Ongelofelijk: Duits parlement verlengt “epidemische toestand”

Door: Redactie JouWatch.

Berlijn: Zodra men er aan gewend is, zonder democratisch verzet door te regeren, zal men van deze nieuw verworven macht nimmer afstand doen: Het Duitse parlement heeft daarom op initiatief van de Grote Coalitie de “Epidemische toestand van Nationaal Draagvlak” verlengd. 375 van de 599 stemgerechtigde afgevaardigden stemden vóór, 218 tegen, er waren zes onthoudingen. Het besluit geldt tot september.

Tot dan kan de Bond rechtstreeks en zonder toestemming van de Bondsraad (= Eerste Kamer – vert.) verordeningen uitvaardigen, bijvoorbeeld m. b. t. tot testen, vaccinaties, de werkbeveiliging, of het inreizen. Ook al is het aantal gevallen van Covid-19 en de daarmee samenhangende sterfgevallen in Duitsland èn in Europa verheugend genoeg sterk gedaald, het gevaar duurt nog steeds voort, heet het ter rechtvaardiging. De “Epidemische toestand van Nationaal Draagvlak” werd voor het eerst op 25 maart 2020, en vervolgens nog eens op 18 november 2020 en op 4 maart 2021 door het parlement vastgesteld.

Belangrijk is, dat deze niet voorhanden zijnde epidemische toestand tot september wordt verlengd, want dan begint het eerstvolgende griepseizoen èn dreigen de parlementsverkiezingen. Tot ‘nooitmeerziens’, beminde vrijheid. (Met materiaal van dts)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/06/11/unfassbar-bundestag-epidemische/

Chinese toestanden: De digitale vaccinatiepas is pas het begin

Door: Wolfgang Hübner.

Digitalisering, waar ze van nut zou kunnen zijn, dus bijvoorbeeld in de openbare dienstverlening, ligt meestal hoe dan ook in de verre toekomst. Waar echter digitalisering politiek gewenst is, omdat ze de controle óver- en de intimidatie ván de burgers bevordert, gaat het snel, zelfs onder een brokkenminister als Jens Spahn.

Reeds vanaf nu wordt in Duitslands de Corona-vaccinatiepas ingevoerd. Vandaar, dat de tiende juni 2021 een historische datum is, omdat hij het begin is van Chinese, dus van openlijk totalitaire toestanden. Want bij de digitale vaccinatiepas zal het evenmin blijven als bij het eerste schietgeweer. Reeds wordt er concreet naar gestreefd, contante betalingen en daarmee het gebruik van contant geld grondiger te controleren. En steeds weer worden dergelijke maatregelen trouwhartig onderbouwd met de bescherming van de mensen: tegen ziekte, tegen witwassen of wat dan ook.

Bij de vaccinatiepas doen ze allemaal bereidwillig mee, de ambtenaren, de apothekers, de artsen. Want het gaat er immers om, de gevaccineerden weer de “vrijheid” te geven, die een politieke meerderheid in de staat ze afgenomen heeft. Met het digitale document wordt deze vrijheidsberoving oppervlakkig opgeheven, maar in feite niet wettelijk veiliggesteld. Want wie om goede redenen de gevaarlijke experimentele vaccinatiestoffen weigert, kan niet alleen bij het reizen, maar tevens in het dagelijkse- en het beroepsleven de ernstigste nadelen ervaren.

De politieke verzekering, er geen vaccinatiePLICHT van te maken, was en is niets anders dan een buitengewoon geniepige truc, om juist deze vaccinatieplicht feitelijk op te dringen. Deze chantage-manoeuvre zou de hiervoor verantwoordelijke politieke krachten en partijen nooit vergeven mogen worden.

Wat staat nu echter diegenen te doen, die zich niet willen laten chanteren, maar zich tegelijkertijd niet in hun vrijheidsrechten willen laten beperken? Ik zie hier geen andere mogelijkheid dan het oprichten van een slagvaardige nationale zelfhulporganisatie van hen, die de experimentele vaccinatie tegen het Corona-virus, varianten inbegrepen, weigeren. Alleen zo kan het isolement en de resignatie van vele vaccinatie-critici worden verhinderd. Dat deze zelfhulporganisatie boven de partijen dient te staan, zou vanzelfsprekend moeten zijn. Enige miljoenen Duitsers, die zich onder de huidige omstandigheden noch willen laten vaccineren, noch laten chanteren, vormen een niet te onderschatten macht. Het wordt tijd, deze macht in het kwade spel van de nieuwe vaccinatiedictatuur in het geschut te brengen.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/06/chinesische-verhaeltnisse-der-digitale-impfpass-ist-erst-der-anfang/

Waarom in Duitsland de noodtoestand ook zonder noodsituatie blijft bestaan

Door: Redactie JouWatch.

