EXXION-MOBIL, BP, SHELL, ORANJE-NASSAU, Rothschild enz. willen de ‘groene nieuwe wereldorde van de VN!

Een horror-beeld, dat tegenwoordig door de vrije media waart (De Mainstream media hebben het natuurlijk niet over zoiets)! Doorgesijpelde strategie-documenten openbaren, dat de Verenigde Naties een “groene wereldorde” aanbevelen, die door middel van een structuur van globaal regeren moet worden doorgezet en gefinancierd door middel van een transfer van welstand uit de rijkere naties ter hoogte van een gigantische 45 biljoen Dollar.

Het document behandelt de missie, een “radicale transformatie van de economische en sociale orde op de wereld” te bewerkstelligen, zodat “een nieuw verdrag als hoeksteen van de groene wereldorde” in werking treedt. Dit systeem zal door “een aanvullende, door precies deze ingewijden vervaardigde, regeringsstructuur worden beheerd.

Öp een groene economie afstevenen zou daarnaast een gelegenheid bieden om nationale en globale structuren van het regeren uit te proberen, en te onderzoeken of dergelijke structuren de internationale gemeenschap zouden toestaan op actuele en toekomstige milieu- en ontwikkelingsproblemen te reageren en uit komende gelegenheden voordeel te trekken,” zegt het document. Het opleggen van dergelijke “structuren van het globale regeren” zal worden bereikt door ‘een enorme transfer van welstand” van de rijkere landen (in de vorm van koolstofheffingen, die bij de burgers worden geheven) naar de armere naties, welke een omvang zal hebben van minstens 45 biljoen Amerikaanse Dollar.

Het document licht bovendien de noodzakelijkheid toe om de “consumptiepatronen” van de bevolkingen in de rijkere landen te veranderen, wat ongetwijfeld een eufemisme (vergoelijkend begrip) is voor het verlagen van de levensstandaard. Deze richtlijn stelt voor, dat het oude economische model wordt vervangen door een nieuwe globale groene wconomie, die draait om “groene banen”. Zoals wij in het verleden hebben aangetoond, is beloven, dat het scheppen van “groene banen” de onafwendbare schade, die de economie door een reductie van koolstofdioxide-emissies zou lijden, zou compenseren, een volledige vergissing.

De invoering van zogeheten “groene banen” heeft in andere landen de economie verwoest en miljoenen aan banen gekost. Zoals de Seattle Times in juni berichtte, is het enorme aantal werkelozen in Spanje van meer dan 18% hedeeltelijk terug te voeren op omvangrijke verliezen van banen, welke wederom het resultaatwaren van de poging, de bestaande industrie te vervangen door windmolens en andere vormen van alternatieve energie.

In een zogeheten groene economie “heeft elke nieuwe baan het verlies van 2,2 andere banen tot gevolg, die in andere takken van de industrie óf verloren gaan, óf vanwege politiek gemotiveerde toebedeling van middelen – wat vanuit het oogpunt der economische efficiëntie sub-optimaal is – niet worden geschapen”,
heet het in het bericht. (…)

Simon Linnett, de leidende vice-prsident van de Rothschild Bank, heeft eveneens een “nieuwe internationale vereniging” geëist, die CO2 reguleert en belast. Linnett schrijft voor de Telegraph:

“Een belangrijke uitwerking bij het scheppen van een wettelijk en tegelijkertijd globaal handelssysteem, is het verlies van soevereiniteit, dat wordt geïmpliceerd. Regeringen moeten bereid zijn, nationale belangen ondergeschikt te maken aan deze wereld-initiatieven, vanwege het problem van de emissies. Dat hoeft geen nieuw regeringssysteem te betekenen, dat boven de individuele naties staat.

De Europese naties zin reeds zo ver, om vanwege verschillende problemen hun soevereiniteit over te dragen aan de EU. En hoe dan ook moet vervolgens tenslotte de EU wiken voor een groter systeem – een systeem met inbegrip van de economische giganten India en China!”(…)

Bij de bespreking hield de voorzitter van de Trilaterale Commissie, Bilderberger en voorzitter van British Petroleum, Peter Sutherland, een toespraak voor de elitaire mensen uit zijn gevolg, waarin hij sprak van een “universele afgelasting van de strijd, teneinde de opwarming van de aarde met “een gezamenlike stem” tegemoet te treden.

Een soortgelijke uitlating kwam van General Lord Guthrie, directeur van N. M. Rothschild & Sons, lid van The House of Lords en voormalige chef van de Verdedigingsstaf in Londen, die er bij de Trilaterale Makelaars van de Macht op aandrong,

“de globale klimaatcrisis een enkele stem te verlenen en regelingen in te voeren, die wereldwijd geldig zijn!”

Regelingen, die ongetwijfeld aan het Rothschild-imperium ten goede zullen komen door hun grote aandeel, dat ze hebben in de koolstofhandel.”{ (Bron: http://recentr.com/2019/09/23/exxon-und-rothschild-wollen-die-die-gruene-weltordnung-der-un/

Allemaal speculaties? Mogelijk. Ik kan gesprekken, waarvoor geen ‘vrije’getuigen voorhanden zijn, niet verifiëren. Maar van de hand te wijzen is de waarschuwing voor datgene, wat daar aan de top van economie en politiek wordt “bekonkeld” zeker niet.

