Christenen uit Iran: Terugsturen of hier laten blijven?

Door: Redactie JouWatch.

Berlijn – Bij de asielaanvragen werd al zoveel gelogen en gesjoemeld, dat men begrip zou moeten hebben voor het wantrouwen van de ambtenaren van het BAMF. Hoe dan ook zijn er veel christenen uit Iran, die metterdaad vervolgd worden en aanspraak kunnen maken op asiel. Hen terugsturen betekent voor velen de dood. Een heikele aangelegenheid.

Thans heeft ex-fractievoorzitter van de CDU Volker Kauder weer het woord gevraagd met het verzoek om een revisie van asielbeslissingen betreffende bescherming zoekende bekeerlingen uit Iran. “Ik zou de Duitse regering werkelijk willen aanraden om de basisbeoordeling van het BAMF over de feitelijke reële situatie in Iran nog eens nader te bekijken”, zei de parlementsafgevaardigde van de “WELT”(dinsdagnummer). In een op deze maandag gepubliceerd bericht van de christelijke hulporganisatie “OpenDoors” heet het, dat het Duitse Bondsbureau voor migratie en vluchtelingen (BAMF) steeds opnieuw twijfelt aan de ernst van de bekeringen en uitzettingsbevelen uitvaardigt, hoewel de situatie in de landen van herkomst voor de bekeerde christenen extreem gevaarlijk kan zijn.

Volgens de organisatie hadden meer dan 5.000 christelijke bekeerlingen over hun ervaringen bericht. Hierdoor zou het daarnaast vaak voorgekomen zijn, dat het BAMF verklaringen over de serieusheid van de bekering van asielzoekers door dominees en pastors in vele gevallen niet erkent. Meer dan 2.000 in het bericht zouden door het BAMF zijn afgewezen.

Het BAMF wijst de kritiek af. Op de vraag van “Welt” heet het: “Het Bondsbureau wijst de in het bericht deels generaliserend geuite kritiek op zijn besluitvorming af. De bekering van een asielzoeker m/v wordt in het asielgebeuren vanzelfsprekend en ruimschoots in aanmerking genomen. Ze leidt principieel tot beschermingszekerheid, als er voor de asielzoeker in zijn land van herkomst vervolging dreigt vanwege zijn overstappen op een ander geloof en zijn serieuze verbinding met dit nieuwe geloof.”

Er zijn werkelijk vele “schijnchristenen” uit Iran, die hier hun geluk willen beproeven, er zijn echter ook steeds weer ware christenen, die wij welkom zouden moeten heten. Een probleem, dat niet op te lossen valt. (Met materiaal van dts)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://journalistenwatch.com/2021/09/21/christen-iran-zurueckschicken/

Overstroming van de Ahr – Het falen van de roodgroene deelstaatregering

Door: Peter Helmes.

Langzaam, zeer langzaam komt er meer duidelijkheid wat betreft de overstroming van de Ahr.

Nog geen 800 van mijn woonplaats – aan de andere oever van de Rijn – zie ik dagelijks de gevolgen van de overstroming, precies daar stroomt de Ahr namelijk in de Rijn. Praktisch ieder jaar leven wij hier met hoogwaterpeil. Voor ons allemaal is dat dus zoiets als een normale toestand die echter deze keer alleen de linker Rijnoever (en niet de rechter – , waar ik woon) heeft getroffen.

Vandaar, dat wij uit de eerste hand weten, dat het hoogwaterpeil (van 14 op 15 juli) niet, zoals anders, merkbaar werd door geleidelijke stijging van het waterpeil, maar dat het zich met ongelofelijke snelheid uitbreidde. De sterk glooiende dal-situatie van het Ahr-gebied maakte de normaal gesproken niet zo grote rivier tot een aanzwellende stroom, die aldus de doodsoorzaak werd voor meer dan 130 personen, en waarbij meer dan 700 personen gewond raakten. Des te duidelijker – en eerder – hadden alle alarmbellen moeten afgaan.
Evenwel vond dit alarm niet plaats, resp. verzandden de waarschuwingen. De deelstaatregering van Rijnland-Palts faalde bij deze overstroming evenzeer als de verantwoordelijke autoriteiten. Thans moet een onderzoekscommissie van het deelstaatparlement Rijnland-Palts naar de verklaringen zoeken.

Nog in de namiddag en pas goed in de avond, doen de watermassa’s niet meer te overzien vielen, kwamen er eerder kalmerende- dan alarmsignalen. Pas na 23 u., dus veel te laat riep het district Ahrweiler de noodtoestand uit. Toen was evacueren al niet meer mogelijk.

Nu staat districtshoofd Jürgen Pföhler (CDU), als districtshoofd als eerste voor de rampenbescherming verantwoordelijk, bovenaan de lijst van beschuldigden. Die probeerde er zich eerst nog uit te praten met dat hij de actieve leiding had gedelegeerd aan een medewerker van de crisisstaf. Inmiddels is de landraad ziek gemeld en van zijn missie ontheven, preciezer uitgedrukt, hij heeft zijn “permanente arbeidsongeschiktheid” aangekondigd. Het onderzoek van Justitie vanwege principiële verdenking van dood door schuld en toebrenging lichamelijk letsel door nalatigheid loopt echter door. Midden augustus was hem reeds door een resolutie van de SPD in het districtsparlement te verstaan gegeven, zich terug te trekken. Ook de meerderheid van zijn partijgenoten uit de CDU stemde hiermee in.