Toen het Duitse parlement het afgelopen voorjaar begon, de twee decennia eerder voor heel andere doeleinden in het leven geroepen besmettingsbeschermingswet te veranderen, hadden vele waarnemers daar geen goed gevoel bij. Enkele verscherpingen later zien de critici hun ergste verwachtingen bevestigd: De regeerders hebben plezier gekregen in de noodtoestand.

https://ad.style/


Nu moet de “epidemische situatie van nationale draagkracht” opnieuw worden verlengd De t/m 30 juni geldende noodtoestand zal hiermee blijven voortbestaan tot minstens eind september 2021. Hiertoe moet het parlement andermaal de noodsituatie vaststellen. Weliswaar klinkt vanuit de oppositie-gelederen in toenemende mate protest, maar dat zal tenslotte niets opleveren. Een regering beschikt per definitie over de benodigde stemmen. Daarnaast is het grotesk, dat er weliswaar een twee-derde meerderheid voor nodig is, om tot veranderingen in de grondwet te besluiten, maar slechts de simpele meerderheid in het parlement, om door middel van de besmettingsbeschermingswet verregaand ingrijpen in de grondwet te legitimeren.

Dat deze beperkingen uitgerekend berusten op die artikelen van de grondwet, die eeuwigheidskarakters hebben, maakt duidelijk, hoe verregaand de regeerders onze democratie reeds in hun macht hebben. De Besmettingsbeschermingswet is bewust zó samengesteld, dat er geen wetenschappelijke feiten nodig zijn om zich te vergrijpen aan de constitutioneel vastgelegde rechten van de burgers. Louter de aanname, dat “een dynamische uitbreiding van een bedreigende overdraagbare ziekte over meerdere deelstaten in de Bondsrepubliek Duitsland dreigt of plaatsvindt”. Dit hoeft het RKI, dat ressorteert onder de Duitse Minister van Gezondheid en dat evengoed door een timmerman zou kunnen worden geleid als door een dierenarts, alleen maar te beweren.

Vijf maal heeft de opperste wereldautoriteit voor gezondheidspolitiek overigens voor Corona haar zwaarste geschut aan laten rukken – en vijf maal bleek het om vals alarm te gaan

Dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) daarenboven in januari 2020 een “gezondheids-noodsituatie van internationale draagkracht” heeft uitgeroepen, speelt weliswaar de noodtoestandsfetisjisten in de kaart, maar is voor het regeren per decreet wettelijk niet eens vereist.

In theorie zou de WHO morgen voor beëindigd kunnen verklaren, zonder dat dit consequenties zou hebben voor de Duitse noodtoestand. Vijf maal heeft de opperste wereldautoriteit voor gezondheidspolitiek overigens voor Corona haar zwaarste geschut aan laten rukken – en vijf maal bleek het om vals alarm te gaan.

De nieuwste reden voor de politiek, om de uitdovende pandemie aan te wakkeren, is de Indiase Corona-variant, die thans niet meer zo mag heten. Nadat Zuid-Afrika, Brazilië en Groot-Brittannië zich een jaar lang in verband moesten laten brengen met mutaties, wier beweerde gevaarlijkheid zich als vals bewees, zijn nu dus de Indiërs aan de beurt. Die gaven niet toe aan de brutaliteit van de stigmatisering door dezelfde moralisten van de politieke media ‘s, die zich nog binnen het jaar op Donald Trump hadden gestort, omdat deze gesproken had van het “Chinese virus”.

Dat de Indiase variant besmettelijker zou zijn, maakt eigenlijk niet veel uit met het oog op de voortschrijdende immunisering, omdat de hogere besmettingsgraad kennelijk niet gebonden is aan hogere hospitaliserings- of sterftepercentages. Dat toont ook een blik aan in het land, dat dat nu geldt als rechtvaardiging voor de nieuwe geactiveerde paniekmodus. Aldaar kelderen de aantallen aan nieuwe besmettingen net zo snel, als ze waren opgekomen. Nog slechts een goede 100.000 mensen per dag werden tenslotte positief getest op het virus – bij een totale bevolking van 1,4 miljard. Het aantal positief geteste personen ligt daarbij net iets boven het Duitse niveau.

