VN-CONFERENTIE GENÈVE:”MEDIA OPVOEDEN VOOR STRATEGIE TEGEN ISLAMOFOBIE”

Door: Redactie PP.

Achter de schermen worden bij de Verenigde Naties in het kader van het “Global Forum on Migration & Development” de lijnen getrokken, om de migratie en daarmee de islamisering te bespoedigen. De parlementaire afgevaardigde van de AfD, Martin Hebner, was bij deze conferentie aanwezig en heeft PI-NEWS http://www.pi-news.net/2019/06/un-treffen-genf-medien-fuer-strategie-gegen-islamophobie-erziehen/ schandalige informaties doen toekomen.

Michael Stürzenberger schrijft ter inleiding: “Op 28 mei vond in Genève een conferentie plaats, bij welke in verschillende projectgroepen plannen werden uitgewerkt om de bevolking te winnen voor de massale immigratie. In een discussie ging het over “public narratives on migration and migrants”- dus om de vormgeving van de officiële presentatie m. b. t. immigratie en migranten. De parlementaire afgevaardigde voor de AfD, Martin Hebner, was bij deze conferentie aanwezig en heeft PI-NEWS schandalige informaties doen toekomen. Het is ongelofelijk, zo massief als de vertegenwoordigers van islamische staten invloed uitoefenen en zo bereidwillig als linkse politici uit westerse landen dit oppakken.”

Vervolgens publiceert PI-News een gedetailleerd, zorgvuldig aangemaakt overzicht van de posities en verzoeken, die de vertegenwoordigers van de individuele landen hebben voorgelegd: hier na te lezen http://www.pi-news.net/2019/06/un-treffen-genf-medien-fuer-strategie-gegen-islamophobie-erziehen/

STRATEGIEËN TEGEN ISLAMKRITIEK ONTWIKKELEN

Tenslotte vat Michael Stürzenberger de ontstane indruk samen: “Succesverhalen opvoeren, negatieve kanten onderbelichten, humaniteit als leidend beeld, emoties stimuleren, strategieën ontwikkelen tgen islamkritiek, die gebrandmerkt moet worden als “islamofobie”. Hierbij moeten verbindingen tussen media en regeringen worden ontwikkeld en in het kader van een lange-termijn-strategie de volgende generatie van filmmakers erbij worden betrokken, om jonge mensen te bereiken.

Islamitische functionarissen proberen dus geheel openlijk door de achterdeur van de “humaniteit”de islamisering van Europa met de migratie-stromen te bespoedigen. De linksen zijn hierbij nuttige idioten, bij wie alleen maar op de knoppen “menselijkheid”, “veelzijdigheid” en “tolerantie” moet worden gedrukt om alle deuren geopend te krijgen.

HERINNERINGEN AAN DE PROPAGANDA-MACINERIE VAN HET INTERNATIONAAL-SOCIALISME IN DE DDR HERLEVEN

De manipulatieve media-machinerie, die hier moet worden opgebouwd, doet reeds van verre denken aan het propaganda-apparaat van het Nationaal-Socialisme in het Derde Rijk en aan het Internationaal-Socialisme in de DDR. Het is verschrikkelijk belangrijk, dat er met de AFD thans eindelijk kritische waarnemers in dit griezelige apparaat zijn vertegenwoordigd, om de publiek gevaar opleverende intriges te ontmaskeren.

De parlementaire afgevaardigde van de AfD Martin Hebner heeft als volwaardig lid in het Comité voor aangelegenheden van de Europese Unie en als plaatsvervangend lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa toegang tot dergelijke VN-congressen. Zijn bericht zou aanleiding moeten worden voor een al-omvattende openbare kritiek op deze onheilspellende conferenties in het kader van de Algemene Migratie-overeenkomst.”

Het hele artikel kunt u bij PI-News http://www.pi-news.net/2019/06/un-treffen-genf-medien-fuer-strategie-gegen-islamophobie-erziehen/ nalezen.

Door: Redactie PP.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/06/16/un-treffen-genf-medien-fuer-strategie-gegen-islamophobie-erziehen/

Gerechtshof heft boerkini-verbod in zwembaden van Koblenz op

Door: David Berger.

Het Administratief Gerechtshof van Rheinland-Pfalz heeft in een kort geding een boerkini-verbod, dat in de bad-verordening van de stedelijke zwembaden van Koblenz van kracht was, nietig verklaard. Het verbod was in strijd met het gebod op gelijke behandeling van onze grondwet. Een aanklacht werd ingediend door een vrouw, die eist, dat zij wederom van alle vestigingen van de stedelijke zwembaden gebruik mag maken in het, het gehele lichaam bedekkende, boerkini-badkostuum.

BEROEP OP ISLAM

Hierbij beriep zij zich onder andere op een doktersattest, volgens welk zwembadbezoeken haar goed doen, met het oog op een rugkwaal. En natuurlijk op haar islamitische geloof, dat haar verplicht tot het dragen van dergelijke kleding. Zo behoort het tot haar vrijheid van religie om volledig gekleed gebruik te maken van het zwembad.

Niet-Moslims is een dergelijk gekleed zwemmen verboden, aangezien er alleen zo controle door het zwembadpersoneel mogelijk is op huiduitslag en daarmee op besmettelijke ziektes.

ULTRAVIOLET-BESCHERMING IMMERS OOK MOGELIJK

Volgens de motivering van het Gerechtshof wordt gesteld, “dat het niet duidelijk is, waarom het dragen van boerkini’s verboden is, maar het dragen van wet suits toegestaan. Bovendien zou de zwembad-verordening bv. ook shirts en broeken verbieden, die vooral bij kinderen zouden beschermen tegen ultraviolette straling. Ook dit zou niet de bedoeling van de zwembadverordening kunnen zijn.”- aldus de SWR https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/koblenz/Eilantrag-stattgegeben-Burkini-Verbot-in-Koblenzer-Schwimmbaedern-aufgehoben,koblenz-burkini-verbot-100.html

ALICE WEIDEL BEKRITISEERT VONNIS

De Fractievoorzitster van de AfD in het parlement, Alice Weidel, heeft zeer snel dit vonnis bekritiseerd: Het vonnis om het koblenzer boerkiniverbod op te heffen, is een verkeerd signaal: “Een volledige versluiering in stedelijke zwembaden is noch conform hygiënische normen, noch dient het de integratie van islamitische medeburgers. Integendeel wordt hiermee de reeds bestaande opsplitsing in parallelle samenlevingen gecontinueerd.