Volledig onopgehelderd is het gedrag van de deelstaatregering Rijnland-Palts. De parlementaire oppositie had eerder al kritische vragen gesteld. en de FAZ schreef in een helder artikel o. a.: Is het voldoende geweest, om het district te waarschuwen? Had de regering niet meer kunnen- of zelfs moeten doen? In andere deelstaat-districten was tenslotte de noodtoestand veel eerder uitgeroepen dan in Ahrweiler “Had de regering daar niets van gemerkt?”

Dat is belangrijk om een exceptionele reden: Een deelstaat-autoriteit namelijk het onder het ministerie van Milieu vallende deelstaatbureau voor Milieu (LfU) had reeds in de morgen van 14 juli de op twee na hoogste waarschuwingsgraad uitgeroepen voor de regio-Ahr, vervolgens vanaf 17 u. 17 de hoogste graad, volgens welke de “overstroming van de bebouwde kom in grotere omvang” dreigt, aldus de FAZ. Om 15 u.24 waarschuwde vervolgens het deelstaatbureau voor een waterpeil van meer dan vijf meter, om 20 u. 36 voor bijna zeven meter. derhalve had de deelstaatregering beter moeten weten.

Wat wist minister van Binnenlandse Zaken Roger Lewentz (SPD)?

Lewentz speelde na het bekend worden van de catastrofe allereerst de heilige onschuld en sprak van een “moment-explosie van het water”. Hoe dan ook waren zijn inspanningen er duidelijk op gericht, de indruk te wekken, dat het buiten de oevers treden van de rivier en alle gevolgen van dien niet te voorzien waren. Van het bijtijdse waarschuwen van het deelstaatbureau repte (wist?) hij niet(s). Zelfs na een bezoek aan het crisiscentrum Ahrweiler op de avond van de ramp berichtte hij de minister-presidente over een “rustig en geconcentreerd werkend crisiscentrum”. Vragen achteraf betreffende zijn verdere gedragingen werden door Lewentz resp. zijn ministerie niet beantwoord.

Ondanks catastrofe “nietsvermoedende Groenen”

Blijft nog Anne Spiegel van de Groenen, die de leiding heeft over het ministerie van Milieu. Juist dit “Specialistenministerie” had op de namiddag van de rampdag noch de geruststelling gegeven, volgens welke er geen extreem hoogwaterpeil dreigde. Op welke gronden ze tot deze conclusie kwam, blijft onduidelijk. Maar wie dergelijke uitspraken doet, zeker als gespecialiseerd minister, doet ze niet zonder beweegreden. Dus moest de minister over de peilstanden aldaar ingelicht zijn geweest. Ingelicht, wel te verstaan, maar blijkbaar niet gealarmeerd! Want ook hier gebeurde er niets!

En zo blijven er vele vragen open, die noch door de SPD noch door de Groenen (of de FDP) worden beantwoord. Hier zullen de in de deelstaat-onderzoekscommissie tot nu toe gegeven antwoorden niet helpen. Het klinkt als een postume onschuldige voorstelling van het drama, als Malu Dreyer, de minister-presidente van Rijnland-Palts, tegenover de enquêtecommissie van het deelstaatparlement lispelt: “veel mensen zoeken naar verklaringen voor de ramp”. Alle vragen zijn gerechtvaardigd. De getroffenen verwachten terecht antwoorden. “Als regering zullen wij de gebeurtenissen nauwkeurig analyseren. En wij zullen hun verwerking ondersteunen.”

Een beetje summier, deze reactie van de regeringsbazin.

De onderzoekscommissie zal hiermee geen genoegen nemen. De slachtoffers verlangen duidelijkheid!

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2021/09/20/flut-an-der-ahr-das-versagen-der-rotgrunen-landesregierung/#more-34391

Ex-voorvechtster voor burgerrechten in de DDR Angelika Barbe roept op om op de AfD te stemmen


Door: Redactie PI.

De vroegere voorvechtster voor burgerrechten in de DDR Angelika Barbe, mede-oprichtster van de Sociaal-Democratische Partij in de DDR en afgevaardigde voor deze in de laatste vrij gekozen Volkskamer, roept met betrekking tot de verkiezingen voor het 20ste Duitse parlement in Saksen op, om op de AfD te stemmen. Barbe verklaart:

“De Alternative für Deutschland is in Saksen een duidelijk betere keuze dan de CDU. De saksische CDU met Kretschmer aan de top heeft de kiezers voorgelogen. Zo noemde hij critici van de Corona-maatregelen afkeurend complottheoretici. Bijvoorbeeld als de AfD waarschuwde voor de te verwachten ongelijke behandeling tussen gevaccineerden en ongevaccineerden.”