Zo zijn ze, die virussen: Ze muteren, om gemakkelijker een gastheer te vinden, maar de dood van hun gastheer helpt hen op den duur niets

Even bliksemsnel keldert in India het aantal aan- of met Corona overledenen. Na een korte periode van verscherpte maatregelen is men in de reusachtige staat al weer overgegaan tot de eerste versoepelingen. Tot zo ver over de “uiterst gevaarlijke Delta-variant”, die bij nuchtere waarneming niet erg deugt om paniek te veroorzaken. Dit interesseert de ‘lockdowners’, hier en elders, natuurlijk bitter weinig. Men knutselt alweer aan nieuwe hersenschimmen, die men het Griekse alfabet kan opdringen.

Zich verenigende mutaties zouden spoedig de nieuwsberichten kunnen beheersen. Dubbele varianten zouden de logische verhoging zijn van de waanzin, nadat de afzonderlijke opwekkende mutaties niet konden waarmaken, wat men ze had toegedicht. Tenslotte zou echter eveneens bij de volgende Griekse letteren bij die daarna en weer daarna wederom duidelijk worden, dat de aangescherpte paniek zonder grondslag geweest is. Zo zijn ze, die virussen: Ze muteren, om gemakkelijker een gastheer te vinden, maar de dood van hun gastheer helpt hen op den duur niets. Tegelijk met de steeds verder voortschrijdende immuniteit worden virussen dus ongevaarlijker.

Desondanks is de Duitse regering vastbesloten, de noodtoestand te verlengen. Hoofdreden voor dit voornemen zou het feit kunnen zijn, dat ze hun repressieve maatregelen zonder epidemische situatie niet langer wettelijk kunnen onderbouwen. Ergo zou de pandemie in Duitsland als beëindigd moeten worden verklaard. Dat wenst natuurlijk niemand in de ivoren torens van de coalitie, en vandaar, dat de noodtoestand ook zonder noodsituatie blijft bestaan. Goed, dat tussendoor de parlementsverkiezingen eraan komen. Zo mogen wij ons in de volgende twaalf maanden tenminste verheugen op een paar weken van volledige opening. Vlak voor de gang naar de slachtbank wil men het voor zichzelf immers bij het stemvee niet verknallen.

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/06/08/warum-deutschland-notstand/

De Groenen zien weer eens sterretjes: Ruim baan, ruim baan, de genderpolitie komt er aan!

Door: Alex Cryso.

Of de groene kandidate voor het kanselierschap, Annalena Baerbock er werkelijk een 10 met een griffel mee heeft verdiend? Nog niet eens verkozen tot de functie,, drijft de 40-jarige vrouw de staat nu al in de richting van verboden, bevoogding van staatswege en dwangcontroles, waar je alleen maar misselijk van kunt worden. “Het wordt tijd voor een feministische regering”, aldus de voormalige milieupartij, om maar te vergeten, dat wij daar met 16 jaar Angela Merkel reeds veel te veel van hebben gehad. En al iemand als Baerbock spreekt van “gelijkberechtiging”, dan is er tussen de regels sprake van nóg meer tweedeling, verdwazing en zelfverloochening. Tijdens de islamisering hoefde tenminste niemand te zweten, louter in verband met het klimaat…

De nieuwste frats uit de koker van de Groene Vijanden van Duitsland: Een soortement Duitse stichting voor gelijkstelling zal fungeren als gender-politie, opdat tevens de vaak vezworen gelijke kansen voor alle feministen, hoofddoekvrouwen en asiel zoek(st)ers gewaarborgd zijn. In het veelkleurige ratjetoe mag uiteraard tevens de genderspraak niet ontbreken, wier naleving dient te worden gecontroleerd door middel van Gender-enquêtes.
Wij weten immers allemaal: Het Duitse vocabulaire is veel te lang mannelijk-dominant/vrouwelijk-onderdrukkend gevormd. Thans is de tijd aangebroken om ook hier aan het gifgroene, borrelende brouwsel een nieuwe portie afstomping toe te voegen. De controle van deze genderspraak kan door eigen ingezette prakrijk-enquêteurs tot na de wettelijke verplichtingen geschieden.

Tot nu toe blijft het enthousiasme voor de geforceerde taalverkrachting eigenlijk nog binnen zekere grenzen: Zo gaven om en nabij de 65 procent van alle geënquêteerden van het onderzoeksinstituut Infratest dinap aan, deze transformatie beslist af te wijzen. Het positieve: in vergelijking met vorig jaar is het percentage tegenstanders ervan zelfs met zo’n negen procent toegenomen. Zelfs de helft van alle vrouwen kan met de genderspraak niets beginnen.