Koblenz had met het verbod op dergelijke zogenaamde boerkini’s een stap in de goede richting ondernomen. Dat wordt nu helaas met behulp van twijfelachtige rechtsuitleg getorpedeerd. Hierover zou echter het laatste woord nog niet gesproken moeten zijn.Het is nu de taak van de politiek om de rechtsgeldige kaderwetten zo vorm te geven, dat de ingeslagen juiste weg niet alleen in Koblenz, maar door heel Duitsland heen voortgezet kan worden.”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/06/14/gericht-hebt-burkini-verbot-in-koblenzer-schwimmbaedern-auf/

Rechten van het kind vs. rechten van de ouders – een geraffineerde poging tot uitholling

Door: Peter Helmes

De tjdgeest klopt aan bij elke huisdeur.

Nee, voor de tijdgeest zijn er geen natuurlijke grenzen meer, geen respectzônes. Voor de tijdgeest zijn wij voortbrengselen van de natuur, bij wie iedere individualiteit moet worden uitgeroeid.

Voor de aanstuurders van de tijdgeest – door Karl Marx en de Frankfurter Schule geïnfiltreerd en gemotiveerd – is ieder middel gerechtvaardigd om hun mensenverachtende ideologie door te zetten. De Mens als “Kroon op Gods Schepping” is onttroond, God wordt vervangen door de “Nieuwe Mens” en “Natuur” is de nieuwe Oppergod, die elkeen te huldigenen te dienen heeft. Mooie Groene wereld!

Een wel buitengewone soort getuigenis van armoede leggen ondertussen de gevestigde partijen – met helemaal voorop SPD en CDU (“C”?) – af, die op deze trein springen en niet merken, waar hij heen boemelt.

En zo neemt het noodlot zijn loop…

… Op 6 juni debatteerde het parlement over de opname van kinderrechten in de Grondwet (GG). Dat gaat terug op een coalitie-overeenkomst van de CDU-SPD-regering, die echter tevens wordt ondersteund door de Groenen en de Linkse Partij. Aldus is een voor de verandering van de Grondwet vereiste twee-derde meerderheid in het parlement door de bank genomen realistisch.

Werpt men een blik op de media, dan zou men denken, dat ze het er met elkaar over eens zijn: “Kinderrechten” horen in de Grondwet. Van bezwaren schijnt geen sprake te zijn. En waarom dan ook? Het begrip “Kinderrechten” klinkt te positief om hier überhaupt met kritische noten aan te komen zetten. In werkelijkheid is het onderwerp complexer dan het er uitziet. In 2013 en 2016 kwamen SPD, Groenen en Linksen met wetsontwerpen, teneinde de oude linkse droom van “kinderrechten” in de grondwet werkelijkheid te laten worden. Maar de wetenschapelijke stellingnames, die voor de hoorzittingen van de Rechtscommissies (2013) https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/45426229_kw26_pa_recht_kinderrechte-212880 en de gezinscommissies (2016) https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw04-pa-familie-402682 in opdracht werden gegeven, haalden een streep door de rekening:

De meerderheid van deskundigen in beide hoorzittingen, onder wie alle rechtswetenschappers, sprak zich uit tegen een verankering van “Kinderrechten” in de Grondwet.

Ondanks hun steekhoudende argumenten bonden CDU en CSU bij de coalitiebesprekingen van2017 in en kwamen overeen om uiterlijk eind 2019 een hernieuwd wetsontwerp voor te leggen.

Geen lacunes in de Grondwet

De juristen hebben ondubbelzinnig vastgesteld, dat “Kinderrechten” in de Grondwet niet nodig zijn. Kinderen zijn reeds dragers van alle basisrechten. De Grondwet vertoont hierbij geen lacunes. De wetgever beschouwt kinderen ook niet als object. Intgendeel, Reeds nu moet het aan welzijn van het kind in alle vormen van wetgeving voorrang worden verleend.

“Kinderrechten” hollen het Ouderrecht uit.

Ook als er steeds weer wordt beweerd, dat ouders met de “kinderrechten” een nieuw hulpmiddel in handen zouden krijgen om de belangen van hun kinderentegenover de staat door te voeren, zou de realiteit er tegengesteld uitzien. De balans tussen ouders, kinderen en staat in de Grondwet (Artikel 6) is weloverwogen en wijs geformuleerd.

De invoering van exclusieve “knderrechten” bergt het gevaar in zich, deze balans te verstoren, de mogelijkheden voor ingrepen van staatswege, voorschriften en uithuisplaatsingen te verruimen en het natuurlijke ouderrecht af te zwakken.

Dit gevaar zou buitengewoon groot zijn, als “kinderrechten” nog voor het ouderrecht zouden worden genoemd of als de staat tot primaire pleitbezorger van de belangen van het kind zou worden gemaakt.

Hiertoe schrijft de Bond Gezinswerk oiv – een strijdbare vereniging voor het gezin en een bond ter bevordering van dezelfstandige financiële en sociale veiligstelling van huiselijk ouder- en verzorgingswerk (Bron: Voorlichtingsdienst Bond Gezinswerk oiv):

Moeten ouderrechten worden afgeschaft?

Door Redactie Fh http://familienarbeit-heute.de/?author=2

Op 6 juni debatteerde het parlement over de opname van kinderrechten in de Grondwet (GG). Dat gaat terug op een coalitie-overeenkomst van de CDU-SPD-regering, maar wordt tevens ondersteund door de Groenen en de Linkse Partij. Aldus is een voor de verandering van de Grondwet vereiste twee-derde meerderheid in het parlement door de bank genomen realistisch.

Een concreet formuleringsvoorstel van de coalitie is er nog niet. De Groenen stellen de volgende uitbreiding van Art. 6 van de Grondwet voor:

“Ieder kind heeft het recht op stimulatie van zijn ontwikkeling. Bij alle aangelegenheden, die het kind betreffen, is het navenant leeftijd en rijpheid te laten meetellen; Met de wil en op de eerste plaats het welzijn van het kind dient doorslaggevend rekening te worden gehouden.”