Barbe heeft er bovendien kritiek op, dat de Saksische CDU deelneemt aan een coalitie met lonks-extremisten:

“Katja Meier werd Minister van Justitie, hoewel ze ‘smerissen wilde zien branden’. De partij ziet er evenmin been in om in Chemnitz manifestaties te bezoeken, waarin links-extremisten, zoals de muziekgroep ‘Feine Sahne Fischfilet’ optreden. Daarnaast staat de Saksische CDU voor de beperking van vrijheid en grondrechten en voor de industriële neergang en de lage lonen-sector. Met het gevolg, dat bijna de helft van de mensen in Midden-Duitsland, die 40 jaar lang hebben gewerkt, nog geen 1000 Euro pensioen per maand tot hun beschikking hebben.”

Angelika Barbe was van 1990 tot 1994 parlementsafgevaardigde en lid van het partijbestuur van van de algehele Duitse SPD. in 1996 sloot ze zich aan bij de CDU.

Door: Redactie PI.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/09/ex-ddr-buergerrechtlerin-angelika-barbe-cdu-ruft-zur-wahl-der-afd-auf/

Duitse parlementsverkiezingen: geen stem voor bevorderaars van de politieke IslamDoor: Michael Stürzenberger.

De Officiële Burgerbeweging PAX EUROPA geeft al sinds vele jaren voorlichting over de van de politieke Islam uitgaande mensenrechtenschendingen en democratie-vijandige doelstellingen. Dit elementaire bestanddeel van de algehele Islam vormt een existentiële bedreiging voor de vrije democratische rechtsstaat en voor de vrije levenswijze van zijn burgeressen en burgers.

De aanhangers van de politieke Islam werken er op alle denkbare niveaus in samenleving en politiek aan, om de politieke Islam verder te helpen wat betreft zijn verbreiding en zijn toenemende invloed. Uiteindelijk met het doel, Duitsland te veranderen in een islamitisch land, waarin de Sharia heerst. Maar niet alleen kaftan en volle baard dragende Salafisten, die met betrekking tot hun totalitaire ideologie en hun constitutie-vijandige doeleinden klare taal spreken en voor wie de transformatie van Duitsland in een islamitische staat niet snel genoeg kan gaan, vormen een groot gevaar voor onze vrije democratische samenleving.

Voor hetzelfde geld werken vele aan de buitenkant zogenaamd goed geïntegreerde Moslims er zo onopvallend mogelijk met roemruchte salami-tactiek aan, het totalitaire geloofs-, rechts- en politieke systeem van de politieke Islam op basis van de Sharia in Duitsland stuk voor stuk van de grond te krijgen. De ondermijning van partijen door aanhangers van de politieke Islam en hun werkzaamheden op gemeentelijk-, deelstatelijk en landelijk politiek niveau vormt hier in toenemende mate een groot gevaar voor de democratische maatschappelijke orde. Directe en indirecte ondersteuning en stimulatie krijgen aanhangers van de politieke Islam in veel gevallen van politici van alle gevestigde partijen, die om verschillende redenen het pad effenen voor vijanden van de constitutie. Allereerst en in het bijzonder door dergelijke politici, die de politieke Islam stimuleren, in plaats van hem vastbesloten tegen te houden ter bescherming van democratie en mensenrechten, worden voor de politieke Islam in Duitsland deuren en poorten geopend.

De Burgerbeweging PAX EUROPA roept alle kiesgerechtigde burgeressen en burgers op:

Geeft u uw stem bij de aanstaande Duitse parlementaire verkiezingen op 26 september niet aan aanhangers van de politieke Islam en hun ondersteuners zowel als bevorderaars!

Geeft u uw stem niet aan politici,

 • die zich uitspreken voor de bouw van moskeeën, islamitische centra, islamitische schoolinternaten en Koranscholen, die worden geëxploiteerd door islamitische organisaties en verbonden, die de politieke Islam vertegenwoordigen.
 • die de Roep van de Muezzin gedogen, die weerklinkt van Moskeeën, wier beheerders de politieke Islam vertegenwoordigen.
 • die zich uitspreken voor de invoering van islamitisch Godsdienstonderricht waarvan over de leerinhoud wordt beslist door islamitische organisaties/Islamverenigingen, die de politieke Islam vertegenwoordigen.
 • die verantwoordelijk zijn voor een migratiepolitiek, welke een verdere verbreiding en invloed van de politieke Islam in Duitsland bewerkstelligt.
 • Die verantwoordelijk zijn voor de massale immigratie van aanhangers van de politieke Islam sinds de grensopening van 2015.
 • die een terugsturen van constitutie-vijandige aanhangers van de politieke Islam naar hun oorspronkelijke vaderland verhinderen.
 • die “staatsverdragen” afsluiten met de aanhangers van de politieke Islam (zie Hamburg).
 • die de politieke Islam erkennen als wezenlijk onderdeel van het Openbare Recht (zie Ahmadiyya Muslim Jamaat Beweging in Hessen en Hamburg).
 • die de ondermijning van staatsinstituten en autoriteiten door aanhangers van de politieke Islam doelgericht bevorderen (trefwoord: “Migrantenquote”).
 • die zich inzetten voor speciale rechten voor Moslims.
 • die de van de politieke Islam uitgaande existentiële gevaren voor de democratie en de mensenrechten onder het tapijt vegen of negeren.
 • die de gerechtvaardigde en dringend noodzakelijke kritiek op de politieke Islam willen stigmatiseren en criminaliseren.