Om het nog maar eens duidelijk te zeggen: Daar staan geen idealisten achter, maar keiharde grootkapitalisten. Waar hun belang ligt, zou voor ieder helder denkend mens duidelijk moeten zijn.

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/12/05/exxon-mobil-bp-shell-oranie-nassau-rothschild-etc-wollen-die-gruene-neue-weltordnung-der-uno/#more-26364

De vrouwen in de Islam

Door: Michael Stecher.

Over de BPE-manifestatie van 30. 11. 2019

Doorvoering, Koran, Hadiths, rechtsleer, samenleving

1. Het onderwerp drong in Duitsland pas rond 2005 en na een opzien barende moord op een jonge Berlijnse Turkse in verband met de gedwongen huwelijken en eremoorden tot het algemene bewustzijn door. De positie van de vrouw is in de 57 islamitische landen heel verschillend, opleidingsniveau en verhoudingen tussen stad en platteland spelen eveneens een grote rol. Daar komt nog bij, dat vele gedragspatonen tegenover vrouwen niet eigenlijk religieus, maar door de patriarchale maatschappij worden bepaald. Een algemene kritiek op de Islam maakt met goede redenen bezwaar tegen de onderdrukking van de vrouwen, terwijl Islam-geleerden de religieuze gelijkwaardigheid van man en vrouw benadruken.
2. Benadeling van vrouwen en geweld tegen ze is typisch voor alle patriarchale samenlevingen, en alle islamitische gebieden resp. staten waren resp. zijn patriarchaal gevormd. Deze stand van zaken wordt versterkt, doordat de Koran de mannelijke superioriteit sterk benadrukt. De rechten en plichten van de vrouw in de Islam worden vooral in de vierde Soera in de Koran beschreven. Bijzonder belangrijk is Soera 4, 34: “De mannen staan boven de vrouwen, omdat God ze ( voor dezen) bestemd heeft en vanwege de uitgaven, die ze van hun vermogen [morgengave] hebben gedaan….En wanneer gij vreest, dat vrouwen zich op welke manier dan ook verzetten, dan vermaant gij hen, mijdt hen in het huwelijksbed en slaat hen! Als zij U (wederom) gehoorzamen, dan onderneemt verder niets tegen hen!”

Uit meerdere Koranstellingen komt naar voren, dat de uit de man geschapen vrouw (aldus de meeste vertalingen), die eveneens een ziel heeft, zich met betrekking tot haar menselijkheid niet van de man onderscheidt. Ze is ervoor om de man seksueel te bevredigen (Soera 7,189) en hem vele (mannelijke) nakomelingen te schenken (Soera 16,72). Net zoals de man wordt zij beloond voor vroomheid (Soera 33, 35). “Ik zal geen handeling onbeloond laten, die één van jullie begaat, evenveel, of het nu gaat om man of vrouw”(Soera 3, 195). De Soera9, 71f. (net als 4, 124) belooft gelovige mannen en vrouwen de tuin het Paradijs. Anderzijds lijkt het Paradijs voornamelijk een mannenzaak te zijn, want de mannen zullen daar seksuele geneugten met “grootogige Hoeri’s”, mooie maagdelijke meisjes, beleven; bij de vrouwen is hiervan geen sprake.
Voor het leven aan deze zijde geldt: “De vrouwen zijn uw akker, gaat op uw akker, hoe en wanneer gij wilt” (Soera 2,223). De Koran beschouwt seks uitsluitend vanuit het mannelijk standpunt. Vrouwen erven half zo veel als mannen, en hun getuigenis voor het gerecht geldt niet altijd sterk. (Soera 2,282). Alleen mannen hebben wezenlijk recht om te scheiden, en vele bezigheden (b.v. oproep tot gebed, preken, paardrijden o.a.) zijn voorbehouden aan mannen. Terwijl Moslims weliswaar geen Heidense, maar wel Joodse en Christelijke vrouwen mogen huwen, is aan islamitische vrouwen volgens Soera 60 hetzelfde verboden.