De plaatsvervangende voorzitter van de Bond Gezinswerk bepaalt zijn standpunt ten opzichte van het plan:

“Op het eerste gezicht klinkt het voorstel van de Groenen goed. Ook van CDU en SPD zijn soortgelijke formuleringsvoorstellen te verwachten. Maar houden dergelijke voorsteleen ook op het tweede en het derde gezicht stand?

Op het tweede gezicht

Waarom in het bijzonder aandacht schenken aan de rechten van kinderen? Ook aan de rechten van gepensioneerden of van zieken wordt in de Grondwet geen buitengewone aandacht besteed. Kinderen zijn zonder twijfel volwaardige mensen. Ze worden daardoor door de in Art. 1 van onze Grondwet gegarandeerde mensenrechten evenzeer beschermd als gepensioneerden, zieken en ook alle andere mensen:

(1) De menselijke waarde is onaantastbaar. Haar te koesteren en te beschermen is de plicht van iedere staatsmacht.

(2) Het Duitse volk verplicht zich daarom tot onschendbare en onvervreemdbare mensenrechten als basis van iedere menselike gemeenschap, van de vrede en van de gerechtigheid in de wereld.

Deze regels behoeven geen nadere uitleg, kinderen kunnen hiermee niet worden bedoeld. Juist als ‘kinderrechten’ als zodanig worden opgevoerd, kan de indruk ontstaan, dat kinderen toch geen volwaardige leden van ‘iedere menselijke gemeenschap’ zijn.

Op het derde gezicht

Een uitzonderlijke plaats nemen kinderen in zoverre in, dat zij in de regel niet zelf hun rechten kunnen vertegenwoordigen, maar daarbij aangewezen zijn op volwassenen. deze omstandigheid komt voor rekening van Artikel 6, regel 2 van de Grondwet:

“(2) Zorg en opvoeding van de kinderen zijn het natuurlijke recht van de ouders en de op de eerste plaats aan hen opgelegde plicht. Over hun werkzaamheid waakt de staatsgemeenschap.”

Hier komt de verantwoordelijkheid van de ouders voor hun kinderen duidelijk tot uitdrukking. Slechts als het welzijn van het kind in gevaar is, mag en moet de “staatsgemeenschap” ingrijpen. Dat is een gedegen bescherming van kinderen tegen inbreuken van de staat. De ouders vormen aldus een grondwettelijk gegarandeerd beschermend schild voor hun kinderen. Alleen als dit beschermende schild faalt, b.v. bij verweesde, mishandelde of anders in gevaar gebrachte kinderen, mag de staat ingrijpen.

Worden echter “kinderrechten” in de Grondwet afzonderlijk aangevoerd, dan kan en zal de staat zich, náást de ouders, beschouwen als gelijkberechtigde beschermer van alle kinderen. Door zijn macht trekt hij tegenover de ouders altijd aan het langste eind. Daarnaast zouden de rechtmatige voorwaarden aanwezig zijn om de ouders hun rechten te ontnemen en wel in alle gevallen, waarin de staat het juist acht. Het in gevaar brengen van het welzijn van het kind zou dan geen voorwaarde meer zijn. Sommige acteurs hebben vermoedelijk dit doel. Anderen zijn te naief en te goedgelovig om het gevaar te erkennen.

Het is helemaal niet zo ver gezocht, dat binnen afzienbare tijd alle ouders gedwongen zouden kunnen worden, hun jonge kinderen naar de crèches te brengen met de motivering, dat hun kinderen hier “recht” op zouden hebben. Een mildere vorm zou zijn, deze dwang allereerst uit te oefenen op die ouders, die zich niet ‘politiek correct’ opstellen. Als eerst eenmaal het in Art. 6, regel 2 gegarandeerde ouderrecht is gerelativeerd, is het naar diens feitelijke afschaffing niet meer ver. De staats-autoriteiten zouden dan met het argument kunnen komen, dat de ouders het onttrekken van hun opvoedingsrecht toch zouden kunnen vermijden, indien ze zich aan de staatkundige richtlijnen houden.

Kortom: De buitengewone aandacht voor kinderrechten zou een situatie creëren, zoals ze bijvoorbeeld in de DDR bestond. Daar was het afnemen van het kind ook zonder gevaar voor het welzijn van het kind mogelijk. Maar ook in het westers gevormde Europa zijn er tegenwoordig al staten, in welke de uithuisplaatsing van kinderen, onder de dekmantel, hun rechten te beschermen, gemakkelijk mogelijk is, zoals bijvoorbeeld in Noorwegen.

Als argument om kinderrechten in de Grondwet te benadrukken, wordt vaak aangevoerd, dat de staat hierdoor beter tegen armoede onder kinderen kan opteden. Maar dat is onjuist. De wetgever is er immers zelf verantwoordelijk voor, dat de kosten voor de kinderen bij de ouders terechtkomen, hoewel de kindersubsidies door het pensioenrecht ten goede komen aan alle werknemers. Hier ligt de belangrijkste oorzaak voor de armoede van ouders en daarmee ook van hun kinderen.

De opvatting, dat de staat de rechten van de kinderen beter zou kunnen beschermen dan de ouders, is een populistische voorstelling, die verwoestende gevolgen kan hebben voor kinderen en ouders.”

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/06/14/kinderrechte-vs-elternrechte-ein-raffinierter-aushebelungsversuch/

“De ellende van de Christendemocraten”

Door: altmod *)

De ellendige CDU

“De ellende van de Christendemocraten” was de titel van een publicatie uit 1977, uitggven door Gerd-Klaus Kaltenbrunner in de “Herderbücherei Initiative”. Het werk hield zich in verschillende bijdragen bezig met de te verwachten meergang van de CDU binnen het systeem van de Duitse partijen-democratie.
Dat was acht jaar na het eerste overgaan van de regerigsmacht van de CDU/CSU naar de SPD.