Stelt U in dit verband op: https://www.abgeordnetenwatch.de/ vragen aan de kandidaat-afgevaardigden over hun houding tegenover de politieke Islam. Levert u hiermee een waardevolle bijdrage aan de meningsvorming en de publieke discussie over de politieke Islam en de van hem uitgaande existentiële bedreiging voor de vrije maatschappij, die nog nooit zo groot was als thans.

De Burgerbeweging Pax Europa heeft deze oproep gepubliceerd in een flyer. Deze kan, zoals alle andere flyers, van de BPE worden betrokken. Stuurt u een e-mail naar:

kontakt@paxeuropa.de

Door: Michael Stürzenberger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/09/bundestagswahl-keine-stimme-an-foerderer-des-politischen-islams/

Hückelhoven (NRW): Turk doodt buurman met Samoerai-zwaard!


http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/09/hueckel-696×388.jpg

Door: Johannes Daniels.

“Laat ons gezamenlijk dit Europa laten creperen!” (Annalena Baerbock, 26.05.2019 https://youtu.be/XFuZJzLluN8). Geheel volgens de bekende leuze van de groene kandidate voor het kanselierschap vermoordde zondagavond in Hückelhoven/ NRW een 47-jarige man zijn buurman (37) met een Samoerai-zwaard https://www.bild.de/regional/koeln/koeln-aktuell/hueckelhoven-mann-37-mit-samuraischwert-getoetet-verdaechtiger-47-in-u-haft-77663660.bild.html. Bij de bloedige aanval raakte daarnaast een 57-jarige man gewond.

Zo omstreeks 21.15 u. weerklonk plotseling geschreeuw vanuit een viergezinsgebouw in een voormalig mijnwerkersdistrict in Hückelhoven-Ratheim. In de woning op de eerste verdieping vond de gealarmeerde politie-NRW en de dienstdoende arts een met bloed overgoten man. Voor het slachtoffer van Turkse afkomst kwam elke hulp te laat – bij een andere man, die eveneens door de moordenaar was aangevallen, moest door een arts eerste hulp worden verleend.

De dader werd nog in de woning gearresteerd. “De twee waren bij de vermoedelijke dader aan de deur gekomen”, aldus een woordvoerder van Justitie Mönchengladbach. De achtergrond van de brute bloeddorstige daad is volgens de onderzoekers nog niet opgehelderd.

Allereerst: De moordenaar was géén Japanse hobby-ninja – de mainstream media berichten er derhalve zeer summier over en grotendeels onder “Regionaal https://www.express.de/nrw/moenchengladbach/nrw-mann-toetet-nachbarn-in-hueckelhoven-mit-samuraischwert-73766?cb=1631631407854/ Panorama/ Vermist”.

“We waren allemaal bang voor hem … “

Vele omwonenden van de voor NRW-verhoudingen “goed onderhouden woonomgeving” in Ratheim kennen de dader goed – zoals zo vaak is hij bekend bij de politie: “Met hem moest telkens weer de politie erbij komen” , laat een gechoqueerde buurvrouw weten: “Hij ging regelmatig de straat op, schreeuwde alles bij elkaar, bedreigde voorbijgangers en omwonenden.” Soms zat hij ’s nachts op de tegenoverliggende wandelweg op een stoel. “We waren allemaal bang voor hem. Hij maakte een verwarde en onbehouwen indruk. Ale er iemand bij hem in de buurt kwam, dreigde hij meteen”, zegt een buurman. Volgens Justitie heeft de Anatolische zwaardkunstenaar evenwel geen strafblad. Tegen de Turk werd vervolgens slechts een arrestatiebevel “wegens doodslag en het toebrengen van gevaarlijk lichamelijk letsel” uitgevaardigd.

Ter opheldering van de doodsoorzaak werd maandag sectie op het slachtoffer verordend, zo bericht Stefan Lingens, woordvoerder van het onderzoek verrichtende Justitie Mönchengladbach, maandag. “Dader en slachtoffer kenden elkaar, maar zijn geen familie, maar buren van elkaar.”

Chaotische taferelen bij arrestatie – mensenmenigte belemmert politiepatrouille

Na de Samoerai-moord speelden zich in de woonwijk rondom de plaats van de misdaad, die ter veiligstelling van de sporen over de hele linie was afgesloten, voor een deel chaotische taferelen af.

Zo had zich al snel een mensenmenigte gevormd,, die wild door elkaar schreeuwde en van de politie antwoorden eiste. Voor een deel werden de politiepatrouilles zo sterk opeengedrongen,, dat de brandweer de patrouillewagen moest afschermen – een inmiddels maar al te bekend schouwspel in het beste Duitsland ooit.

Die WELT bericht onder de rubriek “Panorama” https://www.welt.de/vermischtes/article233763192/Hueckelhoven-Kreis-Heinsberg-Mann-mit-Samuraischwert-getoetet.html politiek correct, maar zelfs voor betaalmuren, want absoluut nietszeggend en dader-sensitief:

“Bij de huisdeur – Man, 37, gedood met Samoerai-zwaard

Wilde hij zich alleen maar verdedigen, was er van tevoren ruzie geweest? Een 47 jaar oude man zou zondagavond in Hückelshoven in het district Heinsberg een 37-jarige man met een Samoerai-zwaard hebben gedood en een 57-jarige man hebben verwond. De twee mannen waren bij de vermoedelijke dader aan de deur gekomen in een meergezinswoning. Aldaar kwam het vervolgens direct tot de daad, aldus een woordvoerder van Justitie Mönchengladbach maandag. De achtergrond van de bloeddorstige daad is nog niet opgehelderd.
De 37-jarige- en de 57-jarige man hadden echter geen wapens bij zich. De 47-jarige man werd gearresteerd. Hem worden doodslag en het toebrengen van gevaarlijk lichamelijk letsel ten laste gelegd.”

