeert eens te meer het momenteel niet meer weg te denken racisme als kapstok voor nog veel ergere daden. En heel eerlijk: Een klein beetje bezorgd zal men over alle ontwikkelingen toch nog wel mogen zijn, niet?

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/06/09/der-schwarze-wutbuerger/#more-28075

“BLACKLIVESMATTER”- Coronaparty op de Alexanderplatz: 15.000 mensen binnenkort in quarantaine?

Door: David Berger.

“Hebben de demonstranten op de Alexanderplatz allemaal hun personalia laten opnemen? Wanneer iemand positief wordt getest, moet iedereen immers in quarantaine, nietwaar? Scholen en KDV’s meteen permanent open! Restricties voor restaurantbezoek en mondkapjesplicht afschaffen!”

Onze tweet van de dag haakt in op talloze bijdragen, die ik op PP heb geschreven over het onderwerp: “Coronamaatregelen: Staatswillekeur als enigszins sadistische intimidatie van intelligente mensen”.

plotseling ontdekken de verantwoordelijken de “eigen verantwoordelijkheid”

Tijdens het weekend werd de Corona-crisis nog verrijkt meteen nieuw onderwerp, dat de rechtsstaat langzaam, maar daardoor duurzaam zwaar beschadigt: de dubbele standaarden. Hierover schreef ik gisteren https://philosophia-perennis.com/2020/06/07/rassimus-demos-entweder-bricht-jetzt-eine-super-epidemie-aus-oder-wir-wurden-angelogen/:

“De grote demonstraties gisteren in Duitsland, maar ook in vele andere steden over de hele wereld, vonden bijna zonder uitzondering plaats zonder minimum afstand en heel vaak zonder mondkapje. Als Merkel & Co. gelijk hebben met hun gedwongen maatregelen, dan zou niet alleen Duitsland in de komende dagen moeten worden bezocht door een gigantische COVID-19- epidemie.”

Daarnaast is het tekenend, dat de eenheids-leidingen van de politie en hun meerderen klaarblijkelijk heel goed wisten, dat de Corona-hygiëneregels niet in acht worden genomen en daarop opeens appelleerden aan de “eigen verantwoordelijkheid https://www.youtube.com/watch?v=WsnEt7ZTUq0.

Als er iemand positief wordt getest, moet immers iedereen in quarantaine, nietwaar?

Verdere vragen stelt onze tweet van de dag, die afkomstig is van de twitteraccount “Basisrechten redden”:

“Hebben de demonstranten op de Alexanderplatz allemaal hun personalia laten opnemen? Wanneer iemand positief wordt getest, moet iedereen immers in quarantaine, nietwaar? Scholen en KDV’s meteen permanent open! Restricties voor restaurantbezoek en mondkapjesplicht afschaffen!”

“Allemaal niets dan oplichterij”

Publicist Steffen Meltzer merkt hierover op: “Soci Prof. Karl Lauterbach, van beroep Corona-inquisiteur, wilde de Bundesliga tegenhouden met het argument, dat de fans zich voor de stadions zouden verzamelen en daarmee ingaan tegen de Corona-verplichtingen. Om bij de waarheid te blijven, deze hemeltergende onzin is niet waargemaakt. Bij zijn kritiek over de “anti-racisme-demonstraties” in het weekend, toen de veiligheidsstandaards onder de ogen van de politie door honderdduizenden werden gebroken, heeft hij plotseling zijn mond vol meel. Zoals een dergelijke leugenachtigheid mij alleen nog maar braakneigingen bezorgt, meer niet! Ik eis volle voetbalstadions en volle kroegen voor iedereen!”

En verder merkt de politiedeskundige op: “Mijns inziens zou de politie verplicht zijn geweest, de restricties te handhaven. in de afgelopen weken was men immers wat dat betreft zeer ijverig. Aldus is het wat mij betreft duidelijk, dat links geweld door deze Senaat niet alleen maar wordt getolereerd. Op Duitsland 1 komt nu net, hoe super-gevaarlijk Corona voor de samenleving zou zijn; niets dan oplichterij, zoals gisteren en vandaag te zien was.”