3. Gelovige Moslims in dit land wijzen er graag op, dat de Koran niet vrouw-vijandig, maar integendeel vrouwvriendelijk is. Islamgeleerden verwijzen niet alleen naar Koranstellingen, volgens welke man en vrouw over en weer attent, liefdevol en goed voor elkaar moeten zijn, (b. v. Soera 30, 21), maar wijzen er tevens op, dat veel Koranische voorschriften een duidelijke verbetering lieten zien tegenover toenmalige, gedeeltelijk zeer brute, oud-Arabische, pré-islamitische gebruiken. Zo verbood de Koran, slavinnen tot prostitutie te dwingen, en het gebruik om pasgeboren meisjes leven te begraven. De tevens pré-islamitische gewoonte van vrouwenverminking (clitoris-besnijding) vindt in de Koran geen ondersteuning. Ze komt echter bijna uitsluitend voor in islamitische regio’s, wordt door veel islamisch-afrikaanse Imams aanbevolen en alles bij elkaar niet of te weinig bestreden. De Koran geeft toestemming voor verkeer naar believen zelfs met getrouwde slavinnen, en ook met betaalde concubines is het toegestaan.
4. Mohammed groeide op in een door geweld gedomineerde omgeving, waarin vrouwen doorgaans golden als voorwerpen, waarme willekeurig kon worden omgegaan; Er waren echter ook zelfbewuste vrowen met eigen kuddes geiten of karavanen (bijvoorbeeld de eerste vrouw van de profeet Mohammed, de weduwe Khadijja). Met het oog hierop bracht de Koran, die de vrouw erkende als persoon met rechten, zeker wezenlijke verbeteringen.Maar vanuit tegenwoordig oogpunt kan men – ongeacht de grote interpretatie-problemen, die plaats- en tijdgericht vele Islamgeleerden de Koranteksten vrouwvijandig deed uitleggen – niet de talloze Koranteksten negeren, die de vrouw onmiskenbaar neerzetten als ondergeschikt en minderwaardig.[1]

Ten diepste islamitisch zijn, nog meer dan de Koran, de overlevering (Hadith) en de interpretaties van de geleerden der verschillende rechtsscholen in het kader van de Sharia van praktische betekenis. Tezamen laten ze wat betreft vrouwvijandigheid nauweliks iets te wensen over. De hele islamitische civilisatie heeft zich (zoals ook de christelijke) vrouw-vijandig ontwikkeld. Hiertoe alleen maar een paar voorbeelden. Zo heeft Al-Ghazzali (1058-1111), één van de grote autoriteiten, de inferieure positie van de vrouw tot in detail beschreven: Zij mag het huis niet zonder toestemming verlaten, zou gevoeglijk oude kleding moeten dragen, marktplaatsen vermijden, met een vriend van haar man zou ze niet eens noodgedwongen mogen spreken. Al-Ghazzali waarschuwt alle mannen voor de vrouwen, want “hun arglist is grenzenlos … ze zijn zonder moraal en beperkt van gezindheid”. Een beroemde Hadith zegt: “De vrouwen hebben minder verstand en minder geloof.” Een andere luidt: Het is voor een man beter, door een varken te worden besproeid, dan de elleboog te beroeren van een vrouw, die hem niet is toegestaan.”

5. Ongeacht de mogelijk verschillende omgang met de islamitische teksten is de gevoeglijk harde onderdrukking van de vrouwen de praktijk van alledag in de meeste islamitisch georiënteerde landen. De sterk verschillende wetgeving in deze 57 landen en de huidige volkstraditie hebben veelal een veel grotere betekenis dan de religieuze voorschriften. De pré-islamitische en buiten-koranische vrouwelijke besnijdenis met haar gruwelijkheden[2] en nog tegenwoordig miljoenen slachtoffers is zo goed als enkel in de islamitische wereld te vinden. Wijd verbreid zijn de eermoorden en de overige voltrekking van “eermisdrijven” op onschuldige meisjes en vrouwen.[3] Ze worden zelfs voltrokken op verkrachte vrouwen, teneinde de “familie-eer weer te herstellen. Dat alles heeft met de islamitische religie niets te maken, maar wordt door haar klaarblijkelijk ook niet effectief bestreden of minstens afgewezen. De in Afrika en Arabië voorkomende stenigingen van levende vrouwen, die religieus resp. door de Sharia worden gemotiveerd en door de islamitische autoriteiten worden voorgeschreven, zijn alles bij elkaar echter de uitzondering.

Eén van de hoofdoorzaken van vele integratieproblemen (in Duitsland speciaal van traditionele Turkse families) is de opvoeding van de zonen tot “prinsen” en van de dochters tot “dienaressen” en het binden van de familie-eer aan de “kuisheid” van de vrouwen. Meisjes worden hierdoor vanaf hun puberteit onderworpen aan de strengste bewaking door vaders, ooms en broers. In de islamitische wereld worden oogcontacten al erotisch uitgelegd en zijn dus gesanctioneerd. De bijbehorende dubbele moraal geeft de mannen desondanks alle vrijheid.

6. Positieve aspecten (Vrouwen als geleerden enz.) zijn tot nu toe in islamitische samenlevingen individuele gevallen gebleven of worden zeer bemoeilijkt. In Duitsland zijn Moslima’s echter al sinds lang in staat om een passende plaats in de samenleving en in het openbare leven in te nemen, ongeacht het nog sterk vertegenwoordigde patriarchale denken. (Uit: “Instituut voor wereldbeschouwingsrecht” https://weltanschauungsrecht.de/Islam-Frauen)

————————-

Wat betreft de Livestream van BPE in Linz am Rhein: https://youtu.be/_5-xXvtAGnA
Een geslaagde manifestatie, die het motto “Voorlichten in plaats van versluieren” nakomt.

Hier de uitzending van de Livestream: https://youtu.be/zZxQIVTYmEE

Met Michael Stürzenberger

Dem Remstalrebell

Inge Steinmetz

Iris Swoboda

Voor Burgerbeweging Pax Europa – https://paxeuropa.de/

klik hier voor de site van de manifestatie: https://paxeuropa.de/blogseite/

Door: Michael Stecher.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/12/03/die-frauen-im-islam/

Berlijn: Gewelddadigheden tegen homo- en transseksuelen opnieuw sterk toegenomen

Door: David Berger.