Binnen de AfD zijn 64 procent van alle stemgerechtigden tegen, bij de FDP zelfs 76 procent. Zoals altijd komt de steun ervoor uit de hoek van de SPD-Grüne-Linkse Partij. Evenwel zijn zelfs hier de meningen verdeeld: Zo gaf de Groene Minister-president van Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann aan, überhaupt niets te zien in het “overspannen spraakgebruik”. Een spraakpolitie werd door hem resoluut afgewezen: “Iedereen moet toch zo kunnen zingen, als hij gebekt is.” De Hamburgse deelstaatleider voor de CDU, Christoph Ploss, was van mening, dat de Genderspraak zelfs de apartheid nog zou benadrukken. Het streven van de Groenen om de “meerderheid” der Duitsers te heropvoeden tot volslagen gevaarlijke idioten, heeft zwaar averij opgelopen. Gedachte-controle en Mind Control zullen nog een tijdje op zich laten wachten.. Minstens in het dagelijkse spraakgebruik zal er zo snel nog geen censuur plaatshebben. En al helemaal niemand, wie dan ook, wordt er voor bestraft. De tegenargumentatie is dezelfde als altijd: Angst aanwakkeren en wereldondergangs-scenario’s schetsen. Hierbij zijn het gegarandeerd niet de Nazi’s, die onze huidige civilisatie ruïneren.

Reeds sinds 2013 ijveren de Groenen voor deze taal-omschakeling, sinds 2017 wordt binnen hun eigen partij dit alles met de uiterste nauwgezetheid bedreven. een waanzin die inmiddels alle perken te buiten gaat, zoals helaas zoveel: Zo zijn er al universiteiten, zoals bijvoorbeeld die in Kassel, die hun studenten bestraffen met puntenaftrek, als het sekseneutrale sterretje niet in hun scripties wordt gebruikt. De gemeentebesturen van Stuttgart, Berlijn, Frankfurt of Hannover werken momenteel eveneens aan de omgeschakelde begripsdefinities in hun ambtelijk taalgebruik, dat zogenaamd niemand meer buitensluit, benadeelt of discrimineert.

Of reeds politie-‘bikers’ met zwaailicht en sirene zowel als dropstengels in plaats van gummiknuppels in de planning zitten, kon tot nog toe niet worden bevestigd…

Links:

https://www.focus.de/politik/deutschland/bundestagswahl/gruene-sprach-politik-angst-vor-der-genderpolizei-nun-kommen-baerbocks-verbraucher-innenschuetzer-innen_id_13333583.html

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2021/06/05/die-grunen-sehen-weiter-sterne-tatu-tata-die-gender-polizei-ist-da/

17 juni – Dag van het Anticommunisme?

Door: M. Sattler.

Vandaag over twee weken vieren wij met elkaar weer 17 juni. Maar wat vieren wij eigenlijk precies op deze dag, onze Nationale Feestdag? Is de 17de juni vooral een bekering tot het Anticommunisme en is het daarom juist nu, met het oog op het groeiende enthousiasme voor het eco-communisme van de Groenen zo actueel? Of is de 17de juni eerder een dag van algemene politieke vrijheid, een symbolische dag tegen alle anti-vrijheidslievende, totalitaire ideologieën? Of is de 17de juni op de eerste plaats toch een Nationale Feestdag van de Duitsers, is deze dag ook na 68 jaar nog steeds onze enige ware “Dag der Duitse Eenheid”?

17 juni, de dag van de opstand van 1953 tegen het DDR-regime van de partij “Die Linke” (destijds: SED) is geen dag die kan worden teruggevoerd op één enkel politiek gezichtspunt. 17 juni is juist daarom zo spannend, omdat het verscheidene facetten in zich verenigt: De 17de juni staat zowel voor zuiver anticommunistische- alsook algemeen anti-totalitaire- alsook ons, Duitsers algemeen-nationaal verbindende idealen. Ook als de hoofdaanleiding voor de opstand, het verlangen naar vrijheid, speciaal in de zin van een anticommunistische vrijheid was, liepen de demonstranten destijds op de 17de juni immers geheel bewust niet alleen met anticommunistische affiches, maar vooral met Zwart-Rood-Goud door de straten: Zwart-Rood-Goud zijn sinds de bevrijdingsoorlogen van de bezetting door de Fransen de kleuren van onze republikeinse, algemeen-nationale, algemeen-Duitse vrijheid, aan de andere kant van alle deelstaat- en andere grenzen binnen Duitsland.