Kaltenbrunner was destijds van mening:

“Het ging met de Duitse … Christendemocraten bergafwaarts, toen de leidersfiguren van het eerste uur waren afgetreden. Hun kinderen en kleinkinderen hebben veelvuldig vergeten, dat in de massa-democratieën zonder leiderschap – en dat wil zeggen, geestelijke autoriteit en positie-bewustzijn – geen successen te verkrijgen zijn, die langer dan één dag duren.”

Günther Rohrmoser heeft 22 jaar later – de CDU/CSU has na de jaren onder Kohl opnieuw de regeringsmacht verloren aan de SPD (met de Groenen) – deze titel van “Ellende van de Christendemocraten” heruitgegeven in zijn boek “Strijd om het midden”. Hij verwijst naar zijn prognose van 1985: “Als de CDU geen eigen geestelijk-politieke inhoud representeert en een niet-inwisselbaar politiek profiel krijgt, als ze niet in staat is, om ook de jongere intellectuele krachten van onze samenleving enthousiast voor haar te maken, zal ze op een niet zeer ver in het verschiet liggende dag beginnen, zich aan te passen aan de gevolgen van de anarchistische culturele revolutie en er zich aan te onderwerpen. Wanneer de CDU geen, de sociale- en economische politiek overstijgend, kristalliseringspunt ter identificatie met haarzelf aan te bieden heeft, zal ze eerstdaags niet langer in staat zijn, een succesvolle verkiezingsstrijd te voeren. Dan zal het onvermijdelijke gevolg zijn, dat de CDU inboet aan structurele meerderheids-capaciteit en daarmee aan de rol van meebeslissende politieke kracht in de ontwikkeling van onze samenleving.”

Dit alles heeft zijn intrede gedaan.

De CDU van Merkel

Weliswaar leek het vervolgens, of met “Moedertje Merkel” binnen de CDU een “autoriteit” ontstond in de bovenstaande zin van het gewenste “leiderschap”. Zoals een voorbijgaande hoge vlucht bij de verkiezingen van 2013 met 41,5% voor de CDU/CSU kon doen geloven.

Merkel heeft niet alleen het overgebleven restje “Positiebewustzijn” in de ooit christelijke partij afgevoerd. Ook haar primitieve machts-opportunisme liet geen ruimte voor echte “geestelijke autoriteit” in welke fase van haar regeringstijd dan ook. Daarvoor ontbreken bij haar zowel intellectueel als qua karakter alle voorwaarden.
En niemand binnen de Unie heeft dat herkend en serieus genomen?
Toch wel: De partijleden – het “Volk”- hebben het al gauw herkend.

Merkel werd in April 2000 partijvoorzitter. De CDU had toen nog bijna 650.000 leden.

Na 10 jaar Merkel waren het er reeds onder de 500.000, om thans bij de amper 400.000 te zijn beland.

Van de tijdelijke schijnbare bloei van 41,5% in de verkiezingsresultaten is spoedig nog maar 25% overgebleven.

Na de Europese Verkiezingen stelde Roland Tichy https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/cdu-das-erstaunliche-erschrecken-ueber-das-unploetzliche-ende/ op 31 mei vast:

Thans is de CDU zo krachteloos als een niet meer zo grote, maar leeggelopen batterij en dan zonder oplaadcapaciteit. De partij doet denken aan een opgepompt Michelin-mannetje zonder inhoud, een leeg, slechts met het lucht volgepompt omhulsel, waarin iemand een scherpe naald heeft gestoken. Pfffft.

De CDU valt niet eens met kabaal om. Ze slaapt eenvoudigweg in. Iedere dag en iedere verkiezing een stukje meer. Pfffft. Daarbij wordt het innerlijke gat steeds groter en het in het begin zachte Pfffft klinkt nu al aanmerkelijk schriller, de partij fluit letterlijk door het laatste gat.

Alleen het oudje uit de Uckermarkt zit verder in haar net verstrikt dan de Spin Thekla https://www.t-online.de/leben/familie/id_55676470/si_3/die-biene-maja-wird-100.html en verbreidt Angst en schrik onder de overgebleven rest van de (partij-)bijen.

De CDU heeft nu een “Maja de bij” gevonden: deze zogenaamde sympathie-draagster genaamd Annegret – AKK (vert.: Annegret Kramp-Karrenbauer), die is gevormd tot toekomstige “Bijenkoningin”. Ook als “Maja” maar weinig pollen inzamelt en telkens op de verkeerde bloemen belandt.

Maar de “Willi”, de Drone https://de.wikipedia.org/wiki/Drohn genaamd Ralph (wie? Brinihaus https://www.welt.de/politik/deutschland/article195049015/Ralph-Brinkhaus-Annegret-Kramp-Karrenbauer-wird-naechste-Unionskanzlerkandidatin.html , staat haar desondanks trouw terzijde en verkondigt:

“En zij zal onze volgende kandidate voor het kanseliersschap zijn. Wat dat betreft is het aan haar, wat daarvoor de beste weg is.”

De Drone is ook van mening:

“Wij zijn onszelf ervan bewust, dat wij als volkspartij van het midden, die breed is geconstrueerd en die brde lagen van de bevolking aanspreekt, ook op de lange duur succesvol zullen zijn.”

Dat heet Gotspe.

Het woord is afkomstig uit het Jiddisch en aldus valt mij deze dialoog uit de musical “Anatevka” in:

“Een aalmoes, Heer, een aalmoes alstublieft!”
“Hier, Reb Nachum, heb je een kopeke.”
“Waaat, maar één kopeke? Vorige week heb je me er twee gegeven.”
“Oj…., ik had een slechte week.”
“En waarom moet i k er dan onder lijden, dat j i j een slechte week hebt?”

Dat is nou Gotspe”!

Annegret

Nog maar 17 procent van de ondervraagden in een enquête van het Emnid-instituut https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/umfragen/id_85858886/umfrage-union-fuehrt-mit-28-prozent-an-kramp-karrenbauer-trotzdem-unbeliebt.html hebben vertrouwen in Annegret als het er om gaat, de Unie weer succesvol te maken.
70 procent houden haar momenteel niet voor de juiste persoon voor de functie van kanselier, zoals de door Forsa-Instituut per enquête https://www.morgenpost.de/politik/article225879189/Umfrage-Annegret-Kramp-Karrenbauer-ungeeignet-als-Kanzlerin.html onder ca. 1500 mensen onderzochte trend-barometer voor ETL/n-tv uitwees.