Vandaag heeft de Berlijnse politie-presidente de actuele misdaad-statistiek van homofobe- en transfobe overvallen in 2019 gepresenteerd. Hierbij is een zorgwekkende stijging zichtbaar van 184 (in 2018) naar 261 zaken (2019). Met betrekking tot de daders schijnen er verder geen aanwijzingen te zijn, die deze ontwikkeling zouden kunnen stoppen.

Vandaag werd de Turkse Bond in Berlijn-Brandenburg (TBB) gedecoreerd met de Prijs voor Respect 2019. De toekenning van het “Verbond tegen homofobie” werd door politie-presidente Barbara Slowik en de Hoofdofficier van Justitie Margarete Koppers uitgereikt in Scandic Berlin aan de Potsdamer Platz. Geopend werd de manifestatie door Dr. Dirk Behrendt.

Als reden voor de toekenning werd o. a. genoemd dat “aan het hoofdkwartier van de Turkse Bond in Berlijn-Brandenburg 365 dagen de regenboogvlag wappert”.

Homo- en transfobe overvallen toegnomen van 184 naar 261 gevallen

In het kader van de prijsuitreiking presenteerde de Berlijnse politie-presidente, Dt. Barbara Slowik, de actuele criminaliteitsstatistiek van homofobe-en transfobe overvallen in 2019. Op het gebied van haat-criminaliteit tegen de seksuele oriëntering, respectievelijk de geslachtelijke identiteit werden voor Berlijn gedurende de eerste drie kwartalen van 2019 bij elkaar 261 gevallen ( 2018: 184) door de politie vastgelegd.

De plaatsen van de misdaden lagen hierbij over het algemeen in de districten Centrum, Tempelhof-Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg en Neukölln. De voorlichtingsquote van de aangegeven daden ligt momenteel bij de 38% (2018: 47%). Daarenboven bracht Hoofdofficier van Justitie Margarete Koppers het werk van de contactpersonen voor LSBTI bij Justitie Berlijn ter sprake.” Tot zover fragmenten van een persmededeling van de LSVD.

En wat valt er te zeggen over de daders, om zinvol preventief werk te kunnen verrichten?

Informaties over de culturele en religieuze achtergrond van de daders, die zinvol preventief werk mogelijk zouden maken zoekt men tevergeefs. Al enige jaren geleden is daarvoor een verzoek ingediend bij de verantwoordelijke Justitie, die evenwel ontwijkend werd beantwoord.
Van getroffen trans- en homoseksuele slachtoffers in Berlijn krijgt PP echter steeds weer het bericht, dat men bij de hulpposten hierover van de slachtoffers helemaal geen preciezere inlichtingen wil horen, zodra het gaat om daders met een vermoedelijke (islamitische) migratie-achtergrond.

Maar ook de buitengewoon getroffen stadsdelen spreken voor zichzelf: Terwijl Schöneberg geldt als het klassieke homo-kwartier, gelden Friedrichshain-Kreuzberg en Neukölln als – politiek-correct uitgedrukt – multiculturele stadsdelen van Berlijn.

“Het is een schande! Als men eindelijk eens openlijk voor het probleem zou willen uitkomen, zou het veel helpen, eindelijk eens duidelijke taal te spreken zonder politieke correctheid en niet aldoor alleen maar algemeen te zwatelen over “polarisering van de samenleving”.”

In het reactie-deel van de RBB https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2019/12/uebergriffe-homosexuelle-transsexuelle-berlin-statistik-polizei.html heet het daarover dan ook: “Dat zijn deprimerende nieuwsberichten. De getallen zijn er, de redenen worden niet benoemd of bediscussieerd. Oorverdovende stilte. En zo sukkelen we maar verder, zonder dat er iets ten goede zou kunnen veranderen.”

En een andere reageerder schrijft: “Het is een schande! Als men eindelijk eens openlijk voor het probleem zou willen uitkomen, zou het veel helpen, eindelijk eens duidelijke taal te spreken zonder politieke correctheid en niet aldoor alleen maar algemeen te zwatelen over “polarisering van de samenleving”. De concentratie op bepaalde luttele stadsdelen is schrikbarend. Wie zijn die daders eigenlijk precies? De getroffen Stadsdelen hebben allemaal één ding gemeen: Een combinatie van een hoger aantal migranten, een hogere centrificatie en meer toerisme dan de andere districten. Men zou daar dus juist MINDER aanvallen verwachten. Maar zo is het niet. Waarom niet?”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/12/02/berlin-gewalttaten-gegen-homo-und-transsexuelle-erneut-stark-angestiegen/

Steekpartij in winkelstraat van Den Haag

Door: Johannes Daniels

“BLACK FRIDAY” IN EUROPA

“Fridays for Future”- Twee andere “individuele voorvallen” in Europa op de dag van het uitroepen van de “klimaat-noodtoestand” door de EU. Een absoluut “zwarte” vrijdag voor het continent. De ‘black Friday” moest een heel bijzondere dag worden voor koopjesjagers – het werd het hoe dan ook voor de desbetreffende messenstekers.