Daarom is de 17de juni ook geen geografisch geamputeerde “Dag der Midden-Duitse Vrijheid”, die slechts is voorbehouden aan de mensen in het gebied van de voormalige “DDR”, zoals regelmatig te horen valt. Het is een dag in Zwart, Rood en goud – en dat betekent: Het is een dag voor alle Duitsers, waar ze ook wonen.

Juist onder de huidige regering, die ons Duitsers door bezoldiging van een “Afgezant voor Oost-Duitsland” weer wil opdelen in “Oost-Duitsers” en “West-Duitsers”, toont de 17de juni dus weer eens aan, hoe tijdloos belangrijk hij is: Wij laten ons niet opsplitsen door de een of andere “Oostelijke afgezant” of welke “afgezant” dan ook, wij laten ons door niemand bevelen, waar wij wat en hoe in Duitsland te denken hebben, integendeel zijn wij, Duitsers, een vrij volk, wij zijn allen tezamen Zwart, Rood, Goud in Duitsland!

Precies vanwege deze grote veelzijdigheid van de 17de juni is het te kort door de bocht, als wij over twee weken deze dag louter als een dag van het anticommunisme vieren. Natuurlijk is de 17de juni óók een dag van het anticommunisme, hij is zelfs de belangrijkste anticommunistische dag op onze kalender. Maar achter de 17de juni zit nog veel meer.

Daarom: Vlaggen uit op 17 juni!

Door: M. Sattler.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/06/der-17-juni-tag-des-antikommunismus/

Oostenrijkse Minister van Integratie verdedigt “Islam-landkaart”

Door: Redactie JouWatch.

Wenen – Goed, als men althans het overzicht over de catastrofe behoudt, en nog beter, als men daarnaast ook nog de groene islamisten kan ergeren:

De Oostenrijkse Minister van Integratie Susanne Raab heeft de omstreden landkaart m. b. t. islamitische organisaties in haar land verdedigd. “Het gaat hier in geen geval om een algemeen verdacht maken van Moslims”, zei Raab in de “Welt”. “Het gaat om de gemeenschappelijke strijd tegen de politieke Islam als voedingsbodem voor extremisme.

‘native advertising’ https://ad.style/

Op de kaart zijn meer dan 600 islamitische verenigingen en moskeeën in Oostenrijk geregistreerd, inclusief de opgaven van de daarachter staande overkoepelende organisaties. Moslimvertegenwoordigers en oppositie hadden er onder andere kritiek op, dat op de kaart alle islamitische inrichtingen worden getoond, met of zonder islamitisch-antidemocratische neigingen. Raab, wier Ministerie direct naast de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz (OVP) is gevestigd, wees eveneens de kritiek af, dat door de landkaart islamvertegenwoordigers aan gevaar zouden worden blootgesteld

“Als er nu gezegd wordt, dat men weliswaar een islamitische vereniging opricht, maar niet wil, dat iemand dit weet, of zelfs, dat niemand mag weten, wat men doet en wie men is, dat toont dit precies het probleem aan, namelijk, dat men toch liever predikt in privé-achterkamertjes”. De kaart is tevens in het belang van de Moslims, die niets met extremistische stromingen te maken willen hebben. “Ze moeten toch ook weten, naar welke Moskee ze gaan en welke structuren en ideologieën daarachter zitten.”

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/06/01/oesterreichische-integrationsministerin-islamlandkarte/

Keulse priester: Zonder mondkapje dreigt de hel

Door: David Berger.

In Keulen eist een priester van de gelovigen de mondkapjesplicht door ze religieus op te jutten. Gehoorzaamheid tegenover het hygiëneconcept zou geboden zijn “Omwille van de hogere Ere Gods en om het zielenheil van elk individu” te bewerkstelligen. Met de frase van de oude religie worden aldus de gelovigen aangespoord tot conversie ten opzichte van de religie van het “Nieuwe Normaal”.