AKK uitschakelen?

En in plaats daarvan?

Laschet

Daarmee komt “De getalenteerde Mr. Laschet” al in beeld. Iemand, die hetzelfde credo heeft als Tom Ripley bij P. Highsmith:

“Op de één of andere manier komt het altijd weer in orde”.

En dus is hij van mening:

“De succesvolle koers van de CDU tijdens het kanseliersschap van Angela Merkel was niet in de laatste plaats, problemen pragmatisch op te lossen en via de vaste CDU-stemmers vele burgers aan te spreken. Daaraan zouden we moeten vasthouden.”

Hiermee positioneert hij zich al als rechtmatige erfgenaam van Merkel. En onmiddellijk laat hij zich tevens uit over een potentionele concurrent https://www.welt.de/politik/deutschland/plus194982069/Armin-Laschet-Merz-ist-mir-als-Klimaaktivist-bisher-nicht-aufgefallen.html :

“Als klimaatactivist is Merz mij tot nu toe niet opgevallen”.

Nadat Greta al een eredoctoraat van een Belgische universiteit moet ontvangen, voor de Nobelprijs voor de Vrede in aanmerking schijnt te komen, zou een erelidmaatschap van de CDU in deze gedachtegang een logisch gevolg zijn – en: “Greta for Chancellor”!

De onmondigheid van de CDU

De lezer moge mij mijn afglijden in het metaforisch-banale – of het banaal-metaforische – vergeven.

Maar hoe kan intussen het onderwerp rond de ellende van de Christendemocratie nog worden benaderd, behalve met sarcasme?

Alles wat knappe mensen al decennia geleden over Duitse Christendemocratie in het stamboek hadden geschreven, werd veronachtzaamd.

Men spreekt – tegen alle feiten, tegen elk geboden inzicht in – van “succesvolle koers” en dat men “langdurig”succesvol” zal zijn.

Nog een citaat – nu eens van Kant:

“Onmondigheid is het onvermogen om je van je verstand te bedienen zonder de leiding van een ander. Je bent zelf schuldig aan deze onmondigheid als die niet veroorzaakt wordt doordat het je ontbreekt aan verstand, maar aan de vastberadenheid en de moed om je daarvan zonder andermans leiding te bedienen.”

Dat drukt een intellectueel – antithetisch – paradox van de CDU uit: Enerzijds “gebrek aan verstand” en, zich niet zonder, maar zich van “de leiding van een ander bedienen”.

Niet meer uit eigen erkenningskracht putten,, maar achter de tijdgeest aan rennen.

Zoals Roland Tichy het heeft uitgedrukt – met de blik op de “getalenteerde Mr. Laschet”:

“Eerst de vinger in de mond bevochtigd, vervolgens in de gevoelige mainstream gehouden en per omgaande deze zonder zin en verstand gevolgd.”
———————————-

“De ellende van de Christendemocraten – plaatsbepaling van het politieke midden van Europa” – Herderbücherei Initiative 21, Herder München 1977

Rohrmoser, Günther: Strijd om het midden – Olzog Verlag München 1999

*****

*)”altmod” is gespecialiseerd Arts en blogger (http://altmod.de/) zowel als columnist bij conservo

Door: altmod.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/06/12/das-elend-der-christdemokraten/

Pinpas? Poespas…

Door: Rob Meyer.

Al jaren ageer ik tegen het betalen met pinpas.
Uit principe betaal ik zoveel mogelijk met contant geld.
Soms mondt dat uit in irritatie bij de winkelier, die liever zo weinig mogelijk liquide middelen heeft in zijn binnenkort overbodige geworden kassa.
Daar heb ik lak aan en ik weiger te pinnen.
Nu blijkt dat een winkelier de klant niet mag verplichten om te pinnen.
In de wet staat dat de ondernemer altijd cash geld moet aannemen, als de klant niet wil pinnen.
Zo was ik laatst bij een zaak en wilde een paar dingen afrekenen.
‘Wilt U wel pinnen, meneer!’
Ik zei: ‘Nee, ik betaal uitsluitend met cashgeld.’
En dit zeggende wierp ik de uitgekozen artikelen pontificaal op de toonbank, zei beleefd Goedendag en beende de zaak uit.

Maar de apotheek in onze stad heeft nu alles wat met cashgeld te maken heeft, in de ban gedaan.
Daar kun je dus niets meer aanschaffen met contant geld. Zelfs geen dropjes.
Ik overweeg om dat uit te gaan zoeken en bij eventuele onwetmatigheden zal ik ze rauw lusten.
Niet die dropjes, maar de apotheker.

Maar het mooiste komt nog.

We hebben allemaal wel gehoord van die pinproblemen de afgelopen dagen?
Welnu, daar heb je al een punt contra pinnen.
Maar massaal pinnen maakt ook nog eens de financiële wereld kwetsbaar.
Dat is momenteel goed te zien.
Vernieuwing is goed, en nodig.
Maar al te hard rennen maakt dat de maatschappij op haar bek gaat.
Hele ziekenhuizen, brandweer, politie, ga maar door, allemaal hangend aan de digitale tiet.
Er hoeft maar één krankzinnige randdebiel de boel te hacken, en alles ligt op straat of de boel staat op non-actief.

En dan nog het punt van ouderen en ongeletterden, waarvan de laatste groep schrikbarend groeit met die migratie uit derde wereldlanden (!).
Door steeds meer in te zetten op digitalisering, worden deze groepen aan de dijk gezet.
Dàt is pas discriminatie, Sylvana Simons!!

Tot slot : welk zinnig mens wil dat er bij elke aankoop ergens staat opgeslagen wat je waar en wanneer en voor welke bedrag hebt aangeschaft?
En waar je woont, waar je op dat moment uithing, met wie je stond te praten, waar en wanneer en hoe hard je zonet een scheet hebt gelaten?

Ik wil nu niet zeggen dat we terug moeten naar rooksignalen en kralenkettinkjes als ruilmiddel toepassen, maar die ziekelijke digitaliseringskoorts gaat m.i. veel te ver.
Ik ruik daarachter een smerig totalitair systeembeheersing.