Een tot nu toe onbekende dader stak in de in kerstsfeer uitgedoste Grote Marktstraat van Den Haag met een mes in op voorbijgangers en verwondde daarbij drie mensen https://www.welt.de/politik/ausland/article203937834/Den-Haag-Drei-verletzte-Minderjaehrige-bei-Stichwaffenangriff.html. In de Shopping-Mijl in hartje Den Haag brak na de aanvallen paniek uit. De politie zoekt momenteel naar een man in de leeftijd van halverwege de 40 tot 50 jaar en heeft hem beschreven als Noord-Afrikaan met zwart krullend haar in een zwart trainigspak. Later werd deze beschrijving van de dader weer gewist, waarschijnlijk om redenen betreffende de anti-duscriminatie. De Duitse media berichten amper over het zoveelste “voorval” van vrijdag.

In de intermationaal bekende winkel-hoofdstraat waren vanwege “Black Friday” veel mensen op de been. De aanval vond plaats tegen 19.45 u., direct voor het drukbezochte winkelcentrum Hudson’s Bay. Het complex en de straten in het centrum werden grootscheeps afgezet, aangezien vanwege de “voorvallen” in Londen werd gevreesd voor meer aanslagen door islamitische terroristen. De Grote Marktstraat ligt in de buurt van het Nederlandse parlement en van ralloze internationale organisaties, die in den Haag zijn gevestigd, bijvoorbeeld het Internationaal Gerechtshof.

Messentrekker voortvluchtig – mogelijk een vage bekende van de politie

Naar de “voortvluchtige aanvaller” wordt gezocht, deelde de Nederlandse politie vrijdagavond mee. De achtergronden van de daad zijn tot nu toe niet duidelijk. Volgens een bericht van het Nederlandse persbureau ANP werd er natuurlijk niet uitgegaan van een “terroristisch motief”, de hollandse autoriteiten bevestigden dit niet.

“Wij houden momenteel met alles rekening”, zei een politie-woordvoerster met het oog op het mogelijke motief. Er zouden “omvangrijke onderzoekingen” in gang gezet zijn, voegde ze er aan toe. Vanwege de “complexiteit van de zaak” zal dit echter enige tijd gaan duren. “Wij zoeken nog steeds naar de dader”, verlaarde de woordvoerster. De politie publiceerde vrijdagavond vervolgens een treffende beschrijving van de dader, trok deze echter zaterdagnacht weer in.

De krant “De Telegraaf” berichtte, zich beroepend op verdere getuigen-verklaringen, dat de slachtoffers toevallig zijn gekozen. Op video’s is te zien, hoe er in de drukke winkelstraat onder de voorbijgangers grote paniek uitbrak.
Politie-helikopters doorkruisten het centrum van Den Haag, talloze ingezette krachten waren ter plaatse. Het internationaal georiënteerde Den Haag is steeds weer het toneel van brute steekpartijen op voorbijgangers en onschuldigen, zoals reeds in mei 2018 https://youtu.be/oOjlZxKNaKs.

Altijd weer op vrijdag – veroordeelde terrorist voorwaardelijk in vrijheid

Enkele uren voor de steekpartijen in Den Haag had een met mes gewapende aanvaller in Londen twee voorbijgangers gedood en verschillende andere verwond. Hierop werd de dader door de politie neergeschoten. De Britse politie kwalificeerde het voorval hoe dan ook als terreurdaad.

Bij de dader in Londen gaat het om een veroordeelde 28-jarige terrorist, die een jaar geleden vroegtijdig uit de gevangenis werd ontslagen: De dader onderhield daarnaast talloze contacten met islamitische terreurgroepen. Usman Kahn werd in 2012 veroordeeld wegens terroristische misdrijven en in december 2018 voorwaardelijk vrijgelaten. De voorwaardelijke vrijlating verliep in het geval van Usman Kahn sub-optimaal,ondanks een positive sociale prognose van de autoriteiten.

Waarom op vrijdag? Waarom kerstmarkten en winkelstraten in kerstsfeer in het centrum van de grote steden, zoals op de Berlijnse Breitscheidplatz? Een bepaald verband zou misschien hierin kunnen bestaan, dat juist dit knus-vreedzame seizoen voor geïmporteerde “mannen” uit archaïsche culturen een religieus-emotionele uitdaging betekent, waartegen ze niet bestand zijn. Opgetuigde straten, christelijke kerstliederen en vrolijke mensen, die er hun plezier aan beleven, hun met hard werken verdiende geld uit te geven aan kerst-inkopen. Dat wordt ze dan eenvoudigweg te veel – de “individuele gevallen” verzamelen zich in het “Historisch eenmalige experiment” van de internationale relocation-politiek ter duurzame beschadiging van de bevolking. Voorwaar, Fridays for Future.

Een zwarte vrijdag voor Europa!

Door: Johannes Daniels.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2019/11/messer-attacke-in-einkaufsstrasse-von-den-haag/

Proces in Görlitz: Mohamed A. zou de ex-vriend van zijn huidige partner hebben verkracht

Door: David Berger.