Wat men in een politiek-correcte persbijdrage allemaal niet bij elkaar kan harken, is over het algemeen verbazingwekkend.

Door: Johannes Daniels.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/09/hueckelhoven-nrw-tuerke-toetet-nachbarn-mit-samuraischwert/

Nemi El-Hassan: WDR vertrouwt moderatie van TV-magazine toe aan islamitische sympathisante terrorisme

Door: David Berger.

De medica en journaliste Nemi El-Hassan wordt geacht vanaf oktober het wetenschappelijk magazine “Quarks” van WDR te modereren. De Bild-krant heeft een foto gepubliceerd, die laat zien, dat El-Hassan in 2014 deelnam aan de Al-Quds-mars: een antisemitische ophitsingsmanifestatie, waarop keppeltjes dragende Joden werden aangevallen en de vernietiging van Israël werd geëist”, aldus Bild.

Over het deelnemen aan de islamitische Al-Quds-mars wensten noch de WDR, noch El-Hassan zich uit te laten.

Verder heeft El-Hassan in een voorlichtingsvideo van de “Duitse centrale voor Politieke Vorming (BPB) uit2015 verklaard, hoe “Jihad” moet worden opgevat. Volgens El-Hassan is de terroristische betekenis van het woord slechts “een verkeerde interpretatie” van zelfbenoemde “Islamdeskundigen”, teneinde “vooroordelen te kweken”, want “mijn Jihad” betekent “vriendelijk zijn” en “geduldig zijn”. De reactie van de WDR: De zender verklaart dat de BPB-video “uit de context is gerukt” en “zes jaar oud is. in de volledige bijdrage kan de redactie “geen relativering herkennen”.

Linkse propaganda-zender

Protest komt nu ook vanuit de politieke gelederen. Beatrix von Storch, plaatsvervangend voorzitster van de AfD-fractie in het parlement over het schandaal: “Als de staatszender WDR de moderatie van een TV-programma toevertrouwt aan een overtuigde Islamiste en Jodenhaatster, dan loopt er in de grootste ARD-instelling iets fundamenteel verkeerd.

De WDR staat algemeen bekend als linkse propagandazender met tevens sympathieën voor Groene geweldplegers en linkse constitutie-vijandige extremisten, maar dat islamistische rerreur-sympathisanten nu het gezicht van de zender moeteen bepalen, is een nieuwe dimensie. Dat is niet alleen afstotend, maar dat bevestift de noodzaak, om voor dit staatsomroep-systeem de financiële kraan der GEZ dicht te draaien. Hoe sneller, hoe beter.

Op Twitter is momenteel “Islamisme-schandaal bij de WDR” de trend

Arye (ARO) Sharuz Shalicar becommentarieert aldaar het voorval: “Dit komt ervan, als radicale Islamisten en vooraanstaande Duitse media gaan domineren. Maar het probleem is niet El-Hassan. Het probleem zijn Duitsers, die in plaats van gangbare, moderne,, tegen het radicale Islamisme optredende moslims maar voren te schuiven, extremisten inzetten.”

En Richard Meusers: “Zolang er beelden de ronde doen zoals nu vanuit Afghanistan, waar vrouwen onder bedreiging met gevaar voor lijf en leven onder de hoofddoek en erger worden gedwongen, wil ik die kopvodden niet op de Duitse TV of op anderszins openbare plaatsen zien.”

En een andere twitteraar onthult, wat “Bild” tot nu toe ontgaan is:

Tekst van de TWEET:
I stand with Hungary
@RalfH49079853
Ze nam niet alleen deel aan de haat-mars. Nemi El-Hassan verspreidt op twitter ook het sprookje van de slechte Israëlische gevechtsjet en de vreedzame Palestijnen Ze vertekent hiermee de oorzaken en bevordert het antisemitisme.
Islamisme-schandaal bij WDR.
Nemi El-Hassan @Ne… 25.mei —
Ik denk aan mijn neven en nichten, net zo oud als ik, die het geluid van Israëlische gevechtsjets in hun slaap herkennen, terwijl ik in Duitsland in veiligheid ben. Dat is de waarheid en zij is onvergeeflijk.
8/x

Waar blijft het statement van de WDR?

Blijft de vraag, die steeds meer mensen stellen: “Komt er ook nog eens een statement over het Islamisme-schandaal bij de WDR? Hoe is het überhaupt mogelijk, dat klaarblijkelijk streng-religieuze mensen uitgerekend modereren in een natuurwetenschappelijk programma? Wat komt er hierna? Een radicale christen als evolutie-deskundige?”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/09/13/nemi-el-hassan-wdr-ueberlaesst-islamistischer-terror-sympathisantin-die-moderation-eines-tv-magazins/

Olaf Scholz als kanselier zou voor Duitsland een veiligheidsrisico betekenen

Door: Michael Stürzenberger.