Kort na Pasen berichtten wij dat één van de laatste Oasen in Keulen (Maria Hilf, onderhouden door de Broederschap van Petrus), waar op zondag een waardige kerkdienst kon worden bezocht zonder een “hygiënisch mondkapje” te dragen, werd vernietigd. De daarvoor verantwoordelijke priester P. James Mawdsley foto Screenshot YT) https://en.wikipedia.org/wiki/James_Mawdsley, die niet stond op de mondkapjesplicht en zich in zijn preken kritisch uitliet over de nieuwe Corona-surrogaatreligie en impliciet over de dwang tot vaccinatie werd door de overste van zijn orde teruggeroepen. En dit, terwijl zijn kerkdiensten druk bezocht werden en hij bij de gelovigen hoog in aanzien stond.

Waarheen de hoog-intelligente, vrome en dappere geestelijke, die vele jaren geleden in Burma zijn overtuigingen al met gevangenisstraf en foltering moest bekopen, is verdwenen, kon tot nu toe niet worden achterhaald.

De nieuwe religie doet zijn intrede

https://philosophia-perennis.com/wp-content/uploads/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-30-at-09.35.36-315×420.jpeg

Daarentegen heeft de nieuwe surrogaatreligie, waarvoor hij heeft gewaarschuwd, aldaar, zoals het er nu naar uitziet, succesvol zijn intrede gedaan. De tot dusverre plaatsvindende kerkdiensten werden behoorlijk gereduceerd. Staande voor de gesloten kerkdeur vond ik – naast aanplakbiljetten m. b. t. hygiënevoorschriften – recentelijk een affiche, waarop wordt vermeld dat men zich voor de zondagsdiensten op Internet en per telefoon dient aan te melden. En verder:

“De aanmelding hangt samen met de bereidheid, om van het hygiëneconcept van het Aartsdiocees Keulen niet alleen kennis te nemen, maar zich er ook aan te houden! Anders kan de aanmelding niet worden gehonoreerd.


Alle gelovigen worden er toe opgeroepen, “hun persoonlijke meningen en belangen ten opzichte van de voorschriften te beteugelen. Degene, bij wie da bereidheid hiertoe ontbreekt, stelt de verkeerde prioriteiten. Want alles heeft te geschieden omwille van de hogere Ere Gods en van het zielenheil van elk individu!”

Nu vraag je je af of de geestelijke, die deze tekst heeft bedacht zich realiseert, wat voor perfide geloofsafval er uiteindelijk achter zijn vroom klinkend , jezuïtisch geklets ets steekt?

Alleen met een mondkapje kom je in de Hemel

Uiteindelijk betekent het toch – eenvoudigweg en ontdaan van elk theologisch vakjargon: Wie weigert om bijvoorbeeld de mondkapjesplicht, die ook door jullie geestelijke vaders als zichtbare bekering tot het “Nieuwe Normaal” wordt beschouwd, te eerbiedigen, beledigt hiermee God en schept aldus de eerste voorwaarden om in de hel terecht te komen en de plaats van anderen in de Hemel in gevaar te brengen. Tegelijkertijd wordt de heiligende ondergeschiktheid van natuurlijke doeleinden (de fysieke gezondheid) aan de bovennatuurlijke doelstelling (de eeuwige gelukzaligheid, het bovennatuurlijke heil) afgedaan als “persoonlijke mening”.
https://philosophia-perennis.com/wp-content/uploads/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-30-at-09.35.53-225×300.jpeg

In de plaats van de Tien Geboden en de Leer van de kerk zijn thans het “hygiëneconcept” en het geloof in de epidemie resp. de Nieuwe Wereldorde gekomen: Kortom heeft de complete gelijkschakeling met een nieuwe religie plaatsgevonden en zal ze door de andere gelovigen in naam van de oude religie worden opgedrongen. In de plaats van dringend nodige spirituele en intellectuele hygiëne is thans de lichamelijke hygiëne-hysterie gekomen als einddoel van alle dingen.

Zonder mondkapje bij het Laatste Oordeel

En dat bij een priester die tot een Broederschap behoort, welke anders grote waarde hecht aan haar buitengewone trouw aan de traditie van de Katholieke Kerk. Bij een priester,, die heel goed weet, dat vele gelovigen,, die de kerkdiensten in Maria Hilf bezochten, de grootste gewetensproblemen hebben met de bekering tot de Nieuwe Wereldorde en juist daarom het misbezoek bij zijn voorganger zo hogelijk hebben gewaardeerd – als één van de laatste plekken, waar men nog niet de indruk heeft, in een van God verlaten gekkenhuis van een killervirus-horrorfilm gevangen te zitten.

Dat God hem genadig moge zijn, als hij ooit zonder mondkapje voor de hoogste Rechtersstoel staat!