Uit jaloezie zou een 33-jarige Tunesiër de ex-vriend van zijn huidige vrouw, de 35-jarige Pakistani Saif U., geholpen door twee andereArabieren in Görlitz bruut hebben verkracht.

“Mohamed sloot de deur van binnen af. Vervolgens kwamen er twee andere Arabieren bij, sloegen en schopten me, drukten me tegen de grond.” Vervolgens werd de 35-jarige Pakistaan Saif U. uitgekleed en verkracht. Zo vertelde Saif het gisteren in tranen voor de rechtbank in Dresden.

Slager Mohamed is afkomstig uit Tunesië

En Justitie lijkt ervan overtuigd te zijn, dat deze schildering accuraat is. Ook, terwijl de thans voor de rechtbank staande, uit Tunesië afkomstige dader Mohamed A. (33, slager van beroep) de daad onverkort bestrijdt.

Mohamed A. was reeds in de zomer veroordeeld tot 3 jaar en 9 maanden gevangenis, omdat hij de kok Saif U. In Görlitz had verkracht. De reden: Het slachtoffer was vroeger eens samen geweest met A.’s huidige echtgenote Anita (28). Mohamed A. was bezeten van de gedachte, dat Saif U wederom contact opgenomen zou hebben met Anita, om haar van hem af te pakken.

Vanwege vormfouten was het vonnis door het Duitse Gerechtshof opgeheven, thans vindt het proces opnieuw plaats.

Wat hebben de “Fck AfD”-T-Shirt-dragers met de verkrachtende Arabieren te maken?

Het verkrachen van mannen komt veel vaker voor dan algemeen wordt aangenomen. En ze hebben even zwaarwegende gevolgen, in het bijzonder als de mannen een migratie-achtergrond hebben, waarin het passieve anale verkeer (“hem behandelen als een vrouw”) voor een man als vernederend geldt:

“Een vooroordeel, dat mannen, die worden verkracht, minder getraumatiseerd zouden zijn dan vrouwen, zit er absoluut naast, integendeel juist. Studies tonen aan, dat de werking op lange termijn van een verkrachting, of het slachtoffer nu man of vrouw is, meestal voor het leven zwaarwegende gevolgen heeft. Daarnaast zijn mannen ten prooi aan een grotere sociale stigmatisering, wat bij de mannelijke slachtoffers van verkrachting tot nog grotere psychische schade leidt.” (Aldus Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Vergewaltigung_von_Jungen_und_M%C3%A4nnern).

Verkrachting van mannen door mannen wordt dan ook opgevat als wraakactie of eenvoudigweg als gewelddadige dominante aanstellerij. Het intussen in Duitsland wijd verbreide parool “Fck xxx (Nazis, AfD enz.)” blijft verder in dit anarchistische, vrouwvijandige paradigma besloten.

Door: David Berger.
Vertalng: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/11/30/prozess-in-goerlitz-mohamed-a-soll-den-ex-freund-seiner-heutigen-partnerin-vergewaltigt-haben/

Ruim baan voor eco-Fascisme: EU roept in Straatsburg “klimaat-noodtoestand” uit. Daarom: Wij tegen het eco-Fascisme – Wij voor Vrijheid en Democratie!

Door: Peter Helmes

Op 27 november 2019 werd in het EU-parlement met twee-derde meerderheid besloten tot de de “EU-klimaat-noodtoestand. Dat opent alle deuren voor de links-groene eco-dictatuur – ver van alle democratische wetten!

En prompt werd er op ZDF gemeld:

E-mails op Internet dienen drastisch te worden gereduceerd en op middellange termijn te worden verboden. Ook van WhatsApp zal spoedig voor ons geen sprake meer zijn, daar het “Internet voor eigen gebruik” vanwege het energie-verbruik de grootste “klimaatkiller” zou zijn.

Hallo “vrienden”: Nu gaat het mes er diep in, nu is “het uit met de pret!”

Sinds 2014-2015 nemen de stemmen van zg. “klimaatwetenschappers” toe, zoals o. a. Ralf Hintemann, die een snel plaatshebbende inperking en in korte tijd het onmiddellijke verbod van het privégebruik van Internet eisen.

“Alleen al het verzenden van E-mails verwekt wereldwijd MEER mega-tonnen kooldioxide (CO2) dan de totale CO2- emissie van Duitsland IN EEN HEEL JAAR!” Dat heeft hij, Hintemann, gebruikmakend van avontuurlijke rekenkundige wegen zogezegd “foutloos” uitgerekend en uitgevonden.

Consequentie?

Het privégebruik van Internet – vooral WhatsApp en communicatie per E-mail, maar ook de video-streaming e.d. dienen naar zijn mening ZO SNEL MOGELIJK TE WORDEN VERBODEN!