Destijds, toen in de VS met 9/11 de grootste terroristische aanslag van de politieke Islam plaats had, was Olaf Scholz Binnenlands senator van Hamburg en daarmee verantwoordelijk voor de veiligheid van de stad. Dat hij, net als de plaatselijke politieautoriteiten, de BVD’ers en de medewerkers van de Geheime Dienst, voorbij zag aan het grote netwerk van militante islamisten, dat zich al jarenlang voorbereidde op de bekroning van hun “zaait vertwijfeling in de harten van de ongelovigen”, is al erg genoeg.

De terroristische woongemeenschap in de Marienstrasse 54, waar 28 geweldwillige radicale Moslims regelmatig bij elkaar kwamen, de “Islam Werkgroep” in de Technische Universiteit Hamburg, in welke de terreurpiloten en hun handlangers onderling werden uitgewisseld, zowel als de Ai-Quds-Moskee, in welke Mahammed Atta & Co. verder radicaliseerden, bleef volledig onder de radar van de door de SPD bestuurde Hanzestad.

Maar dat SPD-man Scholz ook een jaar na de aanslagen dit grote gevaar nog steeds onder de pet hield, is totaal onverantwoordelijk en zelfs levensgevaarlijk. in 2002 was het al absoluut duidelijk, dat Hamburg de centrale operatiebasis voor 9/11 vormde. Andreas Lohmeyer, de toenmalige bestuurder van de Soko Kader-opsporingsdienst, deelde mee dat er in Hamburg al vóór 9/11 een “relatief groot netwerk aan islamitisch georiënteerde mensen”was geweest. Dus niet alleen de kleine 30 van de terroristische woongemeenschap, maar “mensen eromheen, die een rol hadden gespeeld in verschillende functies zoals financier, toezichthouder, organisator, pasbezorger voor dit netwerk enz.” Dit netwerk is “tamelijk ver reikend en omvangrijk geweest. In de ZDF-documentaire https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/9-11-verschwoerung-in-hamburg–die-geheimnisse-der-terrorzelle-100.html “9/11 – complot in Hamburg – de geheimen van de terreur-cel” zijn zijn uitlatingen te bekijken vanaf min. 9:10.

Maar Olaf Scholz wenste van al deze zorgwekkende feitelijkheden niets te weten. Er was “geen grote gemeenschap van militante extremisten” geweest, “slechts van zeer weinigen”. Hamburg is een stad “waarin men er geen rekening mee hoeft te houden, dat er sprake is van zeer veel islamitisch extremisme”(vanaf min. 38:30 in de ZDF-docu).

In mijn livestream, die ik zaterdag jl. uitzond ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van 9/11, ben ik ingegaan op deze volledige blindheid van Olaf Scholz ten opzichte van de terreur van de politieke islam. Hieronder de ingekorte versie met illustrerende beelden:

Maar niet alleen bij de radicale politieke Islam werd der destijds in Hamburg onder Scholz weggekeken. De Hanzestad was een uitgelezen biotop voor criminaliteit van elke denkbare soort, zodat het zeer veel Hamburgers “te gortig” werd. “Rechter genadeloos” Ronald Schill werd met een duidelijk programma voor consequente criminaliteitsbestrijding slechts 12 dagen na 9/11 met een overdonderend verkiezingsresultaat van nul op 19,4 procent tweede burgemeester en verving tevens Olaf Scholz als Binnenlands senator. Dit namen vele inwoners opgelucht voor kennisgeving aan, daar ze zich in hun stad eenvoudigweg niet meer veilig voelden.

Al te graag keek Scholz ook in zijn tijd van 2011 tot 2018 als Eerste burgemeester en SPD-voorzitter van Hamburg weg bij links-extremistische terreur. in 12017 negeerde hij alle waarschuwingen voor honderden gewelddadige linksradicalen, die vanuit heel Europa naar de G20-top in Hamburg reisden. Scholz vergeleek deze top van de Veiligheidsuitdaging in alle ernst met verjaardag van de haven https://www.morgenpost.de/politik/article211177073/G20-in-Hamburg-Der-schwere-Fehler-des-Olaf-Scholz.html en verzekerde, dat het in de stad totaal niet zou worden opgemerkt, als hij eenmaal voorbij zou zijn. Een noodlottige verkeerde inschatting. Terwijl Scholz met Merkel, Trump en Poetin een concert in de Elbphilharmonie bijwoonde, begonnen in het alternatieve Hamburger Schanzenviertel de ergste uitbarstingen, die de stad ooit had beleefd. Meer dan 700 gewonde politiemensen https://www.welt.de/regionales/hamburg/article167096778/Neun-Polizisten-bei-G-20-schwer-verletzt.html, waarvan negen zwaargewond, konden “hun” burgemeester dankjewel zeggen.
Deze catastrofale actie ter bedreiging van de interne veiligheid door links-extremisme en politieke Islam is bij de SPD ideologisch diep geworteld. Tot op heden verloochent deze partij het grote gevaar van het terrorisme, dat van de Politieke Islam uitgaat. Zo ontbreken in het verkiezingsprogramma van de SPD voor de parlementsverkiezingen https://www.nzz.ch/international/spd-und-islamismus-warum-tut-sich-die-partei-so-schwer-ld.1638914?reduced=true de begrippen “Islamisme, islamitisch terrorisme” en “politieke islam” volledig. Geheel integendeel – veel eerder wil men de zogeheten “Islam-vijandigheid” bestrijden https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/frauenrechte-und-minarette-wie-stehen-die-parteien-zum-islam,SicBwWz.