Ik zeg NEE tegen oprukkende digitalisering.

Rob Meyer 13 juni 2019

Pistool gevonden bij tot geweld in staat zijnde islamist – geen arrestatie

Door: David Berger.

Overtreding van de controle-wet op vuurwapens, illegaal bezit van een pistool met munitie en talloze andere delicten staan op de kerfstok van een 31-jarige afgewezen asielzoeker, die desondanks in Duitsland alweer op vrije voeten is. Daarbij staat hij bij de autoriteiten bekend als tot geweld in staat zijnde islamist. Nochtans besliste de rechter opnieuw, dat hij niet wordt gearresteerd.

Hij wordt door de autoriteiten gekwalificeerd als buitengewoon gevaarlijk, een 31-jarige, afgewezen asielzoeker, die reeds in 2004 vanuit Tsjetsjenië naar Duitsland kwam, steeds weer verviel in strafbare feiten, en bekend staat als radicale, tot geweld in staat zijnde islamist.

FOTO’S MET EEN KALASHNIKOV

Nu werd hij in Düsseldorf gesnapt met een pistool met geluidsdemper en bijbehorende munitie. Het is niet de eerste keer, dat de islamitische extremist met wapens rondloopt: t-online https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_85909274/duesseldorf-pistole-mit-schalldaempfer-bei-islamisten-gefunden-trotzdem-bleibt-er-frei.html bericht:

“Tegen de islamist liepen al langere tijd onderzoeken wegens overtreding van de controle-wet op vuurwapens, omdat hij staat afgebeeld op een foto met een gevechtsgeweer van het merk Kalashnikov. Na de vondst van het pistool met geluidsdemper kwam daar nu nog een tweede geval van overtreding van de wapenwet bij, zoals de Hoofdofficier van Justitie meedeelde.”

ARRESTATIEBEVEL BLIJFT VERDER “ZONDER VOLTREKKING”

Voor de Jihadist heeft dit hoe dan ook geen gevolgen: Vluchtgevaar zou er niet bestaan, aldus de verantwoordelijke politierechter, reden, waarom het arrestatiebevel ook verder “zonder voltrekking” blijft. Kortom, de man werd weer vrijgelaten. Dat is intussen traditie: ook een poging tot inbraak in een appartementencomlex werd uitsluitend beoordeeld als zaakbeschadiging, de islamist op vrije voeten gesteld.

Ook tot uitzetting zal het niet komen, hoewel reeds in 2005 werd besloten, dat hij geen recht heeft opasiel. Rusland wil de man namelijk niet terugnemen, zodat de Duitse autoriteiten geen paspoort-vervangende papieren voor de uitzetting krijgen.

SOORTGELIJK GEVAL IN BERLIJN

Een soortgelijk geval https://philosophia-perennis.com/2019/06/08/buskontrolle-in-berlin-schwere-waffen-im-gepaeck-trotzdem-verweigert-staatsanwaltschaft-haftbefehl/ vond enige dagen geleden plaats toen in Berlijn douanebeambten bij de controle van een reisbus een schokkende ontdekking deden: Eén van de reizigers had een hele verzameling wapens bij zich aan boord. Overeenkomstig de orde-voorschriften lichtten de politie-ambtenaren Justitie in, dat de man echter alleen voorlopig aanhield en vervolgens verder liet reizen naar Zweden.
Ook het inlichten van de Zweedse autoriteiten vond niet plaats. Hoe dan ook blijven door deze oplossing de problemen met een niet doorvoerbare uitzetting onopgelost. Tenminste voor de Duitse autoriteiten.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/06/12/pistole-bei-gewaltbereitem-islamisten-gefunden-keine-inhaftierung/

De waarheid over Fridays for Future en over hun klimaat-icoon Greta Thunberg – onze Asperger-Greta

Door: Peter Helmes.

Wie kent haar niet – onze spijbelaarster?

Bijna is men geneigd, als variatie op de uitspraak van ons nationale vrouwenvoetbalteam met betrekkig tot de foto van Greta te zeggen: “Ik heb geen ballen nodig – ik heb vlechten”!

Greta Thunberg heeft de beslissing om de schoolstakings-actie “Fridays for Future” als “front-activiste” te representeren, niet spontaan en vrij genomen, zoals steeds wordt beweerd.

Ze werd, tegen andersluidende persberichten in, hiertoe bestemd en uitgekozen door de “Plant for the Planet Foundation” van de “Club of Rome, een overigens reeds in 2015 gerealiseerd, miljoenen kostend bedrijfsmodel van groene NGO’s.

Citaat:

“Op de Global Youth Summit in mei 2015 hebben wij het plan bedacht voor een globale schoolstaking ten behoeve van klimaatbescherming.

Wij hebben gezien, hoe onze politici sinds jaren hun huiswerk niet doen. Ze beloofden, een gevaarlijke klimaatverandering te vermijden, maar het is ze nooit gelukt. Na enkele ontmoetingen met deelnemers uit vijf continenten werd duidelijk, dat een globale schoolstaking transformatieve kracht zou hebben, doordat hij duizenden – of zelfs miljoenen – in een bekwaam, globaal netwerk bijeen zou brengen en tegelijkertijd lokaal zou ageren”.

Dit citaat uit het jaar 2015 isafkomstig van de homepage: climatestrike.net – zo geformuleerd door de makers, die meewerkten an de Globale Jongeren-top 2015.

Aldaar dus, vier jaar geleden, werd het idee van Fridays for Future” bekokstoofd, of laten we dan maar liever zeggen: “voor het eerst uitgedacht”.

Degenen, die op de achtergrond aan de touwtjes trokken, waren geenszins “kinderen” of “jongeren”, maar door de bank genomen ideologisch verwrongen volwassenen, radicaal-socialistische activisten uit de verschillende rood-groene NGO’s.

DE Globale Jeugd-top (Global Youth Summit) wordt georganiseerd door de Plant-for-the-Planet Foundation. Hierachter verbergen zich globalistische denkfabrieken (“think tanks”) zoals de roemruchte “Club of Rome” en de “German Marshall Plan Foundation”

Reeds n 2008 trachtten deze NGO’s en Think Tanks, schoolstakingen te organiseren tegen de klimaatverandering en presenteerden ze aan de top van de beweging de in 2007 amper tien jaar oude Felix Finkbeiner, die reclame maakte voor “Plants for the Planet”, dus daarvoor, dat er bomen moesten worden geplant tegen de klimaatverandering. Dommer kan het al niet, als men op de hoogte is van de mechanismes van de fotosynthese. De actie was een groen-rode losse flodder – zonder enig succes!