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/05/30/koelner-priester-ohne-maske-droht-die-hoelle/

Ondanks laag aantal besmettingen: Merkel wil Duitse noodtoestand verlengen tot september

Door: Michael van Laack.

Overal dalen seizoen-gerelateerd bij het mooie weer (niet door de verdienste van het “voorzichtig-team”) de besmettingsaantallen. Over de hele Bondsrepubliek nog net boven de 40 is in sommige deelstaten ook het magische getal 30 of 20 reeds overschreden. Voor Angela Merkel geen signaal voor versoepeling. Mondkapjesplicht incl. de overige maatregelen moet ook gedurende de zomer blijven bestaan en de Duitse noodsituatie als inzet-optie moet tot september worden verlengd.

In elk geval wordt dit verkondigd vanuit de meest intieme kring van de Kanselier. Want zoals bekend is het pas voorbij, als Merkel, Spahn, Wieler en Lauterbach zeggen dat het voorbij is. Het komt er op aan, verder alle machtsmiddelen in de hand te houden om, als de nood aan de man komt, hele regio’s weer in de avondklok te dwingen voor het geval aldaar, b. v. binnen een onderneming, een besmettingsgolf het peil voor een heel gebied opwaarts stuwt.

Het is eenvoudigweg te mooi om nu al op te houden

Merkel heeft reeds in de regeringscoalitie het balletje opgegooid. In de beide fracties in het parlement is er op het oog een meerderheid voor de verlenging van de volma… pardon, de vierde novelle van de Duitse besmettingsbeschermingswet. Hiermee zou men voor sommigen de komende maanden ook weer de vakantieplannen kunnen bederven want reizen vanuit een dergelijk gebied zou dan, zoals bekend, verboden zijn.

Ook voor de gastronomie zou vervolgens de planningsveiligheid voor de zomer van de baan zijn. Waarbij gastronomie in de binnenruimtes zonder meer pas mogelijk moet zijn vanaf een besmettingspercentage van 20. En ook dan alleen onder de strengste hygiëne-maatregelen,, testen resp. genezings- of vaccinatieverklaring wat constant aanzienlijk oponthoud bij de eetzaal zal betekenen.

Tactische spelletjes

Dus dat iedereen het goed tot zich laat doordringen: Het is voorbij, als de kanselier zegt, dat het voorbij is. En dit tijdstip zou goed-uitgekiend wel eens nèt voor de parlementsverkiezingen in september kunnen liggen. In de hoop, dat de dankbaarheid van de burgers over het terugkrijgen van de totale vrijheid zonder mondkapjes de harten der kiezers de gevestigde partijen linea recta tegemoet laat vliegen.

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/05/28/trotz-niedriger-inzidenz-merkel-will-bundesnotbremse-bis-september-verlaengern/

Lockdown: BILD vraagt in de plaats van de met stomheid geslagen Duitse regering alle kinderen om vergiffenis!

Door: Michael van Laack.

Terwijl de Duitse regering zich slechts verontschuldigt voor het niet hard genoeg aanpakken van de tegenstanders van de Corona-politiek en het pas in april uitbetalen van de novembersteun slaat de BILD-krant een andere weg in en verontschuldigt zich bij onze kinderen https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/weil-die-bundesregierung-es-nicht-macht-bild-bittet-kinder-um-verzeihung-76535200.bild.html#remId=1676091274819866015%25252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525253FjsRedirect%252525252523%252525252523%252525252523wt_ref voor wat er tijdens de lockdown met hen is gebeurd. Eens kijken, of nu misschien mevrouw Merkel en meneer Spahn wakker worden. Alhoewel… nee vergeet het maar. Wij willen hier immers geen valse hoop wekken.

De letterlijke tekst van de BILD-krant

“Tegen miljoenen kinderen in dit land, voor wie wij als maatschappij met z’n allen verantwoordelijk zijn, wil ik zeggen wat onze regering en onze kanselier tot nu toe niet wagen te zeggen: Wij vragen jullie om vergiffenis. Wij vragen jullie om vergiffenis voor een anderhalf jaar durende politiek, waarvan jullie de slachtoffers zijn geworden.

Slachtoffers van geweld, verwaarlozing isolatie, psychische eenzaamheid. Vanwege een politiek en een berichtgeving door de media, die jullie tot op heden als vergif het gevoel ingeeft, dat jullie voor onze maatschappij een dodelijk gevaar zouden zijn.