Onder Olaf Scholz als Bondskanselier zou dientengevolge deze terreurdreiging verder worden genegeerd, waarmee de Binnenlandse veiligheid immense schade zal worden toegebracht. Massale toevloed van voor het merendeel islamitische “vluchtelingen” uit vele verschillende fundamenteel-islamitische landen worden dan nog meer welkom geheten, in plaats van za als existentiële bedreiging in te schatten voor onze vrijheidslievende democratie en ze onder alle omstandigheden tegen te houden.

Evenwel ziet het er momenteel juist naar uit, dat zo’n SPD-kanselier er aan zit te komen. Het grootste deel van de bevolking bevoordeelt onder de drie armzalige kandidaten dan toch nog eerder deze SPD-figuur. De klimaatverandering wordt voor het grootste probleem aangezien. De tijdgeest schreeuwt klaarblijkelijk om Rood-Groen-Donkerrood.

Misschien is het echter ook beter , als het schip bij voorbaat strandt. Pas dan kan uit de catastrofe een nieuwe politiek met gezond mensenverstand ontstaan. En misschien muteert de Unie (CDU/CSU – vert.) in de oppositie vervolgens ook naar het voorbeeld van Oostenrijk in een turquoise partij, die dan mogelijk ook toenadering zoekt tot de AfD. Unie-AfD-FDP als tegenwicht voor het socialistische blok van SPD-Groenen-Linksen.

Men mag immers nog ergens van dromen…

Door: Michael Stürzenberger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2021/09/olaf-scholz-als-kanzler-waere-ein-sicherheitsrisiko-fuer-deutschland/

Groene kandidate Duits Parlement poseert met machinegeweer

Door: Manfred Rouhs.

Vaniessa Rashid uit München is een ontwikkelde jonge vrouw van 30 jaar oud. Ze wil de Parlementaire kieskring München-Ost voor de Groenen veroveren. De gestudeerde olitieke wetenschapster is op gemeenteniveau politiek geëngageerd als integratie-afgevaardigde en afgevaardigde tegen rechts extremisme in het Districtscomité Ramersdorf-Perlach van de stad München.

In de verkiezingsstrijd ontving zij onlangs de steun van de landelijke prominenten van haar partij, bijvoorbeeld van Cem Ozdemir, met wie zij op het Theresienveld gezamenlijk de groene banner van de partij omhoog hield.

Rashied kwam in 1997 op zesjarige leeftijd vanuit Koerdistan naar Duitsland. Daarheen reisde zij voor het laatst in april 2015, zoals thans de BILDkrant bericht https://www.bild.de/bild-plus/regional/muenchen/muenchen-aktuell/martialische-bilder-gruene-posiert-mit-maschinengewehr-77643404.bild.html#remId=1710256288829160336. Toentertijd was haar doel de Perschmerga in het gebied rondom de stad Sindsjar in Noord-Irak waar toen maandenlang strijd geleverd werd tussen Koerdische eenheden en Islamitische Staat. De Koerden kregen destijds vanuit alle delen van de wereld steun – dus ook van de Groene mevrouw Rashid.

Daarnaast kwamen er foto’s die volgens de BILDkrant op 14 april 2015 door Vaniessa Rashid op haar Facebook-profiel zouden zijn gepubliceerd. Enkele daarvan tonen haar met het wapen van de Perschmerga in een in een krijgshaftige pose. Meegevochten heeft de politieke toeriste uit Duitsland evenwel naar het schijnt niet. Volgens het bericht zou zij de foto’s onlangs hebben gewist om misverstanden te voorkomen.

http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/09/rashid2.jpg

Een mogelijk misverstand dat in het openbaar door dergelijke beelden kan ontstaan kan uitlopen op de aanname dat ook bij ons op de een of andere manier machinegeweren bij het straatbeeld zouden kunnen gaan behoren,, wanneer wij niet ophouden, de aanhangers van verschillende burgeroorlog-partijen uit allerlei landen Duitsland binnen te halen. Of ze zelfs in het parlement te kiezen.

http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/09/rashid3.jpg

De Groenen zijn en blijven toch een heterogeen, veelkleurig zooitje. Hier stuiten Koerden en ervaring met wapens op Duitse pacifisten, die aannemen, dat de politieke Islam en zijn strijders door hand opleggen of doodknuffelen gestopt kunnen worden. Hier kan eenieder voor zichzelf beslissen, welke fractie hem als meer- en welke hem als minder wereldvreemd voorkomt

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/09/gruene-bundestagskandidatin-posiert-mit-maschinengewehr/

Waar hebben wij ons voor laten vaccineren, als we nog steeds bang moeten zijn voor ongevaccineerden?


Door: David Berger.