Frithjof Finkbeiner, de vader van het kleine kind Felix Finkbeiner, instrumentaliseerde en manipuleerde zijn zoon in deze rol van aanvoerder van schoolstakingen.

Frithjof Finkbeiner is mede-oprichter van het “German Marshall Plan” en vice-president van de door David Rockefeller gwefinancierde en aangestuurde “Club of Rome”, die immers sinds de jaren ’50 het Einde van de Wereld voorspelt, zoals wij dit in zijn radicale visie van de totale apocalyps anders alleen maar kennen van christelijke sekten.

Al deze acties waren en zijn afgesproken met de president van de Club of Rome in Duitsland, Mojib Latif, die het niet moe wordt, ertoe op te roepen, het aantal van de op deze planeet wonende mensen drastisch te reduceren, zodat de vervolgend overblijvende mensheid “nog net kan worden gevoed” – aldus Latifs onhoudbare valse bewering.

Slechts hóe hij het aantal op deze planeet levende mensen drastisch omlaag wil schroeven, zegt hij niet. Zal hij dan misschien zelfs de eerste groen-rode politicus zijn, die met neerschiet-acties of andere maatrgelen deze blijkbaar geplande genocide tegen de “overbevolking” zal aanvoeren?

Ook H. J. Schnellnhuber, de agnosticus en theoreticus van de nieuwe socialistische en vrijheidsvijandige ideologie van de “Grote Transformatie”, de ex-baas van de PIK, de IPCC en van de WBGU is sinds decennia lid van de “Club of Rome” in een leidende positie.

Mojib Latif sprak recentelijk in Hamburg op één van de schoolstakings-acties samen met Greta Thunberg voor een klein, onbeduidend groepje van “stakende scholieren”.

Het tijdschrift “Der Stern” schreef toen een artikel, geenszins zonder satire, met als titel: “Kleine Finkbeiner redt de wereld” en maakte de in 2015 volledig in de soep gelopen poging van de “Groenen”om kinderen tot propagandawerktuigen te misbruiken voor hun groen-rode politieke doeleinden, belachelijk.

De actie “Fridays for Future” onder leiding van de toen amper 16 jaar oude Greta Thunberg, die daarnaast psychisch aangeslagen lijdt aan het Syndroom van Asperger, doet denken aan de in 2015 voor het eerst gestarte poging om kinderen voor het propaganda-karretje te spannen. Het is niets anders dan de “nieuwe versie” van een ethisch-moralistisch hoogst omstreden onderneming.

Steeds weer probeerden de tirannen op de wereld, met kinderen en zuigelingen op hun arm de harten van ontroerde moeders in hun landen te veroveren – en zo lukte het hen maar al te vaak, deze (meestal) vrouwen met tranen van ontroering in hun ogen – te winnen voor de radicale ideologieën van Nationaal – en Internationaalsocialisme.

Dergelijke afschuwelijke en gemakkelijk te doorgronden pogingen om het geluk van de kinderen door hun propaganda-veldtochten op te offeren voor fascistische- en communistisch-socialistische doeleinden, werd terecht afgewezen en verafschuwd door alle fatsoenlijke burgers in de vrije democratieën.

Reeds toen – ten tijde van Stalin en Hitler – lieten de media van film en TV zowel als de gedrukte media zich maar al te enthousiast voor de karretjes van de tirannen spannen en berichtten hoogst positief over deze “kinderveldtochten”, die alleen maar de propaganda in dienst van deze totalitaire ideologieën dienden.

En wie de huidige gerichtgeving van de media volgt, krijgt al gauw de beklemmende indruk, dat de media opnieuw al te zelfgenoegzame opstapjes van deze vrijheid-verstorende ondemocratische ideologieën van de “Grote Transformatie” willen zijn, die de propaganda-inzet van minderjarigen en kinderen om politieke beweegredenen zelfs nog goedpraten en bejubelen!

De “clevere” Zweedse multimiljonair Ingmar Rentzhog beweerde, dat hij Greta Thunberg “zuiver toevallig”heeft leren kennen en onder zijn hoede genomen. Dat klopt al helemaal niet

Hij richtte namelijk in 2017 een uiterst dubieuze “klimaatbeschermings”organisatie op als maamloze vennootschap onder de naam: “We don’t have time”.

Rentzhog spande Greta Thunberg in als “trekpaard”en publiceerde een foto, die Greta toont, – op de grond zittend – naast eenposter met het kinderlijk-weergegeven opschrift: “Skolstrejk för Klimatet”: de 16 jaar oude icoon van de groen-rode beweging – een “onschuldig kind”, dat zich zorgen maakt om deze Aarde, die binnenkort door de CO2-gassen in de lucht (alles bij elkaar (0,038%) volledig zal verdampen.

In November modereerde Rentzhog vervolgens – hoe kan het ook anders – de live – overdracht van het plan voor de klimaatredding van de “Club van Rome”.

Om en nabij een miljoen Euro ( en ondertussen 10 miljoen Zweedse kronen!) moet Greta Thunberg, de 16-jarige klimaat-icoon van de Links-groene milieulobby, haar “ontdekker”, de Zweedse zakenman Rentzhog, tot nu toe hebben opgeleverd. Zie: https://www.deutschland-kurier.org/21168-2/ en: https://www.svd.se/english-version-swedish-start-up-used-greta-thunberg-to-bring-in-millions

Citaat:

In English: Luisa-Marie Swedish start-up used Greta Thunberg to bring in millions

Ingmar Rentzhog, an entrepreneur who claims he found and helped develop the Swedish climate activist Greta Thunberg into a world phenomenon, also used her name to bring in almost SEK 10 million in venture capital for his company – without her knowledge, SvD has found.