Het gaat de Corona-politici niet om onze gezondheid, maar om hun macht

Quarantaine voor de anti-racistische ‘Betermenschen’? Merkel-muilkorf op eigen verantwoording? enz. – Niets van dien aard zal er komen. Maar op zijn laatst sinds het afgelopen weekend zou ook de laatste opgemerkt moeten hebben, wat Patrick Zäuner op Facebook terecht heeft opgemerkt:

Geen beslisser interesseert zich voor de medische implicaties van het virus. Het gaat uitsluitend om de politieke kansen, die er door worden geopend.”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/06/08/blacklivesmatter-coronaparty-auf-alexanderplatz-15-000-menschen-bald-in-quarantaene/”BLACKLIVESMATTER

George Floyd: Een zware crimineel wordt door Links tot martelaar en propagandafiguur gemaakt!

Door Alex Cryso

Heel Duitsland is ten prooi aan racismekoorts: Zaterdag demonstreerden vele duizenden linksen, vluchtelingen en tegenstanders van het systeem in talloze steden tegen de blijkbaar in elke uithoek grossierende discriminatie van donkere mensen en Moslims. De kranten laten het geliefde onderwerp weer opborrelen en vullen hun pagina’s met hartverwarmende story’s: De mens telt, niet de huidskleur, aldus bijvoorbeeld de Badense ‘Neue Nachrichten’ in Karlsruhe. Racism sells!

Met de zogenaamd door de politie vermoorde zwarte George Floyd heeft Links daarnaast een ideale stijlicoon gevonden, om haar wereldbeeld van de brandende steden, het neergehaalde kapitalisme en het gedegradeerde blanke onderdrukkers-ras te versterken. Al even apocalyptisch en desolaat als het wereldbeeld van de Antifa & Co. is, zo geweldig goed pas ook het verleden van genoemde George Floyd in hun straatje: Een zware crimineel, die vijf jaar in de gevangenis zat wegens het toebrengen van lichamelijk letsel en een roofoverval, die zijn hoogzwangere vriendin een pistool tegen het hoofd drukte, zelf drugs-verslaafd was, op de dag van zijn arrestatie vals geld in omloop bracht en op wiens kerfstok nog meer drugs- wapen- en inbraak-delicten staan. Kortom: George Floyd is allesbehalve een positieve figuur om je mee te identificeren, wat talloze mensen van Rio de Janeiro tot aan Sydney echter niet verhinderde, om voor hem de straat op te gaan en daarmee de leugenachtigste anti-racisme- machinerie ooit te bedrijven.

Sterker nog: Voor een zware crimineel gaan de massa’s de straat op, en worden ettelijke onschuldige mensen doodgeslagen, auto’s in brand gestoken en gebouwen verwoest. In Los Angeles werden meerdere synagogen en Joodse winkels beschadigd en beklad met antisemitische leuzen, in Houston een kinderziekenhuis aangevallen.

Maar het wordt nog veel absurder: Tegelijkertijd gaan alle Duitse multiculti’s, anti-racisten en goedmenschen op linkse tegendemo’s en worden gewelddadig, wanneer de laatste normale mensen herinneringen ophalen aan de moord op Mia Valentin, Maria Ladenburger of de voor de trein gegooide achtjarige jongen uit Frankfurt.

Duitse doden worden veronachtzaamd – om een dode ex-bajesklant uit het om en nabij 9000 verderop gelegen Minneapolis wordt in gigantische mate getreurd. Mensen demonstreren tegen haat en uitsluiting, om tegelijkertijd een recidivist te huldigen – hoe gaat dat samen??

Ook de zelfbenoemde kunst- en cultuurscene heeft Floyd voor zichzelf ontdekt en wijdt regelrechte gedenktekens aan hem, zoals bijvoorbeeld een over-gedimensioneerde graffiti in de Mannheimer Schlossgarten. Daarbij bewijst de cult rondom George Floyd slechts één ding: Hoe ziek, moreel verlopen en verdwaasd deze mensheid wel geworden is! Geen schande, voor wie daar niet langer toe behoort! Vanwege “Wij zijn met meer”…!

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/06/07/george-floyd-ein-schwerverbrecher-wird-von-den-linken-zum-maertyrer-und-zur-propagandafigur-gemacht/