Hintemann is deelgenoot en leidend “wetenschapper” aan het Borderstep- Instituut voor Innovatie en Duurzaamheid in Berlijn, hij is gestudeerd economisch wetenschapper en machinebouw-absolvent – een typische “klimaat-deskundige” dus, een een studiegang-constellatie, die wij aantreffen bij bijna alle WBGU-deskndigen – zelfs theologen (Edenhofer), leraren, rechters en zogeheten filosofen bevinden zich onder de klimaat-deskundigen met hun klimaat-berekeningen! (https://www.metropolis-verlag.de/Chancen-der-Klimaanpassung-identifizieren/13432/book.do;jsessionid=16CA5EC69CE147BC5C9FBF14D2335B8C)

Reeds sinds 2014-2015 spoken “rekenvoorbeelden” van klimaatschreeuwers met betrekking tot onze zg. ” klimaatverstorende privé-mails” en met betrekking tot “WhatsApp” over het Net.

Zo rekent Hintemann ons voor:

“Wij schrijven in Duitsland rond de één miljard E-mails per dag. Hierbij komt 1.000 ton koolstofdioxide te pas, een gram per E-mail.

Eén uur video-streaming produceert net zo veel CO2 als één kilometer autorijden, aldus de wetenschapper.

Ook bij zoekopdrachten ontstaat het klimaatgas:

Volgens Google produceert één opdracht zo’n 0,2 gram CO2. Bedenke men, dat er elke dag 3,45 miljard maal wordtgegoogled, dan woordt het tezamen een aanzienlijke massa.” (https://www.zdf.de/nachrichten/heute/klickscham-wie-viel-co2-e-mails-und-streaming-verusachen-100.html)

Maar tot nu toe leidde het nog niet tot dwingend doorgezette eisen, omdat men bij deze colportering van onze meest waardevolle communicatie-mogelijkheden de “opstand der massa” vreesde.

De groen-rode eco-Fascisten kregen gisteren met de toespraak van Merkel in het huishoudelijk debat enorm de wind in de rug, toen de Bondskanselier inzake “transformatie” het grote “halali” blies tegen onze vrije communicatiemogelijkheden op Internet!

“De kanselier wenst een snelle overeenstemming met de deelstaten over het klimaatbeschermingsprogramma van de Duitse regering https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz – omdatersnel met de transformatie zou moeten worden begonnen, teneinde de verplichtende klimaat-politieke doeleinden te bereiken”, wordt er door het persbureau van de regering gemeld, en Merkel liet zich direct daarna ook uit over onze vrijheid van communicatie:

“Vrijheid van meningsuiting is niet gratis en voor niets”, waarmee ze indirect ook verwees naar de vandaag in het nieuws aangekondigde eisen van de rood-groene “transformatie-maffia”, die Merkels politieke beslissingen voorbestemt. https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/kanzlerin-bei-generaldebatte-1698786)

Aangezien alle politieke strategen ter doorzetting van de links-groen-radicale ideologie van de “grote transformatie” precies weten, dat een dergelijke onderneming alleen dan “succesvol en snel” ook tegen de grote meerderheid der controvers denkend bevolking kan worden doorgezet, eisten ze als “basis voor hun aangekondigde snelle en on-populaire wetten” ter omzeiling van de democratische individuele beslissingen in alle nationale parlementen de aanvaarding van de “Verklaring der klimaat-noodtoestand” door het EU-parlement in Straatsburg, wat vervolgens ook met twee-derde meerderheid is gelukt.

Op “Merkur” viel dientengevolge te lezen:
https://www.merkur.de/politik/klimanotstant-europa-parlament-cdu-csu-hitler-zeit-greta-thunberg-markus-ferber-zr-13254841.html

“CDU en CSU vergelijken “klimaat-noodtoestand-resolutie met Hitler-tijd: “Uitermate schrikbarend”.

Update van 28.11.2019 – 13.30 U.:

CDU en CSU hebben onder verwijzing naar de Duitse noodtoestands-verordening van 1933 het uitroepen van de “klimaat-noodtoestand”in Europa scherp bekritiseerd.

“Wie thans de klimaat-noodtoestand uitroept, eist niets anders dan besluiten zonder democratische legitimatie en stelt ten doel, democratische rechten onder druk te zetten”, verklaarde de CSU-afgevaardigde voor Europa, Markus Ferber, donderdag.

Hij voegde er aan toe: “Óf deze mensen weten niet, waarover ze praten, óf ze beschouwen het als legitiem om het democratische proces uit te schakelen. Beide zijn uitermate schrikbarend, juist vanwege de achtergrond van onze Duitse geschiedenis en het jaar 1933.”

In februari 1933 had een noodverordening…. de macht van de destijds nieuw-geïnstalleerde rijkskanselier Hitler gevestigd.

De CDU-afgevaardigde Peter Liese kwam met vergelijkbare argumenten. “Juist in Duitsland werd met gebruikmaking van het begrip ‘noodtoestand’ na de ambtsaanvaarding van Hitler de democratie afgeschaft en fundamentele rechten als de vrijheid van drukpers ingeperkt”, waarschuwde Liese.

“Het begrip tempert in eerste instantie angst en wekt daarenboven verwachtingen van onmiddellijke maatreglen, die Europa niet kan leveren.” Hij sprak van effect sorterende symboolpolitiek.”(Einde citaat).

Thans is definitief het beslissende moment aangebroken, waarop wij onze democratie met passende tegenmaatregelen tegen de ons van bovenaf (van de EU) opgedrongen “noodtoestandswetten” moeten ondernemen.