“We had no information about that”,says Svante Thunberg, the teenager’s father. ( https://www.svd.se/english-version-swedish-start-up-used-greta-thunberg-to-bring-in-millions)

De ouders van Thunberg ontkennen hardnekkig, van de exploitatie van hun dochter ook maar de geringste weet te hebben gehad Ze zouden er niet van in kennis gesteld zijn, dat de naam van Greta en haar gezicht in een reclameprospectus over financiële investeringen bij “We don’t have Time” opdook. Intussen heeft Greta zich uit het werk in het bestuur van “We don’t have time” teruggetrokken – naar wordt beweerd vanwege “gebrek aan tijd”.

Samen met Grete Thunberg betreden de laatste tijd steeds vaker ook de bijna even oude jongeren Jacob Blasel uit Kiel, de studente Luisa-Marie Neubauer en Louis Moortal uit Stuttgart het podium van “Fridays for Future”. Tijdens de klimaatconferentie in Katowice hadden ze elkaar leren kennen, resp. werden ze door Greenpeace en andere organisaties aan elkaar voorgesteld.

Bij de uitreiking van de “Gouden Camera” aan Greta Thunberg werd ze samen met Louis Moortal en Luisa-Marie Neubauer voorgesteld aan de organisatoren en makers van de PIK en wordt ze sindsdien door Stefan Rahmstorf en Ottmar Edenhofer organisatorisch, strategisch en inhoudelijk permanent geadviseerd.

Neubauer is allang lid van Bündnis 90/De Groenen, alsook van de Groene Jeugd, en aangesloten bij verschillende organisaties ( o. a. “We don’t have time” en “Greenpeace”).

En vanzelfsprekend ontvangt ze sindsdien hooggedoteerde geldschenkingen via haar “Deutschland- Stipendium” voor haar geografie-studie aan de Universiteit van Göttingen – zowel als een studietoelage van de “dichtbij de Groenen staande” Heinrich-Böll-Stichting. (zie https://de.wikipedia.org/wiki/Luisa_Neubauer )
“Wiens brood ik eet, diens lied zing ik!”

Luisa Marie Neubauer draagt intussen de bijnaam “lange-afstanden-Luisa”, aangezien ze in het kortste tijdbestek door haar on-ingeperkte voorliefde voor “luchtverpestende vliegreizen” honderdduizenden vliegkilometers heeft verzameld en er op kan bogen. “Dat doet het klimaat plezier”.

Sinds 2016 is L.-M.-Neubauer “Boodschapster voorde Jeugd” van de ontwikkelngs politieke lobby- en campagne-organisatie ONE https://de.wikipedia.org/wiki/ONE_(Organisation)

Ze verbindt zich aan de campagne “Divest! Trek jullie geld af!”, evenzo is ze actief voor de stichting voor de Rechten van de toekomstige generaties, de grootste “Think Tank” m. b. t. het onderwerp “Generatie-gerechtigheid” uit het oogpunt van links-goenrode fanatieke “Klimaatactivisten”.

Ze is actief voor de internationale klimaat beschermingsorganisatie 350.org, de Right Livelihood Award Foundation, de klimaatcampagne Fossil Free en voor de Duitse NGO Das Hunger Projekt.

Wat de vraag doet rijzen: WANNEER studeert ze dan überhaupt?

Maar dat hoeft ze immers niet – tenminste niet om geld te verdienen. Met de royale studietoelages en misschien zelfs met iets van aangevuld zakgeld van de Zweedse “Om Ingmar”(?) en de “ooms en tantes” bij de Groenen (?) of bij “Greenpeace” en – natuurlijk – met de tantièmes voor haar journalistieke bijdragen voor de WWF (o. a.) kan ze als “lange-afstanden-Louisa” haar “hobby”, de vliegreizen, botvieren. Moet ze voor haar maandelijkse inkomsten niet ook belasting betalen?

Hier de Facebook-bijdrage van onze “roerend actieve , lieftallig-kleine Asperger-patiënte Greta:

Greta Thunberg is eerder een “groen-rood bedrijfsmodel”, om miljoenen Euro’s te vergaren voor het realiseren van de socialistisch-groene antidemocratische ideologie van de “Grote Transformatie”.

Door haar Asperger-ziekte is ze geneigd tot een “zwart-wit- beschouwing van dewereld en kan ze kleine nuances bij beslissingen niet zonder meer adequaat mede in aanmerking nemen.

Maar ze komt in haar doen en laten niet onder de verantwoordelijkheid uit voor alles wat ze doet. Dat moet ze weten, dat ze vanuit juridisch oogpunt voor alles volledig verantwoordelijk wordt gemaakt.

Dat ze niet het goede voorbeeld geeft, wat het “spijbelen” als politiek-revolutionair strijdmiddel betreft, behoeft waarschijnlijk geen buitengewoon betoog.

Wie wil ze met het wettelijk vergrijp tegen de schoolplicht tot wat dan ook “dwingen”? Ingeval er überhaupt sprake is van een CO2-gerelateerde, äntropogeen veroorzaakte klimaatverandering – wat alle wetenschappelijke analyses tegenspreken – Dan zal het de klimaatverandering volledig een zorg zijn, of de groen-rode Ideologie-stellingen van het schenden van de schoolplicht, of van de “political correctness” of van het “huwelijk voor iedereen” of van welke transgender-stellingen dan ook afhankelijk vorden gemaakt.

Zo blijft als hoofdmotief voor het handelen van deze “vlechten-Greta” alleen het mediaal gestimuleerde geld-verdienen en de “hype” rond “warme lucht” over.

Het is eenvoudig alleen nog maar pijnlijk, dat onze media, de TV-makers maar ook de gedrukte media, schijnbaar de kritische journalistiek en de pure recherche volledig uit het oog hebben verloren. Iedere enigermate met verstand en intelligentie uitgeruste Duitse burger weet allang, dat hij met betrekking tot vele manipulatief incorrect uitgezonden nieuwsberichten, de waarheid zelf bijeen moet zoeken en zich nooit tevreden mag stellen met datgene, wat de media hem opdissen.

***************

Ik bedank mijn vriend, de medicus en filosoof Enrique Comer, voor zijn advies als arts.

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/06/10/die-wahrheit-ueber-fridays-for-future-und-deren-klima-ikone-greta-thunberg-unsere-asperger-greta/