“waar hebben wij ons voor laten vaccineren, als we nog steeds bang moeten zijn voor ongevaccineerden?” Met deze vraag start de bekende publicist Norbert Häring (“Ökonomie 2.0” en andere publicaties) een oproep tot solidariteit, die zich met steekhoudende argumenten tegen de momenteel met perfide ijver door politici en media bedreven hetze tegen ongevaccineerden keert.

Als gevaccineerde is hij zeer goed beschermd tegen een ernstig verloop van een Corona-besmetting, zo werd hem en tevens de andere gevaccineerden verzekerd. Daarom heeft hij zich laten vaccineren. Häring letterlijk verder: “Desondanks bedenken de politici voor ongevaccineerden steeds weer nieuwe soorten van buitensluiting, teneinde ze bij ons vandaan te houden. Ik roep alle gevaccineerden op om dit aan verwerpelijke spelletje, dat zorgt voor tweedeling in de samenleving, niet mee te doen.

Ze willen ons voor de gek houden

Óf de vaccinatie beschermt, en dan hoeven we voor ongevaccineerden niet bang te zijn, óf ze beschermt niet en dan zijn we bedrogen. Mensen zoals Jens Spahn en Karl Lauterbach, die er garant voor staan om mensen die zich niet willen laten vaccineren met behulp van 2G verregaand van het openbare leven buiten te sluiten,, met het argument (Lauterbach op 08.09.21 via Twitter), dat “ongevaccineerden geen recht hebben om andere ongevaccineerden èn gevaccineerden in gevaar te brengen”, terwijl aan de andere kant de opperste public-relations-viroloog Drosten voor gevaccineerden de voordelen van een besmetting met Corona naar voren brengt, proberen ons voor de gek te houden.”

Häring geeft aan, te geloven, “dat de vaccinatie beschermt”. Daarom roept hij alle gevaccineerden op “om zich te verzetten tegen het buitensluiten en treiteren van mensen, die zich om welke reden dan ook, tot nu toe niet hebben laten vaccineren.”

Manifestaties vermijden,, die niet toegankelijk zijjn voor ongevaccineerden

Dat kan bijvoorbeeld in praktijk worden gebracht

 • Door bars, restaurants, café’s of manifestaties, waar ongevaccineerden niet worden toegelaten, zeer consequent te vermijden. En tevens de verantwoordelijken te laten weten, waaróm men wegblijft.
 • Protest tegen de discriminatie aantekenen zou men vanzelfsprekend ook moeten doen bij de politici die dit stimuleren of er het zwijgen toe doen.
 • Stem niet op een partij,, “waarvan de leidende vertegenwoordigers verschillende groepen van de bevolking tegen elkaar ophitsen en die regelingen gedogen, die volgelingen van bepaalde groeperingen willekeurig treiteren, of dit goedpraten.”
 • Hier leest verdere argumentatiemogelijkheden: https://norberthaering.de/news/soldiaritaetsaufruf/

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
https://philosophia-perennis.com/2021/09/10/wozu-haben-wir-uns-impfen-lassen-wenn-wir-weiter-angst-vor-ungeimpften-haben-sollen/

Hetze tegen ongevaccineerden: “Ergste discriminatie sinds 1933”


Door: David Berger.

“De leiding over media en politiek slaat unaniem groot alarm voor de vierde Coronagolf met een concreet-beschuldigende vingerwijzing naar de 40% ongevaccineerden. De meest ongelofelijke, meest doelbewuste discriminatie van mensen sinds 1933”- aldus een tweet van de gerenommeerde nefroloog Dr. med. Wolfgang Ernst (Universiteit Giessen).

Onze tweet van de dag is afkomstig van een erkend medicus en past zeer goed bij twee krantenkoppen die deze morgen de ronde doen:

Spahn: “Pandemie der ongevaccineerden”

Aan de ene kant de demagogische en door de onderzoekingen niet houdbare toespraak van Spahn over een “pandemie van ongevaccineerden” https://www.welt.de/videos/video233682814/Die-Stimmung-auf-den-Intensivstationen-verschlechtert-sich-wieder.html.

Aan de andere kant: Montgomery, de voorzitter van de WHO, eist in de strijd tegen de vierde Coronagolf over de hele Bondsrepubliek de 2G-regel in te voeren: “Teneinde de vierde golf te breken vóór ze dramatische vormen aanneemt, zou men nu over de hele Bondsrepubliek, overal, waar het mogelijk is een 2G-regel moeten invoeren”

PCR-test als uitweg?

Dat betekent concreet dat ongevaccineerden “vervolgens actuele PCR-testen zouden moeten kunnen laaten zien. Een simpele sneltest zou dan niet meer voldoende zijn”.

Aan de PCR-test zijn echter zeer hoge kosten verbonden wat betekent dat mensen, die van hun recht gebruikmaken om zich niet te laten vaccineren, daardoor in feite min of meer compleet van het sociale leven worden afgesloten tot en met het verbod, zich in de supermarkt hun dagelijkse levensmiddelen te verschaffen.

De eis vormt een zoveelste stap in de richting van een, de facto, gedwongen vaccinatie. En staat – zoals zoveel wat in het kader van de zogenaamde epidemie werd doorgezet – in flagrante tegenstelling tot letter en geest van onze grondwet. Duitsland: Quo vadis?

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/09/09/hetze-gegen-umgeimpfte-schlimmste-diskriminierung-von-menschen-seit-1933/