Dat zijn jullie niet, laat je dat niet aanpraten. WIJ moeten JULLIE beschermen, niet omgekeerd.”
Duidelijk, hier komt ook veel oppeppen van het imago van BILD bij kijken. Maar toch: Dat wij in dit land op een punt zijn beland, waarop een nationaal dagblad zich verontschuldigt voor het wangedrag en het verzuim van de Duitse regering, omdat deze blijft zwijgen, laat zien, hoe zwaar intussen in ons vaderland de crisis in het systeem is.

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/05/27/lockdown-bild-bittet-als-ersatz-fuer-die-sprachlose-bundesregierung-alle-kinder-um-verzeihung/

Jens Spahn wil kinderen tegen het advies van de Commissie in vaccinatie tegen Corona opdringen

Door: Michael van Laack.

Aanbevelingen van de “Permanente Vaccinatiecommissie” waren tot nu toe voor Jens Spahn steeds belangrijk. Bijvoorbeeld in verband met het schorsen van AstraZeneca. Maar nu brengt een aanbeveling van dit instituut de strategie van de indirecte vaccinatiedwang in gevaar. Daarom is er volgens het inzicht van de Duitse minister van Volksgezondheid geen reden, om zich te houden aan het advies van de commissie.

Voor Spahn is het duidelijk: Er is alleen sprake van veilige scholen met gevaccineerde kinderen en jongeren. Derhalve mag hij dan ook hopen dat zo min mogelijk ouders zich iets aantrekken van het advies van de Vaccinatiecommissie, om kinderen en jongeren niet te betrekken in de vaccinatiecampagne.

Twijfelachtige verhouding kosten-baten

Zolang het niet duidelijk is, of kinderen en jongeren überhaupt van de vaccinatie profiteren, aangezien het gevaar voor een ernstig verloop uiterst minimaal is, moet er geheel worden afgezien van het vaccineren van de leeftijdsgroep onder de 16 jaar. Het risico om ernstig ziek te worden van bijwerkingen, is naar het zich laat aanzien groter, dan dat van een ernstig verloop.

Vanzelfsprekend hoort Jens Spahn zoiets helemaal niet graag. De vraag wat het gaat kosten interesseert hem zonder meer al niet want Olaf Scholz heeft nog steeds genoeg drukinkt in de kelder van het Ministerie van Financiën om nieuwe bankbiljetten te laten drukken. – En wat het risico betreft: Dergelijke argumenten zijn voor de minister in de socialistische regering-Merkel vergif voor de “indirecte vaccinatieplicht”. Als dat inslaat, zouden vanaf het volgende schooljaar ongevaccineerde kinderen te kust en te keur hun in vele deelstaten nog onttrokken recht op onderwijs ook ongevaccineerd kunnen opeisen.

Vaccinatiecommiissie ondergraaft strategieën Spahn en Merkel

Een ongekend schandaal zou dat zijn. Want hoe moet men aan de oudere generaties uitleggen,, dat ze zich moeten laten vaccineren om weer een restaurant te kunnen bezoeken, als tegelijkertijd kinderen en jongeren ronddartelen op de schoolpleinen of zeer innig met elkaar knuffelen. En dat misschien zelfs uiteindelijk zonder mondkapje.

Zoals bekend heeft Spahn actueel in het vooruitzicht gesteld, dat vanaf een besmettingsgraad van 20 kan worden gedacht over het afschaffen van de mondkapjes. Actueel ligt het aantal besmettingen over heel Duitsland onder de 20. Vanuit het perspectief van de Minister van volksgezondheid bestaat dus het gevaar dat de mensen spoedig weer hun gezicht kunnen laten zien. Een afgrijselijk idee voor iemand, die is uitgerust met de volma… de Duitse besmettingsbeschermingswet om de burgers de vrees en de gehoorzaamheid bij te brengen.

De meest veelbelovende optie is daarom misschien: De ouders angst aan te jagen voor het advies van de vaccinatiecommissie en aldus door “overreding” en “goede argumenten” in feite een vaccinatie af te dwingen. Ter begeleiding hiervan zou Spahn de besmettingsgrens in het geval van de mondkapjesplicht op min 50 kunnen stellen. Op Internet zou vervolgens de burgermaatschappij “gezicht tegen Rechts” kunnen laten zien, terwijl de burgers het voor altijd zouden moeten verbergen.

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/05/26/jens-spahn-will-kindern-entgegen-der-kommissions-empfehlung-corona-impfung-aufdraengen/