“Zo erg zal het niet worden”

Helaas zijn er nog veel te veel Duitse burgers, die het allemaal maar werkeloos aankijken en heimelijk nog steeds hopen, dat deze “beker der links-groene, fascistoïde eco-dictatuur” aan ons voorbij zal gaan!

– Toen vele jaren geleden in alle café’s het “rookverbod” geëist werd, dachten deze tot op heden volledig zwijgzame burgers: “Zo erg zal het niet worden!”
– Toen in onze grote steden “rijverbod voor Diesel” werd doorgezet, zeiden dezelfden: “Zo erg zal het niet worden”.
– Toen de afschaffing van alle diesel- en benzine-verbrandingsmotoren tot 2030 werd gepostuleerd, zeiden deze zelfde mensen als gehypnotiseerd: “Zo erg zal het niet worden!”
– En toen de EU-Basis-beslissing in Straatsburg de “klimaat-noodtoestand”voor niet-democratisch gelegimiteerde noodtoestandswettenop alle nationale en EU-wijd geldende vlaken werd beklonken – met 2/3 MEERDERHEID – hoorde men opnieuw land in- land uit: “Zo erg zal het niet worden!”…………

En niemand die gelooft, dat “Hitler ante portas” staat, dat de eco-Fascisten totaal ondemocratisch en dictatoriaal de totale macht aan zich getrokken hebben – met de leugen, dat “een klimaatverandering”binnenkort “de Aarde zal laten gloeien”, hetwelk elke consideratie van de groen-rode klimaat-ideologen en hun politieke handlangers met alle democratische regels verbiedt!

En eindelijk doen twee afgevaardigden van de CDU en de CSU (Markus Ferber/CSU en Peter Liese/CDU) eens hun mond open! – laat, maar hopelijk niet té laat! – en verzetten zij zich tegen het totale laten-afweten van hun partijen.

Wat wij allen nu onmiddellijk nodig hebben, is een “FORUM TER BEHOUD VAN ONZEDEMOCRATIE”- een vergaarbak van verzet tegen het eco-Fascisme! – zo mogelijk partij-overkoepelend met inbegrip van alle vrijheidslievende krachten vanuit ALLE partijen, wat mij betreft ook uit de gelederen van CDU en CSU en natúúrlijk met deelname van de AfD, die tegenover- en met wijze, vooruitziende blik óp de ons bedreigende en thans aanvaarde EU- klimaat-noodtoestand eens te meer heeft bewezen, dat haar sinds 2013 dapper tegen alleverzet in de media en in de debatteringsruimte geuite waarschuwingen voor het links-groene eco-Fascisme dringend noodzakelijk waren en zijn, wanneer wij onze democratie willen redden en – op de valreeo – willen bevrijden uit de klauwen van het eco-Fascisme.

WIJ TEGEN HET ECO-FASCISME – WIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE!

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/11/29/oeko-faschismus-hat-freie-bahn-eu-erklaert-klimanotstand-in-strassburg-deshalb-wir-gegen-den-oeko-faschismus-wir-fuer-freiheit-und-demokratie/

Manifestatie universiteit afgelast: Fridays for Future knijpt ‘m

Door: Redactie PI-News.

“KLIMAAT VERANDERING & GENDER”- BEATRIX VON STORCH WILDE MEE-DISCUSSIËREN

De Duitse afgevaardigde voor de AfD Beatrix von Storch is er in geslaagd om met een nieuwsbericht op Twitter de afgelasting van een manifestatie van Fridays for Future https://www.bz-berlin.de/media/public-climate-days-an-der-fu-berlin aan de Vrije Universiteit Berlijn tot stand te brengen. Von Storch had aangekondigd, te willen mee-discuteren. Het zou gaan over “klimaatverandering & Gender”, en dat beloofde onderhoudend te worden: “Ik brand van nieuwsgierigheid, wat klimaatverandering met sekse-verhoudingen te maken heeft en of vrouwen en mannen op verschillende manieren door de gevolgen worden getroffen”, deelde de 48-jarige vrouwelijke parlementariër mee.

De organisatoren eisten vervolgens van de universiteitsleiding een huisverbod voor von Storch. Nadat dit zogeheten “duidelijke teken tegen rechtse ophitsing” door de beheerders van het huisrecht niet werd gehonoreerd, kondigden ze handtastelijke maatregelen tegen de parlementaire afgevaardigde aan. Daarom werd de manifestatie door de universiteit afgelast.

Hierop eiste von Storch, dat de Duitse universiteiten “wederom een oord van vrijheid van speech en van controverse strijd om de juiste positie worden” en niet langer, zoals momenteel, “een toevluchtsoord voor links-extremisme op kosten van de belastingbetaler”.

Duidelijker dan met deze reactie had Fridays for Future de inhoudelijke zwakte van haar eigen positie niet kunnen bewijzen: Het gaat het initiatief klaarblijkelijk niet om debatten, die bij een democratische cultuur horen, maar on de kritiekloze bevestiging van de eigen overtuigingen. (mr)

Door: Redactie PI-News.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2019/11/uni-veranstaltung-abgesagt-fridays-for-future-kneift/